TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ
Yıl: 2019 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1183 - 1204
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademikbaşarıları ile sunum yeterlik düzeylerine etkisini çoklu analiz ilebelirlemektir. Bu amaçla nicel ve nitel yöntem kullanılan araştırmada nicelboyutta öntest-sontest tek gruplu deneysel desen ile Rasch Modeli; nitelboyuta ise eylem araştırması deseni uygulanmıştır. Araştırmanın katılımcıları2016-2017 akademik yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul ÖncesiÖğretmenliği 3. sınıfta okuyan öğrenciler arasından seçilmiştir. Deneyselveriler SPSS; Rasch modeli verileri Facets ve nitel veriler Maxqda analizprogramlarıyla çözümlenmiştir. Rasch modelinin üç yüzeyi 35 jüri, öğretmenadaylarını değerlendiren 25 madde ve sunum yeterlikleri değerlendirilen 7grup olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının öntestsontest puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir. 7. Grupyeterliği en yüksek, 29 kodlu jüri en cömert ve M5 kodlu madde en zorgerçekleştirilen madde olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar bağlamında akıllıtelefon kullanımının öğretmen adaylarının akademik başarılarına olumluetkide bulunduğu; grupların sunum yeterliklerini pozitif yönde etkilediği vefarklı açılardan gelişimlerine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. Bu teknolojininbilinçli kullanımı hayatın her aşamasında olduğu gibi eğitim yaşantısında dabüyük kolaylıklar sağlamaktadır.

2. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI CEP TELEFONU KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE SIKLIĞININ, AİLE VE OKUL ORTAMINA ETKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 251 - 274
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bazı teknolojiler toplum tarafından kolayca benimsenmekte vekullanılmaktadır. Akıllı cep telefonlarının kısa sürede hızla yaygınlaşmasıbunun bir örneğidir. Ülkemizde özellikle gençler arasında akıllı ceptelefonu kullanımı son derece yaygındır. Genellikle iletişim, internettenyararlanma ve multi medya özelliklerinin sağladığı olanaklarla, bireylerinceplerinde her an her yere taşıyabildiği bu teknolojik cihazlar yaşamıkolaylaştırmaktadır. Fakat, ortaya çıkan bazı davranış değişikliklerinedeniyle okul ve aile yaşamında çeşitli sorunlara neden olmaktadır.Gerekli literatür taraması sonrasında, 2017-2018 öğretim yılıbahar yarıyılında 21.081 lise öğrencisinin araştırma evreninioluşturduğu Sivas merkez ilçede onbir ayrı lisenin 9-10-11 ve 12.sınıflarda öğrenim gören 537 öğrenci tesadüfi örnekleme yöntemi ilearaştırmaya dahil olmuştur. Araştırmacı tarafından geliştirilen ve 57sorudan oluşan bir anket formu deneklere uygulanmış ve elde edilenveriler, SPSS 23 programında değerlendirilerek, elde edilen bulgular buçalışmaya konu edilmiştir.Araştırmada, lise öğrencilerinin içinde bulundukları sosyoekonomik koşullar doğrultusunda, okul ve ev ortamında akıllı ceptelefonu kullanma davranışı çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir.Elde edilen veriler, lise öğrencileri arasında akıllı cep telefonu edinmeninbir zorunluluk olarak görüldüğünü, kullanımının son derece yaygınolduğunu, erken yaşlarda telefon sahibi olunduğunu ve önemli birbağımlılık sorunu yaşandığını ortaya koymaktadır. Okul ve ev ortamındaakıllı cep telefonu kullanımının ikili ilişkilerde çeşitli sorunlar yarattığıortaya konmakta, özellikle derslerin işlenişi sırasında açık tutulan vederste kullanılan cep telefonlarının önemli bir sorun kaynağı olduğuverilerle desteklenmektedir.

3. Akıllı Telefon Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Marka Özdeşleşmesinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 729 - 741
Veri Tabanı: Sosyal

Tüketiciler ile markalar arasındaki ilişkileri açıklayan kavramlar giderek önem kazanmaktadır. Bu kavramlardan birisi de markaözdeşleşmesidir. Çünkü marka özdeşleşmesi, tüketicinin bir marka ile aynı kişisel tanımlamaların paylaşılmasıdır ve tüketicininmarkaya olan algılanan duygusunun şiddeti göz önüne alınır. Akıllı telefonlar, genç tüketiciler tarafından günlük yaşamlarında en çokkullanılan markalı ürünlerdir. Bu nedenle, araştırmanın amacı, akıllı telefon kullanan üniversite öğrencilerinin marka özdeşleşmeseviyelerinin incelenerek bazı demografik değişkenler açısından fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma evrenini, 17-25 yaşarası öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, kümelere göre örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Alanyazındanyararlanarak, geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış marka özdeşleşmesi ölçeği kullanılarak, 294 adet anket toplanmıştır. Elde edilenveriler tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik ve faktör analizleri kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerin demografik değişkenleriyardımıyla, marka özdeşleşme seviyelerine ilişkin fark analizleri, bağımsız örneklem t testi, bağımsız örneklem tek yönlü varyans(ANOVA) ve Post Hoc testleriyle yapılmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin marka özdeşleşme seviyeleri akıllı telefon değiştirmesayısına, telefon hattı faturasına ve akıllı telefonlarının markasına göre anlamlı şekilde değiştiği ortaya konmuştur. Farklılığınbelirlendiği demografik değişkenlerin üçünün de parasal değerlere ilişkin olduğu dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, öğrencilerinmarka özdeşleşme seviyeleri cinsiyete, yaşa, aile aylık gelir durumuna, harçlıklarına, akıllı telefon kullanma yılı ve kullanılanoperatöre göre anlamlı şekilde değişmediği belirlenmiştir. Çalışma hem teorik hem de uygulamalı olarak önemli sonuçlar sunmaktadır.

4. AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI, İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE BİR UYGULAMA
Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 391 - 405
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı ve sosyal medya kullanımı algıları arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma, tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evrenini, bir devlet üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümüne kayıtlı olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul eden 337 öğrenciye anket uygulanmıştır. Çalışmanın verileri 2-10 Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler, güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve çok değişkenli regresyon analizi ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin orta düzeyde internet ve akıllığı telefon bağımlılığına sahip olduğu ve sosyal medya kullandığı belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde ise genel olarak orta düzeyde ve pozitif yönde ilişkiler saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında; akıllı telefon ve internet bağımlılığı, sosyal bütünleşme ve duygusal bağlanma boyutunu toplam varyansın %30,3’ü ile sosyal rutinlerle bütünleşme boyutunu ise toplam varyansın %16,5’i ile açıklamaktadır. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığı internet bağımlılığındaki toplam varyansın %28’ini açıklamaktadır.

5. AKILLI TELEFONSUZ KALMA KORKUSUNUN (NOMOFOBİ) AKADEMİK BAİARIYA ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 256 - 275
Veri Tabanı: Sosyal

Teknoloji ve internetin hızlı bir biçimde gelişmesiyle önce bilgisayarlar, sonrasındaise tabletler ve akıllı telefonlar insanların gündelik yaşamlarının önemli bir parçası halinegelmeye başlamıştır. Özellikle internetin bu cihazlar vasıtası ile kullanımının ucuzlaması veyaygınlaşması ile birlikte birtakım olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Buolumsuz sonuçlardan birisi de akıllı telefonsuz kalma korkusudur. Literatür incelendiğindeen fazla akıllı telefonsuz kalma korkusu yaşayan kesimin gençler olduğu görülmektedir. Buçalışmanın amacı da, üniversite okuyan gençlerin akıllı telefonsuz kalma korkusudüzeylerini ortaya koymak ve akıllı telefonsuz kalma korkusu ile başarı düzeyi arasındaherhangi bir ilişki olup olmadığını ölçmektir. Bu çerçevede çalışmada Süleyman DemirelÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümündeokuyan lisans öğrencilerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yapılan anketsonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde öğrencilerin %23,7‟sinin hafif derecede;%59,9‟un orta seviyede ve %16,8‟nin aşırı derecede akıllı telefonsuz kalma korkusuyaşadığı ortaya çıkmıştır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre akıllı telefonsuz kalmakorku seviyelerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde akıllıtelefonsuz kalma korkusuna ilişkin düzeyler ile başarı düzeyleri arasında herhangi birilişkinin olmadığı saptanmıştır. Fakat araştırmaya katılan öğrencilerin internet kullanımsüreleri ile başarı düzeyleri arasında (r=0,112) düzeyinde negatif yönde ve çok zayıf birilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani, katılımcıların internet kullanım süreleri arttıkça başarıdüzeylerinin düştüğü görülmüştür.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.