TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Koroner yavaş akım saptanan normotansif hastalarda nondipper durum sıklığı ve bunun prognoz ile ilişkisi
Yıl: 2005 Cilt: 33 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 319 - 325
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Artmış sempatik aktiviteyle ilişkili olduğu düşünülen nondipper durumun, koroner yavaş kan akımı (KYA) saptanan hastalarda görülme sıklığı ve bunun hastalığın patogenezi ve prognozu üzerine etkileri araştırıldı. Çalışma planı: Çalışmaya, koroner anjiyografi ve TIMI (thrombolysis in myocardial infarction) kare sayısı yöntemiyle KYA tanısı konan 51 normotansif hasta (22 kadın, 29 erkek; ort. yaş 54) alındı. Adrenalin ve noradrenalin düzeylerinin ölçümü için günün aynı saatlerinde venöz kan örnekleri alındı. Tüm hastaların 24 saatlik ambulatuvar kan basınçları kaydedildi. Ortalama sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinin gece, gündüze göre %10’dan fazla düşmesi dipper, %10’dan daha az veya hiç düşmemesi nondipper olarak kabul edildi. Sonuçlar, koroner akımı normal bulunan 44 olgunun (18 kadın, 26 erkek; ort. yaş 55) sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Bulgular: Koroner yavaş akım saptanan grupta nondipper durumu (n=35, %68.6) dipper durumdan (n=16, %31.4), kontrol grubunda ise dipper (n=41, %93.2) nondipper (n=3, %6.8) durumdan anlamlı derecede fazlaydı (sırasıyla, p<0.001 ve p<0.0001). Koroner yavaş akım grubunda plazma noradrenalin (127.9 ng/ml’ye karşın 79.3 ng/ml) ve adrenalin (63.9 ng/ml’ye karşın 44.7 ng/ml) düzeyleri kontrollere göre daha yüksekti (p<0.001). Hastaların TIMI kare sayıları ile noradrenalin (r=0.421, p=0.012) ve adrenalin (r=0.445, p=0.008) düzeyleri arasında pozitif ilişki saptandı. Nondipper hastaların noradrenalin (p<0.01) ve adrenalin (p<0.05) düzeyleri, her üç damarda da KYA varlığı (p<0.01) ve TIMI kare sayıları (p<0.05) dipper olanlardan daha yüksekti. Dört yıllık takipte, KYA grubunda nondipper hastalarda kararsız angina benzeri klinik, tekrarlayan göğüs ağrısı, malign ventriküler aritmi yoğunluğu ve ani kardiyak ölüm dipper olanlardan daha fazla bulundu. Sonuç: Koroner yavaş akım saptanan hastalarda nondipper durumu sempatik hiperaktivite ve kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur.

2. Evaluation of Tpe interval and Tpe/QT ratio in patients with slow coronary flow
Yıl: 2015 Cilt: 15 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 463 - 467
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Koroner yavaş akım (KYA) normal bir koroner arterde distal damar yatağının gecikmiş opak tutması olarak tanımlanır. Birçok çalışmada elektrokardiyografide T dalgasının zirvesi ve sonu arasındaki mesafenin (Tpe) ve Tpe/QT oranın malign ventriküler aritmiler ile ilişkisini göstermiştir. Bu çalışmada KYA tespit edilen hastalarda Tpe ve Tpe/QT oranlarını kullanarak ventriküler repolarizasyonu değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Çalışma popülasyonu anjiyografik olarak kanıtlanmış KYA olan 33 hasta ve koroner anjiyografileri normal olan ve KYA saptanmayan 33 kontrol hastasından oluşmaktadır. Hastaların ve kontrol grubunun koroner akım hızları TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) kare sayıları ile dokümante edildi. Hastalardan alınan elektrokardiyografiden Tpe ve Tpe/QT oranları kaydedildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grup arasında bazal özellikler açısından fark saptanmamıştır. KYA grubunda kontrol grubuna göre Tpe, Tpe/QT ve Tpe/QTc oranları istatistiki anlamlı şekilde artmıştır (p<0,001). Sonuç: KYA hastalarında Tpe ve Tpe/QT oranları artmıştır.

3. Koroner Yavaş Akım Prevalansının Elektrokardiyografi Bulguları ve Risk Faktörleri ile İlişkisi
Yıl: 2020 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 136 - 140
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Koroner yavaş akım, koroner arterlerde darlık olmaksızın akım hızının yavaşlaması ile tanımlanan bir patolojidir ve etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada koroner yavaş akım prevelansı, elektrokardiyografi bulguları ve risk faktörleriyle ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Ocak 2012- Nisan 2016 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılan 2.727 hastadan koroner yavaş akım saptanan 94 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Koroner kan akımının değerlendirilmesinde miyokar enfarktüsünde tromboliz (TIMI) kare sayısı (TFC) yöntemi kullanıldı. Hastaların demografik özellikleri, elektrokardiyografi bulguları, kardiyovasküler risk faktörleri, ekokardiyografik verileri ve takip formları tarandı. Değişkenler Mann Whitney U analizi ile test edildi. Bulgular: Koroner yavaş akım saptanan 94 hastanın ortalama yaş 55,8±1,2’dir (minimum yaş 31, maksimum yaş 82). Sigara içen erkeklerde daha fazla saptanmıştır. En sık görülen risk faktörü hiperlipidemidir. En sık başvuru kliniği kararlı anjina (%34), ikincisi USAP’tır (%33). En sık görülen elektrokardiyografi değişikliği T negatifliğidir. Koroner yavaş akımının en çok görüldüğü arter sol ön inen arterdir. Sol ön inen artere eşlik eden arter sayısının artması TFC değerinde anlamlı artışla koreledir. Sonuç: Merkezimizdeki koroner yavaş akım sıklığı %3.5’dur. Daha fazla arterde koroner yavaş akım görülmesi TFC değerini arttırmaktadır. Koroner yavaş akım için özellikli bir başvuru kliniği ve özellikli elektrokardiyografi bulgusu yoktur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.