TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Son Bir Yıl İçindeki Nekrotizan Fasiitis Tanısı Alan Hastaların Değerlendirilmesi
Yıl: 2017 Cilt: 44 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 271 - 276
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Kliniğimize başvuran nekrotizan fasiitis hastalarının tanı, takip ve tedavisi ile ilgili deneyimleri paylaşmak. Yöntemler: 01.01.2016 ve 01.01.2017 tarihleri arasında kliniğimize başvuran nekrotizan fasiitis tanısı alan hastaların kayıtları incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, toplam ameliyat sayısı, hastanede yatış gün sayısı ve tedaviye yanıtları incelendi. Bulgular: Nekrotizan fasiitis tanısı alan toplam 13 hasta kliniğimizde takip ve tedavi oldu. Hastaların %62'si erkek (n:8), %38'i kadın (n:5) cinsiyet idi. Hastaların ortalama yaşı 61 yaş (38 -80 yaş) olarak bulundu. Hastaların %69'unda (n:9) diyabetes mellitus tanısı var iken, 2 kadın hastanın over karsinomu nedeni ile bir yıl önce ameliyat geçirdikleri ve sonrasında kemo-radyoterapi aldıkları belirlendi. Diğer 2 hastanın anamnezlerinde geçirilmiş perianal apse ve fistül hikâyesi olduğu görüldü. Hastaların tümünde nekrotizan fassiitin başlangıç bölgesi perianal bölge idi. Hastaların tanı aldıktan sonra debritman için ortalama 3 kez ameliyata alındığı (min:2, max:6), debritmanı sonrası hastaların %69'una (n:9) negatif basınçlı kapama yöntemi uygulandığı, %31 hastaya ise (n:4) flep ile kapama uygulandığı görüldü. Tüm hastalardan debritman esnasında doku kültürü alındı ve nekrotizan fasiitis kültür sonucu ile doğrulandı. Hastaların %77'sinde (n:10) antibiyoterapi olarak seftriakson+ metranidazol kombinasyonu yeterli gelmiş iken geri kalan hastalarda imipenem grubu antibiyotik desteği gerekli olmuştur. Ortalama hastanede yatış gün sayısının24 gün olduğu (min:4, max:71) görüldü. Hastaların %92'si (n:12) başarılı bir şekilde şifa ile taburcu edilirken overCa zemininde gelişen nekrotizan fassitisli bir olgu postoperatif 34. gününde sepsis nedeniyle kaybedildi. Sonuç: Nekrotizan fasiitis erken tanı konularak tedavi edilmediğinde sıklıkla mortalite ile seyredebilen bir hastalıktır. Hastaların birçoğu immünsüpresif hasta olup tanı için gecikmeler yaşanabilir. Erken tanı konulan, tedavi için hızlı ve agresif debritman uygulanan hastalarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.