TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sağlık Bilimlerinin İki Farklı Bölümündeki Öğrencilerin Özgecilik Düzeyinin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 11 - 17
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Amaç: Bu çalışma, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi alanlarında öğrenim görmekte olanöğrencilerin özgecilik düzeylerini karşılaştırmak ve lisans eğitiminin özgecilik düzeyine etkileriniincelenmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Trakya Üniversitesi Fizyoterapi veRehabilitasyon (FTR) ve Sağlık Yönetimi (SY) Bölümlerinin tüm sınıflarında öğrenim gören 323 öğrencikatıldı. Öğrencilerin sosyo-demografik bilgileri kaydedildi. Bireylerin özgecilik düzeyleri “Özgecilik Ölçeği”kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar: Birinci sınıflarda “Gönüllü faaliyetlere katılma, yaşlı/hastalarayapılan yardım, fiziksel güce dayalı yardım” başlıklarında SY bölümü öğrencilerinin FTR öğrencilerinegöre daha yüksek özgecilik düzeylerine sahip oldukları saptanmıştır (p<.05). FTR bölümünün dördüncüsınıflarının özgecilik düzeylerinin yaşlı/hastalara yapılan yardım başlığında birinci sınıflara göre dahayüksek olduğu bulunmuştur (p<.05). SY bölümünün birinci sınıf öğrencilerinin özgecilik düzeyleri, eğitimsürecinde yardım ve yakınlık duygusundan kaynaklanan yardım başlıklarında dördüncü sınıfa göre dahayüksek olduğu bulunmuştur (p<.05). Tartışma: Çalışmamızda iki ayrı bölümde öğrenim görmekte olanöğrencilerin özgecilik düzeylerinin birbirinden farklı olduğu ve özgeciliğin verilen lisans eğitimi iledeğiştirilebileceği belirlenmiştir. Bu bağlamda, rehabilitasyon alanında hizmet veren meslek elemanlarınıneğitim müfredatlarının, bireylerin özgecilik düzeylerini arttıracak şekilde planlanmasının önemli olduğudüşünülmüştür.

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 471 - 479
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrasına yönelik mesleki kaygılarını belirlemektir.Ayrıca bölüme yeni başlayan birinci sınıflar ile mezun aşamasındaki son sınıfları mesleki kaygı açısından karşılaştırmaktır. 2016-2017öğretim döneminde fizyoterapi bölümü birinci ve son sınıf öğrencilerine, araştırmacılar tarafından geliştirilen mesleki kaygı anketi iledurumluk ve süreklilik kaygı ölçeği 1-2 (State-Trait Anxiety Inventory – STAI TX 1-2) uygulandı. Kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlananaraştırmada her üç ölçek açısından cinsiyet ve sınıflar arası fark araştırıldı. Her üç ölçek açısından cinsiyetler arasında istatistiksel farktespit edilemezken, mesleki kaygı maddeleri açısından sınıflar arasında fark tespit edilmiştir (p>0.05). Birinci sınıflarda mesleki yeterliğeyönelik kaygı yüksek iken dördüncü sınıflarda gelecek ve iş bulma kaygısı daha yüksek bulundu (p>0.05). Çalışmamızda, eğitim sürecininöğrencilerin öz yeterliliklerini desteklemesini memnun edici bulduk. Dördüncü sınıfta artan gelecek ve iş bulma kaygılarının azaltılmasıiçin kariyer günleri gibi faaliyetlerin artırılmasının yararı olacağını düşünmekteyiz.

3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
Yıl: 2015 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 217 - 222
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Çalışmamızın amacı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitim süresi içinde meslekleri hakkındaki farkındalık durumlarını araştırmaktı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza katılan 201 öğrenciden 49'u 1.sınıf, 59'u 2.sınıf, 51'i 3.sınıf, 42'si 4.sınıf öğrencisiydi. Araştırmacılar tarafından oluşturulan, 15 soru içeren anketimiz, öğrencilerimizin aldıkları eğitim ve fizyoterapi alanındaki farkındalıklarının incelenmesi için hazırlandı. Anketimiz tüm öğrencilere eş zamanlı olarak uygulandı. Bulgular: Meslek yasası ve birlikte çalışacakları hekimlerle ilgili 2 soruyu 1.sınıfların %70'i (n=34), 2.sınıfların %79'u (n=46), 3.sınıfların %78'i (n=40) ve 4.sınıfların %67'si (n=28) doğru bir şekilde cevapladı. Bölümümüzün tarihçesi, vizyonu, misyonu ve mezuniyet koşulları hakkındaki 8 soruyu 1.sınıfların %55'i (n= 27), 2.sınıfların %52'si (n=30), 3.sınıfların %56'sı (n=28) ve 4.sınıfların %71'i (n=30) doğru cevapladı. 1.sınıfların %85'i (n=42), 2.sınıfların %68'i (n=40), 3.sınıfların %92'si (n=47) ve 4.sınıfların %85'i (n=36) bölümümüzün lisansüstü eğitimi hakkındaki soruyu doğru cevapladı. Tüm sınıflar bölüm memnuniyeti, klinik ve temel tıp konularında yeterlilik hakkındaki 3 soruyu "biraz memnunuz" diye cevaplarken; aileleri ve yakın çevrelerinin mesleklerine bakış açılarını değerlendiren soruları "çok olumlu" olarak belirtti. Sonuç: Çalışmamıza katılan öğrencilerin eğitim ve mesleki farkındalıkları hakkındaki sorulara verdikleri cevapların oranı çok yüksekti. Tüm sorularda ilerleyen sınıflarda farkındalığın artması beklenirken birlikte çalışılabilecek hekim grupları ve meslek yasası ile ilgili yanıtlar bu düşüncemizi doğrulamadı. Ancak bölümümüzün mezuniyet koşulları ve lisansüstü eğitimi ile ilgili yanıtlar bu konulardaki farkındalığın ilerleyen sınıflarda arttırdığını gösterdi. Genel olarak sonuçlardaki bu değişkenlik bize farkındalığın bireysel ilgiyle alakalı olduğunu düşündürdü

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.