TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Proje Yürütücüsü: Sibel ER NAS
Araştırmacı: Tülay ŞENEL ÇORUHLU , Hava İpek AKBULUT , Salih ÇEPNİ , Zeynep TATLI , Muammer ÇALIK , Cevriye ERGÜL
Proje Bitiş Tarihi: 07.2018
Veri Tabanı: Proje

Fen bilimleri alanında öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencilerinin kavramsal gelişimlerini destekleyecek çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, bu projenin amacı, tartışma yöntemi ve zenginleştirilmiş çalışma yaprağı temelinde Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun hazırlanması, uygulanması ve bu kılavuzun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine olan etkisinin incelenmesidir. Kılavuzun hazırlanmasında 2013 fen bilimleri dersi öğretim programında bilgi öğrenme alanları (Madde ve Değişim, Canlılar ve Hayat, Fiziksel Olaylar, Dünya ve Evren) dikkate alınmıştır. Kılavuz, her bir öğrenme alanı ile ilgili 6 deney olmak üzere toplamda 24 deneyden oluşmaktadır. Kılavuzda yer alan fen deneyleri, fen bilimleri ve özel eğitim öğretmenleri ile yürütülen görüşmeler sonucu belirlenmiştir. Belirlenen deneyler zenginleştirilmiş çalışma yaprağı formatında tasarlanmıştır. Tasarım esnasında her öğrenci için kendi fiziksel özelliklerine benzeyen bir avatar kullanılarak öğrencinin hazırlanacak materyale karşı aidiyet duyması sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda, profesyonel çekimle araştırmacılar tarafından yapılan deneylerde kılavuza yerleştirilmiştir. Böylece öğrenciye istediği zamanda deneyi izleyebilme fırsatı verilmiştir. Zenginleştirilmiş çalışma yaprakları dikkat çekme-etkin uğraşı ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. Dikkat çekme bölümlerinde tartışma yönteminin vızıltı 22 ve beyin fırtınası, değerlendirme bölümlerinde ise akvaryum veya kartopu teknikleri kullanılmıştır. Etkin uğraşı bölümlerine ise deneyler yerleştirilmiştir. Özel durum yönteminin kullanıldığı proje ön, pilot ve asıl uygulama olmak üzere 24 ayda tamamlanmıştır. Ön uygulama çerçevesinde, öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencisi olan 15 fen bilimleri ve 15 özel eğitim öğretmeni ile görüşmeler yürütülmüştür. Pilot uygulama, öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencisi olan 5 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Asıl uygulamaya ise 12 öğrenme güçlüğü tanılı kaynaştırma öğrencisi katılmıştır. Hazırlanan kılavuz 12 haftalık sürede uygulanmıştır. Projenin verileri; fen bilimleri ve özel eğitim öğretmenleri ile yürütülen yarı yapılandırılmış görüşmeler ve kılavuza yönelik hazırlanan veri toplama araçları (kavram testi, görüşme soruları ve çizim testi) kullanılarak elde edilmiştir. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Kavram testi, görüşme ve çizimlerin analizinde tam anlama, kısmi anlama, alternatif kavrama ve cevaplamama kategorileri kullanılmıştır. Kavram testi, görüşme soruları ve çizim testlerinden elde edilen veriler belirlenen anahtar kavramlar çerçevesinde analiz edilmiştir. Her bir öğrencinin bireysel gelişimini göstermek amacı ile veriler sütun ve çizgi grafikler şekline okuyucuya sunulmuştur. Kavram testi verileri sütun grafiğinde sunulurken, görüşme ve çizim verileri çizgi grafiği ile sunulmuştur. Proje sonucunda Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerin düşüncelerinin çizimlerle ifade etmede daha başarılı oldukları belirlenmiştir. Görüşmeye katılan fen bilimleri öğretmenlerinin yeterli ve uygulanabilir BEP hazırlayamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Özel eğitim öğretmenlerinin Canlılar ve Hayat öğrenme alanına ilişkin deneyleri daha çok tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Proje sonuçlara dayalı olarak öğretmenlerin (özel eğitim ve fen bilimleri) hizmet öncesi yetiştirilme süreçlerinin kalitesi alan ve fen eğitimi bakımından arttırılabilir. Özellikle yazma konusunda güçlük yaşayan öğrenme güçlüğü tanılı öğrencilerin değerlendirilmesinde çizim yöntemi gibi alternatif yaklaşımların benimsenmesinin bu öğrencilerin doğru biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE AKTİF KATILIM SÜRECİNİN YANSIMASI
Yıl: 2018 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 61 - 72
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Beden eğitimi öğretmen adayları üniversite eğitimi sürecinde aldıkları eğitimin gerçek ortamlardan çok, teoriye dayalı ya da yapay ortamlarda olmasından dolayı, özel gereksinimli öğrencilere yardım etme konusunda çok hevesli olmalarına rağmen nasıl destek sağlayacaklarını bilememektedirler (Marley ve ark. 2005). Yapılan örnek olay çalışması da özel gereksinimi olan bir öğrencinin beden eğitimi dersine katılım sürecinde öğretmen adayının deneyimlerini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın katılımcıları; uygulama öğretmeni, beden eğitimi öğretmen adayı, kaynaştırma öğrencisi (Emir), Emir’in yardımcı ablası, Alan Uzmanı (Danışman), Emir’in 7. Sınıf arkadaşları, Naz ile birlikte beden eğitimi dersini işleyen öğretmen adayı ortağı Seda’dır. Araştırmanın verileri; araştırmacı günlüğü, araştırmacı ders sonrası yansımaları ve alan uzmanı ile yapılan haftalık toplantı kayıtları ile toplanmıştır. Verilerin içerik analizi sonucu bulgular şu temalar altında toplanmıştır: “Yardımları olmadan olmazdı”, “Deneyerek, deneyimleyerek problemler çözülüyor”. Öğretmen eğitimi sürecindeki uygulamalı derslerin gerçek ortamlar ile bağlantılı verilmesi, öğretmen adaylarının sorunları gerçek ortamında çözmesi, problemlerle baş edebilmeyi sosyal çevre yardımı ile mesleğe başlamadan öğrenmesi, öğrenme ortamında bulunan öğretmen adaylarının öğrenme sürecini kolaylaştıracaktır

3. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitsel Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşleri
Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 526 - 549
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin eğitsel değerlendirme sürecinin aşamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcıları Edirne il merkezinde ve Uzunköprü ilçesindeki okullarda görev yapan yedi sınıf öğretmenidir. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz sürecinin aşamaları dikkate alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, sınıf öğretmenlerinin eğitsel değerlendirme sürecinin ilk aşaması olarak kabul edilen tarama-ilk belirleme aşamasında herhangi bir sorun yaşamadıkları ve bu aşamada daha çok okullarındaki rehberlik servisleri ve aileler ile iletişime geçmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Ancak sınıf öğretmenlerinin gönderme öncesi süreç ve gönderme sürecini sistematik olarak yürütme konusunda sorunlar yaşadığı ve bu sorunlarının çözümünde okul yönetiminin ve rehberlik servisinin öğretmenleri desteklemeye çalışmalarına rağmen sağlanan desteğin yeterli ve işlevsel olmadığı görülmüştür. Araştırma bulguları dikkate alındığında sınıf öğretmenlerinin eğitsel değerlendirme sürecinin aşamalarına ilişkin olarak özellikle de gönderme öncesi süreç ve gönderme süreçlerine ilişkin bilgilendirilmelerinin yanı sıra öğretmenlerin uzmanlar tarafından yeterli ve işlevsel olarak desteklenmeleri de önerilebilir.

4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 471 - 493
Veri Tabanı: Sosyal

Özel gereksinimli bireylerin topluma ve ekonomiye kazandırılmasında zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple özel gereksinimli bireylerin diğer çocukların öğrenim gördüğü okullardan yararlanabilmesi yani kaynaştırılmaları fikri oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma grubunun belirlenmesinde "maksimum çeşitlilik örneklemesinden" yararlanılmıştır. Araştırma Denizli merkez ilçede alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeydeki okullarda çalışan 2, 3 ve 4. sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir (n=51). Araştırma verilerinin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen "yarı yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler bilgisayar ortamına aktarılmış verilerin analizi için içerik analizine başvurulmuştur. Katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda tablolar oluşturulmuştur. Aynı zamanda öğretmenlerden elde edilen alıntılara da yer verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden 37"si (%b72.6) kaynaştırma eğitimine devam edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Katılımcılardan 39"u (% 78) kaynaştırma öğrencilerinin sınıf içi etkinliklerin gerçekleştirilmesinde birtakım sorunlara neden olduğunu dile getirmiştir. Öğretmenlerden 37"sine (% 72.5) göre kaynaştırma öğrencileri normal öğrencilerin davranışlarını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilerin özür ve gelişim durumunun ön planda tutulması kaynaştırma eğitiminden beklenen verimi arttırmada etkili olabilir

5. Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda Sınıf İçi Geçişlerin Kolaylaştırılması
Yıl: 2015 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 173 - 193
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü okul öncesi sınıflarda sınıf içi geçişleri ve bu geçişleri kolaylaştırmak amacıyla öğretmenler tarafından kullanılan geçiş stratejilerini ele almaktır. Alanyazında başarılı sınıf içi geçişlerin, geçişler için harcanan zamanı azaltıp öğretim için ayrılan zamanı artırdığı, buna karşın başarısız sınıf içi geçişlerin çocukların sergilediği problem davranışları artırdığı ve öğretim için ayrılan zamanın boşa harcanmasına sebep olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle alanyazında sınıf içi geçişleri kolaylaştırmak amacıyla pek çok geçiş stratejisi tanımlanmış ve bu stratejilerin etkililiğini ortaya koymak amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır. Bu derlemede, sınıf içi geçişler tanımlanmış ve geçiş stratejileri tanıtılmıştır.

6. Educators’ Opinion about the Success Evaluation of Students with Intellectual Disabilities Included In Primary Education
Yıl: 2014 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 109 - 129
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, genel eğitim ortamlarında öğrenimlerini sürdüren zihinsel yetersizlik gösteren öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ve not verme sistemine ilişkin öğretmen görüşleri ve önerilerinin belirlenmesidir. Araştırma, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Eskişehir İl merkezindeki 17 resmi ilköğretim okulunun 4. ve 5. Sınıflarında eğitim veren ve sınıflarında zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır ve elde edilen veriler sayısallaştırılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenler zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ve yeni öğretim kararların alınmasında değerlendirme sürecinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu bilgilere ek olarak, genel eğitim sınıflarında kaynaştırma öğrencisinin gerçek başarı düzeyini belirleme de ve bunu ifade etmede zorlandıklarını, bunun yanısıra yeterli destek alamadıklarını bildirmişlerdir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006), özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine yönelik açıklamaların oldukça net ifade edilmesine karşın; öğretmenlerin yönetmeliğin önerilerini ya da uygulamaya geçme konusunda zorlandıkları ve yetersiz kaldıkları bu çalışmada belirlenmiştir

7. A REVIEW OF CURRENT PROBLEMS IN TURKISH EDUCATION SYSTEM
Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 2254 - 2288
Veri Tabanı: Sosyal

The purpose of this research is to present the problems in Turkish education system from the perspectives of the educators involved within. The research is a phenomenological study. The study group is composed of 41 participants including teachers, school principals, deputy principals, educational inspectors and branch directors who study at Gaziantep University’s Educational Administration, Supervision, Planning and Economics non-thesis master’s program. The data was collected via “Form of Thematic Problems” and analyzed with the content analysis method. The research set forth the problems related to teachers, students, administrators, parents, physical substructure, financing and curriculum which represent the inputs of Turkish education system. The participants reported deficiencies and problems regarding each of these components. Analysis of data point to main problems with regard to teacher qualification, teacher professional development, job assignment and financial difficulties, working conditions; intense exam pressure, student discipline problems; socioeconomic level of families; assignment and training of administrators, management skills of administrators; school-parent relationships, parental involvement; the physical location, architectural structure and elements of school buildings; school budget, ignorance of regional differences regarding curricula documents, content-related issues, and teachers’ familiarity of the programs. The study discusses the educational implications of the findings and suggests certain solutions to reported difficulties.

8. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 70 Sayfa Aralığı: 734 - 761
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmış çalışmaları, bulgularına dayalı olarak meta-sentez yöntemi ile incelemektir. Bu çalışmanın verileri, meta-senteze dâhil edilme ölçütlerini sağlayan ve 2007-2017 yılları arasında 20 farklı üniversitede ve 25 farklı branş öğretmeniyle gerçekleştirilen 33 lisansüstü tezden elde edilmiştir. Tezlerin çalışma gruplarında yer alan öğretmenlerin toplam sayısı 2506’dır. Çalışmaların seçiminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Tarama Merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Bu çalışmada cevap aranan sorular ve dâhil etme ölçütleri doğrultusunda, tezlerde yer alan nicel ve nitel bulgular kodlanarak 8 ana tema ve bunlara bağlı olarak belirlenen alt temalar eşliğinde meta-sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ulaşılan sonuçlar, öğretmenlerin, büyük bir bölümünün kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları, sınırlı düzeyde uyarlama çalışması ve işbirliği yaptıkları ve kaynaştırma eğitimine uygun fiziksel donanım imkânlarına sahip olmadıklarına işaret eden bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmenler tarafından yapılan önerilerde, kaynaştırma eğitiminin ayrı okul ve sınıflarda yapılması gerektiğinin sunulması araştırmanın diğer sonuçları arasında yer almaktadır. Ulaşılan sonuçların yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

9. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı Hazırlama Becerisine Sahip Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri
Yıl: 2019 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1194 - 1217
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) hazırlama becerisine yönelik yapılan eğitimin, formasyon eğitimi alan farklı branşlardaki öğretmen adaylarının kaynaştırma uygulamaları hakkındaki görüşlerine olan etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden tek grup ön test - son test zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinde formasyon eğitimi alan 125 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu grupların belirlenmesinde ise basit seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçsal örnekleme grubundan tipik durum örneklemeden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği (KUÖYÖ)” ve “Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygular, Tutumlar ve Kaygılar Ölçeği (KEİDTKÖ)” kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 18.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, araştırma kapsamında BÖP hazırlama becerisi kazandırmaya yönelik yapılan eğitimlerin formasyon eğitimi alan farklı branşlardaki öğretmen adaylarının kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutum ve duygularını arttırdığı, kaynaştırma uygulamalarına yönelik kaygılarını ise azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan eğitim uygulamaları formasyon eğitimi alan farklı branşlardaki öğretmen adaylarının kaynaştırma uygulamaları hakkında öğretmen yeterliklerini de olumlu yönde etkilediği de belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen sonuçlar bağlamında önerilerde bulunulmuştur.

10. Türkiye’de Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Öğretmenlerin Görüşlerine Odaklanılmış Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Sentezlenmesi: Meta- Etnografik Bir Çalışma
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 845 - 872
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de kaynaştırma eğitimine odaklanan birçok nicel ve nitel araştırmanın gerçekleştirilmiş olduğu bilinmektedir. Derinlemesine betimlenme ve anlamanın amaçlandığı nitel desenle yürütülmüş kaynaştırma eğitimi konulu lisansüstü tez çalışmalarında çoğunlukla öğretmen görüşlerini belirlemeye odaklanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma eğitiminin yürütüldüğü sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin incelendiği lisansüstü eğitim tezlerinin incelenmesidir. Bu amaçla beş araştırmaya odaklanılmıştır. Çalışma Türkiye’de gerçekleştirilen nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşmelerin kullanıldığı lisansüstü eğitim tezlerinin incelenmesi amacıyla meta-etnografi şeklinde desenlenmiştir. Çalışmalardaki ortak temalar ve ortak olmayan temaların ortaya konulması bakımından karşılaştırmalı ve keşfedici bir analiz süreci gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak üç ana tema ortaya çıkmıştır. Bunlar; a) kaynaştırma eğitimine ilişkin mevcut durum, b) kaynaştırma eğitimine ilişkin sorunlar, c) kaynaştırma eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik beklentilerdir. Kaynaştırma eğitimi ve öğretmen görüşlerine dayalı gerçekleştirilen araştırmaların bulgularından yola çıkarak kaynaştırma eğitiminin uygulandığı okul ve sınıflarda gelişim odaklı eylem araştırmasına dayalı araştırmaların gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir.

11. Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Bilimleri Deneyleri Kılavuzunun Etkililiğinin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 20 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 501 - 234
Veri Tabanı: Sosyal

Fen bilimleri dersi öğretim programının “tüm öğrencileri fen okuryazarı olarak yetiştirmek” vizyonu düşünüldüğünde, geliştirilen fen deneyleri kılavuzunun öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin de fen okuryazarı olarak yetiştirilmesinde ve kavramsal anlamalarının desteklenmesinde etkili bir araç olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, tartışma yöntemi ve zenginleştirilmiş çalışma yaprağı temelinde “Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzu”nun hazırlanması, uygulanması ve bu kılavuzun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine olan etkisinin incelenmesidir. Zenginleştirilmiş çalışma yaprakları “dikkat çekme-etkin uğraşı ve değerlendirme” bölümlerinden oluşmaktadır. Dikkat çekme bölümlerinde tartışma yönteminin “vızıltı 22 ve beyin fırtınası”, değerlendirme bölümlerinde ise “akvaryum veya kartopu” teknikleri kullanılmıştır. Etkin uğraşı bölümlerine ise “Canlılar ve Hayat” öğrenme alanına ilişkin altı deney yerleştirilmiştir. Özel durum yönteminin kullanıldığı araştırma ön, pilot ve asıl uygulama çalışmaları ile tamamlanmıştır. Çalışma grubunu, öğrenme güçlüğü yaşayan 12 kaynaştırma öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak kavram testi, görüşme ve çizim testinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda “Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzu”nun öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin düşüncelerini çizimlerle ifade etmede daha başarılı oldukları görülmüştür. Bu durum öğrencilerin genellikle yazmada problem yaşamaları ile ilişkilendirilebilir. Özellikle yazma konusunda güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesinde çizim yöntemi gibi alternatif yaklaşımların benimsenmesinin bu öğrencilerin doğru biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

12. Okul Öncesi Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması
Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 96 - 114
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak desenlenen araştırmada çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilen 30 okul öncesi öğretmeni ve 30 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri içerik analiziyle analiz edilmiş olup, analizler sonucunda okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının kaynaştırmayı genellikle özel gereksinimli çocukların genel eğitim sınıflarında eğitim alması olarak tanımladıkları, kaynaştırmanın birçok açıdan yararı olduğu gibi dezavantajı olduğunu düşündükleri noktalar olduğunu düşündükleri, kaynaştırmanın başarılı olabilmesi için uygun etkinlikler hazırlayabilecekleri, sınıfta fiziki düzenlemeler yapabilecekleri, diğer çocukları ve aileleri bilgilendirebilecekleri belirlenmiştir. Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış olup, sonuçlara paralel olarak öneriler getirilmiştir.

13. Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği'nin Geliştirilmesi
Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 167 - 175
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenleri değerlendirmek için gereksinim duyulan geçerli ve güvenilir bir ölçeğin geliştirilmesidir. Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 19 resmi ilkokulda görev yapan toplam 121 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından öğretmenlere uygulanmak üzere hazırlanan "Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek 5'li derecelemeli 66 sorudan oluşmaktadır. Ölçek geliştirme istatistikleri olarak alt boyutları belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) kullanılmıştır. Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı hesaplanarak madde geçerlik kanıtları elde edilmiştir. Benzer şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt çeyrekler arası t-testi uygulanmış ve ayırt etme güçleri yüksek bulunmuştur. Ölçek ve alt boyutlar için Cronbach Alfa ve Rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında 10 alt boyuttan oluşan ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.

14. İlkokulların Sorunlarının Öğretmenler Kurulu Toplantılarına Dayalı Olarak İncelenmesi
Yıl: 2016 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 142 - 153
Veri Tabanı: Sosyal

Okulun sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin getirildiği, daha önceki uygulamaların değerlendirildiği, okulu daha ileriye götürmek için önerilerin paylaşıldığı bir araç olan öğretmenler kurulu toplantı tutanakları aracılığıyla ilkokulların sorunlarının belirlenmesi bu araştırmanın amacıdır. Genel tarama modelinde tasarlanmış olan araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme yöntemi (belgesel tarama) kullanılmıştır. İlkokulların öğretmenler kurulu toplantı tutanakları incelenmiş, toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bu veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmiş, anlaşılır biçimde organize edilip tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler kurulu toplantılarına yansıyan öğretmenler ile ilgili sorunlar başlığında öğretim dışı ve öğretim içi sorumlulukları ve ilgili sorunlar ile özlük haklarının kullanımı ile ilgili sorunlar bulunmuştur. Öğretmenler kurulu toplantılarına yansıyan öğrenciler ile ilgili sorunlar; öğrenci davranışları ve akademik başarıları ile ilgili sorunlar şeklinde kategorize edilmiştir. Ayrıca kurul kararlarına temizlik ve güvenlik sorunu gibi yönetsel sorunlar, laboratuvar eksikliği gibi okulun fiziki olanakları ile ilgili sorunlar ve destek hizmetleri ile ilgili sorunların yansıdığı belirlenmiştir

15. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Yıl: 2016 Cilt: 16 Sayı: USBES ÖZEL SAYI II Sayfa Aralığı: 125 - 142
Veri Tabanı: Sosyal

Kaynaştırma uygulamaları, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranlarıyla karşılıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamayı ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı veya özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak sürdürebilirler. Bu nedenle öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları hakkında gerekli bilgiye ve donanıma sahip olmaları son derece önemlidir. Bu araştırmada, sosyal bilgiler öğretmenlerinin, temel eğitim düzeyindeki mevcut kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Antalya il merkezinde MEB'e bağlı resmî temel eğitim kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapmakta olan 21 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden, durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, görüşme tekniği ile toplanmış ve betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları; sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarının öneminin farkında olmalarına karşın, bu konuda istedikleri düzeyde performans sergileyemediklerini göstermektedir.

16. Normal Sınıflara Devam Eden Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar
Yıl: 2015 Cilt: 40 Sayı: 180 Sayfa Aralığı: 169 - 195
Veri Tabanı: Sosyal

Özel gereksinimli öğrencilerin toplumda bağımsız ve üretken bireyler olarak var olabilmeleri; bu öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarının ve hizmetlerinin sunulmasıyla mümkündür. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin karşılanması için farklı eğitim ortamları bulunmaktadır. Bu ortamların belli başlıları özel eğitim okulları, normal okullardaki özel sınıflar ve normal sınıflardır. Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıfta eğitilmesi, başka bir ifadeyle kaynaştırma, bu uygulamalar arasında en fazla kabul gören ve yaygın olarak kullanılandır. Kaynaştırma uygulamasının başarısı, kaynaştırma uygulamalarının vazgeçilmez üyeleri olan öğretmenler, yöneticiler, anne-babalar, normal gelişen akranlar ve özel gereksinimli öğrencilerin bu sürece etkin katılımlarıyla; toplumsal kabul, öğrenci gereksinimlerinin farkına varılması ve önemsenmesi, öğretimin düzenlenmesi, etkili yönetim ve öğretim sunulması, davranış ve sınıf kontrolü, destekleyici özel eğitim hizmetlerinin sağlanması gibi ögelerin kaynaştırma sınıfında bulunmasıyla mümkün olabilir. Alanyazın incelendiğinde araştırmaların büyük bir kısmının öğretmenler, yöneticiler, normal gelişen ya da özel gereksinimli çocuğa sahip anne-babalar, normal gelişen akranlar gibi kaynaştırmanın başarısında önemli rol oynayan kişilerin kaynaştırmaya ilişkin görüş, öneri ve tutumları üzerine odaklandığı; kaynaştırma eğitiminden bizzat yararlanan özel gereksinimli öğrencilerle yürütülen herhangi bir çalışmanın ise bulunmadığı görülmektedir. Bu araştırmada kaynaştırma eğitiminden yoğun olarak yararlanan tanı grupları arasında yer alan zihin yetersizliği ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan öğrencilerin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerinin, karşılaştıkları sorunların belirlenmesi, kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken noktalara ilişkin açıklamalarda bulunulması amaçlanmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme kullanılarak kendini iyi ifade edebilen ve kaynaştırma eğitimine devam eden 14 ilkokul, orta okul ve lise öğrencisine ulaşılmıştır. Nitel bir durum çalışması olan araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış

17. The views of students in an inclusive classroom environment in high school on the course learning process
Yıl: 2020 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 552 - 564
Veri Tabanı: Sosyal

This study aims to determine the problems of students in an inclusive classroom environment in high school during the classes and to suggest some solutions to these problems. In this study, a case study of qualitative research methods was used. In the 2017-2018 academic year, 12 students in an inclusive classroom environment studying in a high school institution in Erzurum city center form the working group of the research. The data of the study were collected with an interview form consisting of open-ended questions. The data were presented with content analysis by creating themes, codes and direct quotations from students' expressions. In the study, it was concluded that there is no change in curriculum content, examination and teaching adaptations for inclusion students. Although some of the students in an inclusive classroom environment stated that they received support from their families, it was observed that the cooperation with the individuals involved in the process did not fully take place. According to the obtained data, suggestions for shaping the educational environments of students in an inclusive classroom environment were presented.

18. Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 451 - 490
Veri Tabanı: Sosyal

The aim of the study is to demonstrate the reflections of social studies teachers' beliefs regarding inclusion and their students in in-class practices. The survey, conducted by the case study method, was performed with three Social Studies teachers. Observation and semi-structured interviews were used as data collection techniques. Data obtained from observations and interviews were analysed by content analysis. In the study, it has been found that teachers have the belief that academic objectives should be pursued during inclusive practice, in accordance with the modern philosophy of inclusion. In addition, teachers have the perception that the inclusion students can learn every subject up to a certain level. It was identified that teachers cannot turn these beliefs into practice, and inclusion students are "neglected". It was concluded that this gap between belief and practice is caused by factors such as inadequate pedagogical content knowledge, inability to comprehend the philosophy of inclusion, the gap between the theoretical education and practice, and inadequate education resources at school. Depending on the obtained results, suggestions were made towards increasing teachers' self-efficacy on inclusive practice, establishing a direct connection between education faculties and schools, and ensuring coordination between the stakeholders.

19. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 47 Sayı: 219 Sayfa Aralığı: 57 - 88
Veri Tabanı: Sosyal

Özel eğitim hizmetleri günümüzde ağırlıklı olarak kaynaştırma yönte-miyle sağlanmaktadır. Özel eğitimin temel amacı, uyumsal becerilerin edinilmesi ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesidir. Kaynaştırmanın temel varsayı-mı da kaynaştırma öğrencisinin akranlarıyla iletişimini ve sosyal kabulünü art-tırmak dolayısıyla bu öğrencilerin toplumla bütünleşmesini, toplumsallaşmasını sağlamaktır. Eğitim programları toplumsallaşmaya çerçeve oluşturmaktadır. Ha-yat bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri toplumsallaşmaya en önemli vurguyu yapan mihver derslerdir. Bu dersler çerçevesinde edinilebilecek kazanımlar; kaynaştır-ma öğrencilerinin bazı temel beceriler edinerek bağımsızlaşmasına ve toplumla bütünleşmesine yani özel eğitimin ve kaynaştırmanın temel amaçlarına önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. Araştırma, kaynaştırma eğitiminin sosyal bilgi-ler dersi uygulamaları üzerinden incelenmesini ve bu incelenmenin öğretmen görüşleriyle desteklenmesini amaçlayan nitel bir çalışmadır. Sosyal bilgiler öğ-retmenlerinin kaynaştırma eğitimi konusundaki görüşlerini, uygulama biçimle-rini, sorunlarını ve önerilerini belirlemek amacıyla yazarlar tarafından geliştiri-len, kısa cevaplı ve açık uçlu sorular içeren ankete ek olarak yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örneklemini 2013-2014 eğitim öğre-tim yılında İstanbul ilinde yer alan 13 ilçedeki 35 okulda görev yapan, en az bir kaynaştırma öğrencisi ile deneyim yaşamış; 100 sosyal bilgiler öğretmeni oluş-turmaktadır. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin çok büyük bir bölümünün özel eğitim/kaynaştırma eğitimi alanıyla ilgili eğitim almadıkları ve alanla ilgili uygulamalarda kendilerini yeterli hissetmedikleri görülmektedir. Öğretmenlerin büyük bir bölümünün diğer ders müfredatlarına kıyasla kendi ders müfredatlarının, kaynaştırmanın temel varsayımları açısından uygulama-lara özel bir katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirttikleri anlaşılmaktadır. Bu değerli katkının farkındalığına rağmen öğretmenlerin neredeyse tamamının sosyal bilgiler dersinde kaynaştırma uygulamalarını çok yetersiz ve sorunlu bul-dukları yani uygulamalar hakkında olumsuz görüş belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin çözüm önerisi olarak hala ilk sırada ayrıştırmayı önermesi ise dikkate değer başka bir sonuçtur.

20. Kaynaştırma Sınıflarında Özel Eğitim Alan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Davranışlarına İlişkin Rehberlik Öğretmenlerinin Görüşleri
Yıl: 2020 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 479 - 511
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, kaynaştırma sınıflarında özel eğitim alan öğrencilere yönelik öğretmen davranışlarına ilişkin rehberlik öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Olgubilim deseniyle yürütülmüş olan bu çalışmada, 20 rehberlik öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. Rehberlik öğretmenlerinin görüşlerine göre branş öğretmenleri, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik BEP planlarına özen göstermemekte ve bunu iş yükü olarak değerlendirmektedirler. Bununla birlikte öğretmenlerin; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fark edilmesinde yeterli bilgiye sahip olmadıkları, özel eğitim bilgilerinin yetersiz olduğu ve öğrencinin yetersizlik türüne göre öğretimi uyarlamadıkları ifade edilmiştir. Aynı zamanda katılımcılar, bazı öğretmenlerin; bu öğrencileri sınıf ortamında pasif bıraktıklarını, problemli öğrenciler olarak gördüklerini, bu öğrencilerden gerçekçi olmayan akademik beklentiler içerisinde olduklarını, sınıflarında istemediklerini, bu öğrencilerin öğrenebileceklerine inanmadıklarını ve var olan performanslarına yönelik gerçekçi bir değerlendirme yapmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar, olumsuz öğretmen davranışlarını önlemeye yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini önermektedirler.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.