TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ
Yıl: 2017 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 173 - 187
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada, Türkiye’de sektörel enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1970-2012 döneminde yıllık veriler kullanılarak, Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ulaştırma ve sanayi sektörlerinde enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik olduğunu gözlenmiştir. Ulaşılan bu sonuç geri besleme hipotezini doğrulamaktadır. Çalışmanın diğer bir sonucu ise, tarım ve konut sektörleri enerji tüketimiyle ekonomik büyüme arasında bir ilişkinini bulunamamış olmasıdır. Bu sonuç ise nötr hipotezini doğrulamaktadır. Bulunan sonuçlar doğrultusunda, tarım ve konut sektörlerinde enerji korunum politikalarının uygulanmasının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı söylenebilir.

2. SANAYİDE KULLANILAN ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE DIŞ TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
Yıl: 2019 Cilt: 37 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 39
Veri Tabanı: Sosyal

Gelişmekte olan ülkelerin temel makroekonomik sorunu dış ticaret dengesidir. Bu ülkelerde, dış ticaret dengesini belirleyen unsur ise enerji ithalatıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, en büyük dış ticaret firmaları imalat sektöründedir. İmalat sektöründe ise temel enerji kaynağı, elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisi, TÜİK verileri incelendiğinde ağırlıklı olarak mesken, ticari, resmi daireler, sanayi, aydınlatma ve diğer sektörler olarak ifade edilen alanlarda kullanılmaktadır. Bu alanların arasında ise sanayide kullanılan elektrik, en yüksek kullanım miktarı ile ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de 1970-2015 yılları arasındaki sanayide kullanılan elektrik tüketimi ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki yapısal kırılmalı testlerle analiz edilmektedir. Yapılan Hatemi-J Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre sanayide kullanılan elektrik tüketimi ile dış ticaret dengesi arasında uzun dönemli bir etkileşim tespit edilmiş olup Hacker-Hatemi J Bootsrap Nedensellik analizinde ise değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.

3. Türkiye’de Sektörel Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: MWALD Temelli Nedensellik Analizlerinin Uygulanması
Yıl: 2019 Cilt: 54 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1937 - 1956
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de sektörel açıdan elektrik tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki nedensellik ilişkilerinin incelenmesi makalenin temel amacını oluşturmaktadır. Bu açıdan çalışmada Türkiye’de 1970-2017 dönemi için yıllık bazda ticari, aydınlatma, mesken, diğer, resmi, sanayi sektörleri elektrik tüketimlerinin yanı sıra toplam elektrik tüketimi ile reel gayri safi yurt içi hasıla serileri kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin tespiti için MWALD testini kullanan Toda-Yamamoto (1995) ve Dolado-Lütkepohl (1996) analizlerinden faydalanılmıştır. Toda-Yamamoto testi sonuçlarına göre ticari, mesken ve sanayi sektörlerinin elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin var olduğu görülmektedir. Toplam elektrik tüketimi ve resmi sektörün elektrik tüketimi açısından büyüme hipotezinin ve aydınlatma sektörü için koruma hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Dolado-Lütkepohl testine göre diğer, mesken ve aydınlatma sektörleri için koruma hipotezi geçerliyken geriye kalan sektörlerde nedenselliğin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca her iki testin ortak sonucu olarak aydınlatma sektöründe koruma hipotezinin geçerliliği dikkati çekmektedir.

4. Türkiye'de Üretim Düzeyini Etkileyen Faktörlerden Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Sermaye Üçlüsü
Yıl: 2017 Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 13 - 22
Veri Tabanı: Sosyal

Üretim süreci için önemli girdilerden biri haline gelen elektrik enerjisi, küreselleşme ile birlikte önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle sermaye, istihdam ve elektrik tüketiminin üretim artışına etkisi incelenmesi gereken bir konu haline gelmektedir. Bu amaçla çalışmada; Türkiye'nin 1986-2011 arası dönemi için uzun dönemli ilişki Vektör Hata Düzeltme Modeli ve Varyans Ayrışması ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Analiz sonucunda, sanayi sektöründeki elektrik tüketimi, sermaye ve istihdamın sanayi sektörü üretim miktarı üzerinde pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, Türkiye'nin elektrik tüketimini arttırabilmesi için bu alanda yapacağı yatırımların, sanayi sektörü üretim düzeyini arttırmada olumlu sonuçlar yaratabileceği söylenebilir.

5. Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-11 Ülkeleri Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması
Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 318 - 347
Veri Tabanı: Sosyal

Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması Elektrik enerji girdisinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve endüstriyel kalkınma için önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Endüstriyel kalkınma ve yüksek yaşam standartları isteği elektrik talebini artırmaktadır. Literatürde, elektrik tüketimi-ekonomik büyüme ilişkisi sıklıkla incelenmiş olsa da ilişkinin yönü konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Bu çalışmada, 1980-2011 dönemi için OECD üyesi G-11 ülkeleri örneğinde, elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Cobb-Douglass üretim fonksiyonu yardımıyla, sermaye birikimi ve işgücü değişkenleri de kullanılarak panel eşbütünleşme yardımıyla test edilmiştir. Nedenselliğin yönünü tespit etmek için Panel Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Ampirik bulgulara göre; elektrik tüketimi, sermaye birikimi ve işgücü değişkenlerinin ekonomik büyümeyi teorik beklentilerimizle uyumlu olarak pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Nedensellik testi sonuçlarına göre ise, uzun dönemde elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin olduğu bulgusu elde edilmiştir.

6. Türkiye'de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi
Yıl: 2018 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 18
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmanın amacı, Türkiye'de 1975-2013 dönemine ait yıllık verilerle vergi gelirleri ile kalkınma arasındaki ilişkinin varlığını araştırmakla beraber söz konusu ilişkinin yönünü farklı ekonometrik testlerle analiz etmektir. Hacker ve Hatemi nedensellik testi bulgularına göre, dolaylı vergi gelirlerinden kalkınmaya doğru tek yönlü; Breitung ve Caldelon frekans alanı nedensellik testi ise toplam vergi gelirlerinden kalkınmaya, dolaysız vergi gelirlerinden kalkınmaya ve kalkınmadan dolaylı vergi gelirlerine doğru tek yönlü ilişkiler tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.