TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Multipl Sklerozlu Hastalarda Beyin Atrofisi, Kognisyon ve Optik Koherans Tomografi İlişkisinin Sağlıklı Kontroller ile Karşılaştırılması
Yıl: 2018 Cilt: 55 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 3 - 8
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Multipl skleroz (MS)’da, motor, duyusal, görsel ve serebellar etkilenmelerin yanı sıra bilişsel bozukluk da özürlülüğün önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, MS’deki kognitif bozukluğun beyin atrofisi ve retinal sinir lifi kalınlığı (RSLK) ile ilişkisini ortaya koymaktır. Materyal Metod: Çalışmamıza MS tanılı 43 hasta ve 15 sağlıklı kontrol alındı. MS’li olgular, relapsing remitting (RRMS), optik nörit geçirmiş relapsing remitting (RRMS+ON) ve sekonder progresif multipl skleroz (SPMS) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Olgulara uzman psikolog tarafından Wechsler bellek ölçeği, Sözel, Görsel ve Mantıksal bellek, Dikkat, Çizgilerin yönünü belirleme, Raven (RSPM), Stroop, Benton yüz tanıma, Akıcılık ve PASAT testleri uygulandı. Optik koherans tomografileri (OKT) çekildi. Tüm olguların kranial subkortikal 1,5 tesla MR cihazı ile elde olunan 3 boyutlu T1A görüntülerden volümleri ölçüldü (tam otomatik Freesurfer programı ile). Elde edilen volüm ülçümleri total intrakranial volüme oranlanarak, beyin parankimal fraksiyonları hesaplandı. Bulgular: Çalışmaya toplam 58 (%65,5’i kadın, %34,5’i erkek) olgu alındı. Gruplar arasında, parankimal kalınlık, üçüncü ventrikül ve beyaz cevher volümleri açısından anlamlı farklar saptandı. Derin gri cevher, meziyal temporal yapılar ve lateral ventrikül volümleri ile, dikkat, akıcılık, sözel ve mantıksal bellek süreçleri testleri arasında anlamlı korelasyon mevcuttu. Optik nörit geçirsin ya da geçirmesin tüm MS hastalarında, SPMS grubunda daha belirgin olmak üzere, OKT skorları artmış olarak bulundu. RSLK ile beyin parankimal fraksiyonu arasında anlamlı korelasyon saptandı. Sonuç: MS hastalarında yapılan beyin atrofisi çalışmaları ülkemizde elle çizme şeklinde yapılmakta, otomatik segmentasyon yöntemi henüz yaygın kullanılmamaktadır. Bu çalışmamız ile OKT skorları ile beyin atrofisi arasında anlamlı korelasyon olduğu gösterilmiş ve bunun kognitif testlerdeki azalma şeklinde yansıması izlenerek literatüre değerli ve güvenilir bilgiler sağlanmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.