TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TRAVMA SONRASI GELİŞİMLERİNDE İÇSEL DİNÎ MOTİVASYON, DİNÎ BAŞA ÇIKMA, SABIR VE ŞÜKRÜN ROLÜ
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 207 - 230
Veri Tabanı: Sosyal

İnsanlar travmatik etki yaratan olumsuz bir deneyimyaşadıklarında bazı bireyler travma sonrası stres yaşarken bazıları buyaşantı sonrası psikolojik anlamda gelişme ve olgunlaşmayıdeneyimleyebilmektedir. Bu gerçekten hareketle bazı psikoloji ekolleri,travma yaşayan bireylerin pozitif karakter güçleriyle hayata çok dahafarklı bakan, psikolojik anlamda gelişip olgunlaşan, psikolojikdayanıklılığı yüksek bireyler olabileceklerine ve travmayı gelişimleri içinfırsata dönüştürebileceklerine işaret etmektedir.Travma sonrasıgelişim kendilik algısı, kişilerarası ilişkiler, yaşamın anlamı ve değerinianlama, yeni seçenekleri fark etme, inanç sistemi ve maneviyat olmaküzere beş alanda gerçekleşen pozitif değişim ve gelişimlerden meydanagelmektedir. Buna göre din ve maneviyat, travma sonrasında bireyleringelişim gösterebilecekleri alanlardan biridir.Araştırmanın amacıüniversite öğrencilerinde içsel dinîmotivasyon, dinî başa çıkma, sabır ve şükrün travma sonrası gelişimiyordamadaki rolünü tespit etmektir. Bu amaçla araştırmada kişisel bilgiformunun yanı sıra Travma Sonrası Gelişim Ölçeği, Dinî Başa ÇıkmaÖlçeği, İçsel Dinî Motivasyon Ölçeği, Sabır Ölçeği ve Şükür Ölçeğininiçerisinde yer aldığı bir veri seti kullanılmıştır. Araştırmaya AfyonKocatepe Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 445 öğrencikatılmıştır. Ancak gelişi güzel cevaplanmış ve ölçeklerin tamamınacevap verilmemiş veri setleri analize dahil edilmediğinden 357katılımcının cevapları t- testi, one-way Anova, korelasyon ve çokludoğrusal regresyon analizi yöntemleriyle istatistiksel analize tabitutulmuştur. Araştırmada sonuç olarak içsel dinî motivasyon, dinî başaçıkma, sabır ve şükür değişkenleri ile travma sonrası gelişim arasındapozitif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu dört değişken travmasonrası gelişimdeki toplam varyansın % 27.6’sını açıklamaktadır.Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarıincelendiğinde ise dinî başa çıkma, sabır ve şükür değişkenlerinintravma sonrası gelişim üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu, içsel dinîmotivasyon değişkeninin ise anlamlı bir yordayıcı olmadığı görülmüştür.Standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre yordayıcı değişkenlerintravma sonrası gelişim üzerindeki göreli önem sırası ise dinî başaçıkma, sabır ve şükürdür.

2. Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma*
Yıl: 2019 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 127 - 147
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı savaş ve hak ihlalleri gibi yıkıcı sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalan ve yaşamlarına Türkiye’de devam eden mülteci öğrencilerin bu travmatik yaşantının üstesinden gelme konusunda hangi dinî başa çıkma etkinliklerine başvurduklarını ve butercihin kültürel uyumlarıyla olan ilişkisini ortaya koymaktır. Dinin başta zorunlu göç olmaküzere yaşanan her türlü zorlukla başetmede önemli işlevlere sahip olması, mültecilerin yaşamlarını katlanılabilir kılma adına ne tür bir dinî başa çıkma süreci yaşadıklarını ilgi ve merak konusu haline getirmektedir. İşte bu merakla şekillenen araştırma, mültecilerin daha çokolumlu dinî başa çıkma yöntemini kullanarak zorluklarla mücadele ettikleri ve bu mücadeleyle kültürel uyumu yakalamaya çalıştıkları varsayımına dayanmaktadır. Araştırmanın örneklemi 2017-2018 öğretim yılında Karabük Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde ve KarabükMilli Eğitim Müdürlüğü'nün lise düzeyindeki farklı okullarında öğrenimlerine devam edenSuriye, Irak ve Afganistan kökenli mülteci öğrenciler arasından tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiştir. Yaş ortalaması 18 olan örneklem grubuna “Kültürel Uyum” ve “Dinî Başa ÇıkmaTarzları” ölçekleri uygulanmıştır. İlişkisel tarama yöntemine uygun olarak anket tekniği kullanılan araştırma bulgularına göre örneklem grubunun kültürel uyum ve olumlu dinî başaçıkma düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu, olumsuz dinî başa çıkma düzeylerinin iseortalamanın altında olduğu görülmektedir. Bazı bağımsız ve demografik değişkenlerle ilişkisibelirlenen ‘kültürel uyum’ ile ‘olumlu dinî başa çıkma’ arasında da pozitif yönde anlamlı birilişki olduğu tespit edilmiştir (r=.269). Bu nedenle mülteci öğrencilere manevi bakım sağlamanın, onların kültürel uyum düzeylerini yükselteceği düşünülmektedir.

3. GÖÇÜN TRAVMATİK ETKİLERİNİ AZALTMADA SOSYAL DESTEĞİN ROLÜ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 1001 - 1028
Veri Tabanı: Sosyal

Verileri bakanlık destekli bir sosyal uyum projesine dayanan bu araştırma,sosyal etkileşim yoluyla sağlanan sosyal desteğin mülteci bireyin psiko-sosyaluyumuna katkısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzeremaddi ve manevi kayıpları beraberinde getiren zorunlu göç, travmatik etkileriolan bir yaşantıdır. Bu araştırma da sosyal bir varlık olarak yaratılan insanın, göçgibi travmatik bir yaşantının üstesinden gelme konusunda yakın ve uzakçevresinden alacağı desteğe ihtiyacı olduğu varsayımına dayanmaktadır.Deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmada, 'ön test- son test kontrol grupluaraştırma deseni' kullanılmış olup, deney ve kontrol gruplarında yer alan 15’eröğrenci, 2017-2018 öğretim yılında Karabük Üniversitesi’nin farklıbölümlerinde ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü'nün lise düzeyindeki farklıokullarında öğrenimlerine devam eden Suriye, Irak ve Afganistan kökenlimülteci öğrenciler arasından gönüllülük esasına uygun olarak seçilmiştir.Deneklerin yaş ortalamasının 18 olduğu araştırmada sosyal destekfaaliyetlerinin psiko-sosyal uyuma etkisini ölçmek amacıyla Rosenberg BenlikSaygısı Ölçeği, Ces-Depresyon Ölçeği ve Kültürel Uyum Ölçeği kullanılmıştır.Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı uygulama öncesi ve sonrası eldeedilen veriler karşılaştırıldığında, deney grubundaki öğrencilerin kontrolgrubundaki öğrencilere göre benlik saygılarının anlamlı bir şekilde yükseldiği vedepresyon puanlarının da yine anlamlı bir şekilde düştüğü görülmüştür. Deneygrubunun kültürel uyum düzeyinin ise anlamlı bir farklılık oluşmasa da kontrolgrubuna göre yükseldiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak özellikle göç gibitravmatik bir yaşantı sonrasında pek çok açıdan yardıma muhtaç olan bireylereuzatılacak her türlü yardım elinin onların ruh ve beden sağlığına katkıdabulunmasının yanı sıra kültürel uyum ve toplumsal huzurun teminine hizmetedeceği düşünülmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.