TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. KARGO FİRMALARININ İTİBARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 60 Sayfa Aralığı: 1 - 13
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri açısından kargo firmalarının firma itibarının ve müşteri memnuniyetinin incelenmesiyle, firma itibarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakülte’sinde öğrenim gören 280 öğrenciye anke t uygulanmıştır. Toplam 245 anket dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, firma itibarının müşteri memnuniyetini pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir.

2. Akış Deneyiminin Memnuniyet Üzerine Etkisi: Tatil Deneyimi Üzerine İnceleme
Yıl: 2020 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 63 - 73
Veri Tabanı: Sosyal

Ulusal yazında turistlerin algılarını ortaya koymaya yönelik çok fazla araştırma bulunmasına karşın, akış deneyimini ele alan çalışma sayısı oldukça azdır. Akış, dinlence eyleminin çekirdeğini oluşturmakta ve kişilerin mutlulukları ile memnuniyetlerine etki edebilmektedir. Bu çalışma, akış deneyiminin (zamanın dönüşümü, ototelik deneyim, öz bilinç kaybı, odaklanma) memnuniyet üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada, turistlerden 317 kullanılabilir anket elde edilmiştir ve kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-SEM) ile test edilmiştir. Sonuç olarak, ototelik deneyim ile öz bilinç kaybının turistlerin memnuniyetleri üzerinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, teorik ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

3. Algılanan Mutfak İmajının Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Hatay İli Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2839 - 2854
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırma, Hatay ilinin algılanan mutfak imajı ile davranışsal niyet arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacına bağlı olarak, öncelikle mutfak imajı ve davranışsal niyet ile ilgili alanyazın taraması yapılmış ve kavramsal bir çerçeve çizilmiştir. Ardından araştırmada kullanılan anket formu, Hatay ilini ziyaret eden yerli turistlere uygulanmıştır. Analizlere 394 katılımcıdan elde edilen veriler dâhil edilmiştir. Hipotezlerin test edilmesinde t testi, Anova ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler neticesinde, cinsiyet değişkeni açısından davranışsal niyette istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu ve algılanan mutfak imajı (yiyecek ve restoran algıları) ile davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gastronominin ve gastronomi şehri olma algısının da destinasyon tercihi üzerinde yüksek derecede bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar, gastronomi şehirleri üzerine yapılacak çalışmalara bir çerçeve çizmesi ve sektörel bazda farkındalık oluşturması açısından önem taşımaktadır.

4. Destinasyon Kişiliği ile Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Gaziantep Örneği
Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1514 - 1532
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, Gaziantep’in destinasyon kişiliğinin belirlenmesini ve destinasyon kişiliğine bağlı olarak yerli turistlerin memnuniyet ve davranışsal niyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlamıştır. Bunun için 2018 yılının Kasım ve Aralık aylarında Zeugma Mozaik Müzesi, Antep Kalesi ve Bakırcılar Çarşısını ziyaret eden yerli turistlere anket uygulanmıştır. Anket formlarının değerlendirilmesi için veriler faktör analizi, frekans analizi ve korelasyon analizi testlerine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre, Gaziantep’in destinasyon kişiliği ‘‘modernlik’’ ‘‘samimiyet’’ ‘‘yetkinlik-seçkinlik’’ ve ‘‘huzur’’ şeklinde adlandırılan dört boyuttan oluşmuştur. Korelasyon analizi sonucunda destinasyon kişiliği boyutları ile turistlerin memnuniyet ve davranışsal niyetleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

5. Destinasyon Kişiliği, Memnuniyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Çanakkale Örneği
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 49 Sayfa Aralığı: 22 - 32
Veri Tabanı: Sosyal

Turizm yazınında marka kişiliği kavramı yerine kullanılan destinasyon kişiliği, destinasyon markalaşmasının en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Çanakkale’nin yerli turistler tarafından algılanan destinasyon kişiliğini tespit etmek ve destinasyon kişiliği, ziyaret memnuniyeti ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışma sonunda, Çanakkale’nin destinasyon kişiliği “yetkinlik-seçkinlik, samimiyet, güven ve heyecan” olmak üzere dört boyutta ortaya çıkmıştır. Destinasyon kişiliğinin ziyaret memnuniyeti ve davranışsal niyetler üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ziyaret memnuniyetinin de davranışsal niyetler üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

6. Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Açısından Afyonkarahisar’da Termal Turizm
Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 949 - 963
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmanın amacı, Afyonkarahisar’ın termal turizm açısından destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bunun yanı sıra, demografik özelliklerden katılımcıların Afyonkarahisar’da daha önce bulunma durumu ve termal turizm tesisinde bulunma durumu ile destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi bu çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma alanı zengin termal turizm kaynaklarıyla Afyonkarahisar’dır. Afyonkarahisar’da bir termal tesiste konaklayan yerli turistler araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonuçları, destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Destinasyon imajının turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati üzerinde, turist memnuniyetinin de destinasyon sadakati üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların daha önce Afyonkarahisar’da bulunma durumuna ve termal tesiste bulunma durumuna göre destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati farklılık göstermektedir.

7. Destinasyon Deneyiminin İmaj Algısı ve Davranışsal Niyete Etkisi: Kapadokya Örneği
Yıl: 2020 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 31 - 40
Veri Tabanı: Sosyal

Turistler ziyaret ettikleri destinasyonlarda farklı deneyimler elde etmektedirler. Bu araştırmanın amacı, destinasyonda edinilen bu deneyimlerin turistlerin destinasyon imajı algıları ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu araştırmada kolayda örneklem yöntemi ile Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yönelik bir anket uygulamasından elde edilen veriler kullanılarak, destinasyon deneyimi, destinasyon imajı ve davranışsal niyet arasındaki ilişki incelenmiştir. 2017 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda 527 adet geçerli veri elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda deneyim ile destinasyon imajının bilişsel ve duygusal boyutları ve davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Yerli ve yabancı turistler arasında bilişsel ve duygusal imaj farklılıkları olduğu; ayrıca davranışsal niyetin ziyaret sayısına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

8. PAKET TUR KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLERİN KALİTESİNİN DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİLERİ: YURT DIŞI PAKET TUR SATIN ALAN YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 657 - 674
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, yurt dışı paket turlara katılan yerli turistlerin paket tur kapsamında sunulan hizmetlerden (ulaşım, konaklama, yeme-içme ve rehberlik) kalite algılamalarının davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmanın verileri yurt dışı paket tur satın alan 584 yerli turistten anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçları yurt dışı paket turlara katılan yerli turistlerin konaklama ve rehberlik hizmetlerinden kalite algılamalarının, davranışsal niyetleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Yeme-içme hizmetlerinin davranışsal niyetler üzerinde çok düşük bir etkisi olduğu görülürken, ulaşım hizmetlerinin davranışsal niyetler üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

9. Otel İşletmeleri Departman Performanslarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri: 5 Yıldızlı Bir Otelde Uygulama
Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1091 - 1105
Veri Tabanı: Sosyal

Otel işletmelerin iş performanslarını artırmaları ve finansal başarı elde edebilmeleri müşteri memnuniyeti sağlayabilmeleri ile doğru orantılıdır. Müşteri memnuniyeti ise otel işletmelerinin sunmuş oldukları hizmetlerin kalitesine bağlı olmaktadır. Bu araştırmada, otel işletmelerine bağlı tüm departman ve departmanlara ait alt birimlerin hizmet performanslarının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Kuşadası bölgesinde faaliyet göstermekte olan beş yıldızlı bir otel işletmesinin müşterilerine uyguladığı anket formundan yararlanılmış olup, toplam 291 kişiden veri elde edilmiştir. Elde edilen verilere çok değişkenli regresyon analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, alışveriş merkezi ve ana restoran hizmet birim performanslarının müşteri memnuniyetini en fazla etkileyen birimler olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan müşteri memnuniyetine en az etkiyi ise sırası ile Fitness Center, Balık restoran ve Kat hizmetleri birimlerinin yaptığı anlaşılmıştır. Ayrıca birimlerin hizmet performansının müşterilerin milliyetleri, otele geliş sayıları ve otelde konaklama sürelerine göre farklılaştığı da tespit edilmiştir.

10. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi
Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 57 Sayfa Aralığı: 143 - 159
Veri Tabanı: Sosyal

Dünyada turizm faaliyetlerine katılma oranı, farklılık arayışları insanları turizm ve sağlık imkânlarını bir arada sunan termal turizme yönlendirmiştir. Türkiye sahip olduğu termal kaynakların zenginliği sayesinde önemli bir termal turizm pazarı haline gelmiştir. Bütün hizmet işletmelerinde olduğu gibi termal turizm işletmelerinde de hizmet kalitesi müşteri tercihlerini etkileyen en önemli unsur olmuştur. Literatürde birçok çalışma tarafından kullanılan hizmet kalitesi SERVQUAL ölçeğinin boyutlarının termal turizm özelinde hangi öncelikte olduğunu belirlemek amacıyla tasarlanan bu çalışmada, İzmir ilinde faaliyet gösteren termal turizm işletmelerinin hizmet kalitesi boyutları Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile önceliklendirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle hizmet kalitesi ölçümünde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ikincil amacı olarak ise TOPSIS yöntemine göre müşteri, personel ve akademisyenler tarafından termal oteller değerlendirilmiştir.

11. Yerel Halkın Festival Etkilerine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 175 - 190
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan yerel halkın festival etkilerine yönelik algıları, algıladıkları değer, memnuniyet ve sadakatleri ölçülmüştür. Araştırmada festivale katılan 97 yerli halk ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Kolayda örnekleme metoduna başvurulmuştur. Veriler için frekans ve yüzdelerden, ortalamalardan faydalanılmış ve güvenirlilik testleri uygulanmıştır. Festival katılımcılarının demografik özellikleri arasında büyük çoğunluğunun erkek, lise düzeyinde eğitimli, 25-45+ yaş düzeyinde, öğrenci, turizm ve kamu çalışanlarından oluşmaktadır. Bu yerli halk, 16 yıldan fazla bir süredir Şile’de yaşamaktadır. Ayrıca festival etki unsurlarından “Toplum Gururu” en yüksek ortalamaya sahip değişkendir. Diğer önemli bir bulgu ise yerel halk, festivali para, zaman ve enerji harcamaya değer olduğunu ifade ederek festivale yönelik algıladıkları değeri belirtmiştir. Yerli halkın önemli kısmı festivalden memnuniyet duymakta ve festivale tekrar katılmayı düşünmektedirler.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.