TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK SORUNUNUN ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 2121 - 2139
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin, cari açık üzerindeki etkilerini analiz etmek amacı ile tasarlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak cari işlemler açığı (CAD), kişi başına enerji tüketimi (ENCN) ve ekonomik büyüme (GDP) değişkenleri ele alınmıştır. Ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına düşen reel milli gelir kullanılmıştır. Dönem olarak verilere ulaşılabilirlik durumuna göre 1974-2015 yılları aralığının seçildiği çalışmada, değişkenlere ait seriler yıllık olarak Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Bu çalışmanın, literatürdeki cari açık ile belirleyicileri üzerine yapılan diğer ampirik çalışmalardan farkı ise; cari açığa büyük oranda neden olduğu düşünülen değişkenlerin spesifik olarak ele alınması ve bunların farklı dönem ve farklı modeller ile analiz edilmiş olmasıdır. Augmented-Dickey Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök testlerinin uygulandığı çalışmada serilerin, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Daha sonra yapılan Granger nedensellik analizinin sonucunda hem ekonomik büyümeden hem de enerji tüketiminden cari açığa doğru %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

2. Türkiye'de Kredi Genişlemesinin Cari Açığa Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı
Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 557 - 583
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, hem siyasi hem ekonomi otoritelerince son zamanlarda sıkça ifade edilen, "Türkiye'de yurtiçi toplam kredi hacmi artışının cari açığın artışı üzerinde büyük bir baskıya neden olduğu" iddiası araştırılmaktadır. Ekonometrik analiz için, 1992Q1- 2014Q3 dönemi üç aylık kredi hacminin GSYH' ya oranı ve cari açığın GSYH 'ya oranı verileri kullanılmıştır. Bu seriler arasındaki nedensellik ilişkisi için Toda-Yamamoto (1995) ve Dolado-Lütkepohl (1996) nedensellik testleri kullanılırken, eşbütünleşme için ise Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL (Autoregressive Distrubed Lag) yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonucunda, seriler arasında eşbütünleşme ve çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, yurtiçi toplam kredi hacmi genişlemesinin cari açığı beklenen düzeyden daha az artırdığı tespit edilmiştir. Hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı analizde, kısa dönem sapmaların ise yaklaşık 7 ay içerisinde ortadan kalktığı saptanmıştır.

3. The Relationship between Current Account Balance and Types of Credits: An Application on Selected OECD Countries
Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 105 - 126
Veri Tabanı: Sosyal

While in literature that the current account deficit to GDP ratio exceeds the level 4-5 is considered as a leading indicator of crisis in economies, solution proposals to this issue is of vital importance in terms of countries. By the reason of increasing purchasing power, the rise in credits has a serious impact on the increase of the current account deficit without ignoring the importance of other factors. Within this scope, in the study, the relationship between current account balance and the credits to firms, households and government has been estimated by using PMGE and MGE in 26 selected OECD countries for the years between 2005Q1 and 2015Q2. The findings obtained showed that while the credits given to households and firms have a negative impact on the current account balance in short-run, the credits to firms and government have positive effect on it in longrun.

4. Bireysel Kredilerin ve Kredi Kartlarının Cari Denge Üzerindeki Etkisi
Yıl: 2016 Cilt: 53 Sayı: 620 Sayfa Aralığı: 47 - 60
Veri Tabanı: Sosyal

Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini içine alan bireysel krediler ile kredi kartlarının toplam hacimleri son yıllarda hem küresel hem ulusal düzeyde giderek artmaktadır. Gelecekte elde edilmesi umut edilen gelirin bugünden sağladığı satın alma gücü sayesinde, mal ve hizmet ihtiyaçlarının şiddeti ve talebi de değişmektedir. Bu talep dış ticaret dengesini ve cari dengeyi de negatif yönde etkilemektedir. Bu çalışmada bireysel kredilerin ve kredi kartlarının cari denge üzerindeki etkisi ekonometrik olarak araştırılmaktadır. Ekonometrik analiz için tüm banka türlerine ait bireysel kredi hacmi (kredi kartları da dâhil) ile cari denge arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak durağanlık durumları ADF, PP ve KPSS sınamaları ile araştırılmış, nedensellik analizi için TodaYamamoto Testi kullanılmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme, uzun ve kısa dö- nem ilişkisi ise Pesaran'ın (et.al. 2001) Sınır Testi yaklaşımına dayalı ARDL modeli kullanılarak araştırılmıştır. Bulgulara göre, bireysel kredilerin cari açığı bir miktar arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

5. Tüketici kredileri ve cari açık arasındaki ilişki: Türkiye örneği
Yıl: 2015 Cilt: 29 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 407 - 420
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, Türkiye’de cari açık ile tüketici kredileri ve bunun önemli alt bileşenleri olan konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartları arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 2004:Q4 -2014:Q3 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak cari açık ile tüketici kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri, ta şıt kredileri ve bireysel kredi kartları arasındaki ilişki eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinde cari açık ile toplam tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartları arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve toplam tüketici, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğu, ancak bireysel kredi kartlarından cari açığa doğru bir nedensellik ilişkisinin var olmadığı tespit edilmiştir.

6. Borsa İstanbul (BIST) ve BRICS Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasalarının İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 520 - 536
Veri Tabanı: Sosyal

Son on yılda ortaya koydukları yüksek ekonomik performasları ile dikkat çeken ülkelerden bazıları Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dır. Bu ülkeler bir çok gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin sergilediği performansın üstüne çıkmayı başararak diğer gelişmekte olan ekonomilerden farklı bir isimle anılmaya başlamışlardır: BRICS. Bu çalışmanın amacı BİST ve BRICS ülkelerinin hisse senedi piyasalarının etkileşiminin uzun dönemde incelenmesidir. BİST ve BRICS ülkelerinin ilişki durumu 3 Ocak 2008 - 21 Ocak 2015 dönemi ilgili ülkelerin hisse senedi piyasalarının gösterge endekslerinin günlük verileri yardımıyla doğrusal olmayan koşullu değişen varyans modellerinden ARCH ve GARCH modelleri ile incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda; BİST' in BRICS ülkeleriyle gösterge endeksleriyle ilişki içerisinde olduğu ve son dönemde en fazla Hindistan ve Güney Afrika ülkeleriyle ilişkisi bulunduğu görülmüştür. Ayrıca yine son dönem verilerine göre Türkiye, Hindistan hariç diğer borsalardan pozitif ayrışmaktadır

7. Logit-Probit Modeli Yardımıyla Türkiye’de Cari Açık Kaynaklı Kriz Riskini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 153 - 178
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, Türkiye’deki cari işlemler açığı kaynaklı kriz riskini etkileyen faktörleri belirleyebilmek amacıyla, Türkiye’nin 1974-2018 dönemi cari işlemler açığı, ekonomik büyüme, sermaye hareketleri, dış borç stoku ve petrol fiyatları verileri kullanılmıştır. Serilerin durağanlığı ADF ve PP birim kök testleri ile sınanmış ve dış borç stoku haricindeki serilerin I(0), dış borç stoku serisinin ise I(1) olduğu tespit edilmiştir. Logit ve Probit analizleri sonucunda Türkiye’deki cari işlemler açığı kaynaklı kriz riskini; dış ticaret açığı, sermaye hareketleri ve dış borç stokundaki değişimlerin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Logit ve Probit analizleri sonrasında gerçekleştirilen marjinal analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.