TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Fournier’s gangrene: A retrospective analysis of 25 patients
Yıl: 2017 Cilt: 23 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 400 - 404
Veri Tabanı: Fen
2. Son Bir Yıl İçindeki Nekrotizan Fasiitis Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Yıl: 2017 Cilt: 44 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 271 - 276
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Kliniğimize başvuran nekrotizan fasiitis hastalarının tanı, takip ve tedavisi ile ilgili deneyimleri paylaşmak. Yöntemler: 01.01.2016 ve 01.01.2017 tarihleri arasında kliniğimize başvuran nekrotizan fasiitis tanısı alan hastaların kayıtları incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, toplam ameliyat sayısı, hastanede yatış gün sayısı ve tedaviye yanıtları incelendi. Bulgular: Nekrotizan fasiitis tanısı alan toplam 13 hasta kliniğimizde takip ve tedavi oldu. Hastaların %62'si erkek (n:8), %38'i kadın (n:5) cinsiyet idi. Hastaların ortalama yaşı 61 yaş (38 -80 yaş) olarak bulundu. Hastaların %69'unda (n:9) diyabetes mellitus tanısı var iken, 2 kadın hastanın over karsinomu nedeni ile bir yıl önce ameliyat geçirdikleri ve sonrasında kemo-radyoterapi aldıkları belirlendi. Diğer 2 hastanın anamnezlerinde geçirilmiş perianal apse ve fistül hikâyesi olduğu görüldü. Hastaların tümünde nekrotizan fassiitin başlangıç bölgesi perianal bölge idi. Hastaların tanı aldıktan sonra debritman için ortalama 3 kez ameliyata alındığı (min:2, max:6), debritmanı sonrası hastaların %69'una (n:9) negatif basınçlı kapama yöntemi uygulandığı, %31 hastaya ise (n:4) flep ile kapama uygulandığı görüldü. Tüm hastalardan debritman esnasında doku kültürü alındı ve nekrotizan fasiitis kültür sonucu ile doğrulandı. Hastaların %77'sinde (n:10) antibiyoterapi olarak seftriakson+ metranidazol kombinasyonu yeterli gelmiş iken geri kalan hastalarda imipenem grubu antibiyotik desteği gerekli olmuştur. Ortalama hastanede yatış gün sayısının24 gün olduğu (min:4, max:71) görüldü. Hastaların %92'si (n:12) başarılı bir şekilde şifa ile taburcu edilirken overCa zemininde gelişen nekrotizan fassitisli bir olgu postoperatif 34. gününde sepsis nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Nekrotizan fasiitis erken tanı konularak tedavi edilmediğinde sıklıkla mortalite ile seyredebilen bir hastalıktır. Hastaların birçoğu immünsüpresif hasta olup tanı için gecikmeler yaşanabilir. Erken tanı konulan, tedavi için hızlı ve agresif debritman uygulanan hastalarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.

3. Usefulness of FGSI and UFGSI scoring systems for predicting mortality in patients with Fournier’s gangrene: A multicenter study
Yıl: 2017 Cilt: 23 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 389 - 394
Veri Tabanı: Fen
4. Clinical Value of the Monocyte-to-Lymphocyte Ratio for Determining Number of Debridements in Treatment of Fournier's Gangrene
Yıl: 2017 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 38 - 43
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Fournier gangreni (FG) anorektal bölgenin klinik olarak çok hızlı kötüleşen, ölümcül nekrotizan fasiitidir. FG tedavisinin temelini agresif cerrahi debridman oluşturur. Güncel skorlama sistemleri FG'de mortalite üzerine yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte serum belirteçleri yararlı olabilir. Bu çalışmada FG hastalarındaki debridman sayısını belirlemede monosit-lenfosit oranının (MLO) klinik etkisini ortaya koymayı amaçladık.Yöntem: 2010-2016 yılları arasında hastanelerimiz acil servisinde FG tanısıyla tanı konup opere edilen 59 hasta çalışmaya dahil edildi. Tek debridman uygulanan grup 1 ve birden çok debridman uygulanan hastalar grup 2 olarak iki gruba ayrıldılar. Grupların ortalama yaş, cinsiyet, semptom süresi, predispozan faktör, yara kültür pozitifliği, kolostomi durumu, yatış anındaki MLO'lar, tedavi protokolleri, mortalite oranları karşılaştırıldı.Bulgular: İki grup arasında yara kültür sonuçları ve kolostomi durumları arasında istatistiksel anlamlı fark bulundu (p=0,001 ve p=0,008). Mortalite oranları arasında anlamlı fark bulunamadı (p=0,749). Predispozan faktörler ve semptomların süresi arasında gruplar arası anlamlı fark bulunamadı (p=0,069, p=0,091). Grup 2'de MLO anlamlı oranda yüksekti (p<0,001). 0,549 cut-off değerinde MLO debridman sayını öngörmede %79,4 sensitivite ve %76 oranında spesifiteye sahipti. Ayrıca MLO debridman sayısını diğer faktörlerden bağımsız olarak öngörebilmekteydi (p<0,001).Sonuç: MLO değeri birden çok debridman yapılan hastalarda anlamlı oranda yüksek bulundu. Bu sonuç, MLO'nun tek bir parametre olarak FG ciddiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Gelecekte düzenlenebilecek daha yüksek hasta popülasyonlu çalışmalar parametrenin gücünü gösterebilmeleri açısından önem kazanmıştır.

5. Gender does not affect the prognosis of Fournier's gangrene: a case-matched study
Yıl: 2016 Cilt: 22 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 541 - 544
Veri Tabanı: Fen

AMAÇ: Kadın cinsiyet Fournier gangreni (FG) için olumsuz bir prognostik faktör olarak görülmektedir. Ancak literatürde bu konuya özgün yeterli veri yoktur. Bu olgu-eşleme çalışması kadın cinsiyetin FG prognozuna etkisini incelemek için yapıldı. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya alınan hastalar kliniğimizin 120 hastalık ileriye yönelik olarak tutulan veritabanından çekildi. Otuz iki kadın hasta aşağıdaki kriterler baz alınarak 32 erkek hastayla eşleştirildi: Semptom süresi, FG severity indeks (FGSI) skoru, hasta yaşı, etiyoloji ve eşlik eden diyabetes mellitus (DM) varlığı. Daha sonra iki grup hasta klinik sonuçlar açsından karşılaştırıldı. BULGULAR: Medyan yaş 57 (22-80) idi ve 35 (%54.7) hastada DM vardı. Hastalara ortalama 3 (1-9) debridman yapıldı ve 15 hastaya (%23.4) saptırıcı stoma açıldı. Mortalite oranı %28.1 (64'te 18 hasta) idi. Kadınlarda FG daha yaygındı (p=0.009), daha fazla debridmana ihtiyaç duyulmuştu (p=0.005), kadınlar yoğun bakım ünitesinde daha fazla oranda kalmıştı (p=0.035) ve kadınlarda split thickness skin graft (STSG) ile rekonstrüksiyon daha fazla oranda yapılmıştı (p=0.040), ancak mortalite oranları iki grup arasında benzerdi (p=0.264). TARTIŞMA: Fournier gangreni kadınlarda erkeklere

6. Can We Predict Mortality in Patients with Fournier’s Gangrene Using Questionnaires? A Pilot Study with Eighty-seven Patients
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 118 - 124
Veri Tabanı: Fen

Objective: To investigate the validity and reliability of the Fournier’s gangrene severity index (FSGI) and Uludag Fournier’s gangrene severity index (UFGSI) scoring systems and their components in outcome prediction for patients with Fournier’s gangrene. Materials and Methods: Recods of 87 patients, who were diagnosed with Fournier’s gangrene in our clinic between March 2005 and May 2016, were retrospectively analyzed. The patients were divided into 2 groups as survivors and non-survivors. Parameters belonging to the groups were compared. Results: The overall mortality rate was 13.7%. There was no correlation between mortality and dissemination of disease to the rectum, lower abdomen or lower extremity (p>0.05). There was a significant difference in renal failure, heart rate, blood urea nitrogen, creatinine, calcium and serum bicarbonate (HCO₃) values, and FSGI and UFGSI scores between the survivor and non-survivor groups (p<0.05). In evaluation of mortality, a cut-off value of ≥9 had a positive predictive value of 77.8% and 42.9% and negative predictive value of 93.6% and 95.5% for FGSI and UFGSI, respectively. Conclusion: To predict the prognosis in Fournier’s gangrene, the FGSI and UFGSI are successful parameters especially in predicting mortality. In the light of these parameters, we assume that these scoring systems are useful in deciding which patient should receive more aggressive treatment.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.