TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. BİLİNÇDIŞI VE DİL
Yıl: 2014 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 951 - 958
Veri Tabanı: Sosyal

İnsanın zihinsel, ruhsal, fizyolojik ve kültürel öğelerle biçimlendirdiği dil yetisi oldukça karmaşık bir sistemdir ve özellikle de bilinçdışı gibi gözlenmesi zor kavramlarla bu sistemi açıklamak, yorumlamak, aydınlatmak her ne kadar zor olsa da psikoloji ve diğer bilimlerin çalışmaları doğrultusunda dil ve bilinçdışının yadsınamaz bir ilişkisi olduğu ortaya konmaya çalışılmaktadır. Genel olarak insan bilinçli bir varlık olarak kabul edilmiştir. İnsanın iletişim yetisinin sistemliliği ve gözlenebilirliği, diğer canlılardan bu anlamda üstünlüğü insanda bilinç kavramını daha açıklanabilir yapmakta ve bilincin hangi yaşlarda, nasıl geliştiği, ruh hastalarında ne şekilde bilinç olduğu ya da olmadığı Sigmund Freud'a değin açıklanmamıştır. Her ne kadar S.Freud'dan sonra bu alanlarda çalışmalar yapan araştırmacılardan S.Freud'u eleştiren ya da eklemeler yapanlar olsa da, bilinçdışını ve psikanalizi anlamanın, tanımlamanın ilk adımı S.Freud olmalıdır diyebiliriz. S.Freud'dan sonra psikanaliz ve dil bağlantısı için, öğrencisi Jung ve daha yakın geçmişte gündeme gelen Fransız filozof Lacan'dan söz etmeden bu konunun derinlerine girmek zor olacaktır. Psikanalizin en büyük övünçlerinden birisi, insanın en küçük jestlerinin ve en küçük sözlerinin bir anlama sahip olduğunu göstermek ve şifreli bir dilin işaretleri gibi yorumlamaya değer bulmaktır (Charrier, 2000: 95). Sonuç olarak, bu çalışmada bilinçdışı kavramını temel hatlarıyla betimlemek, bu alanda öne çıkmış olan isimlerin çalışmalarından karşılaştırmalı yöntemle örnekler vermek ve bilinçdışı ile dil ilişkisini değerlendirmek ve ortaya çıkarmak amaçlanmıştır

2. Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi
Yıl: 2016 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 113 - 118
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Bu çalışmanın amacı 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin bebeklerine ninni söylemeye yönelik görüş ve uygulamalarını belirlemektir.Yöntemler: Araştırma Konya ili Selçuklu ilçesine bağlı bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 0-3 yaş çocuğu olan annelerde gerçekleştirildi. Toplam 145 anne araştırma kapsamına alındı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplandı. Araştırma öncesinde etik izin, kurum izni ve annelerin sözlü onamları alındı. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında sayı ve yüzde dağılımından yararlanılarak değerlendirildi.Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,6±6,0 yıl idi. Annelerin %88,3'ü ninni söylediğini belirtirken, tamamı ninni söylemenin olumlu etkileri olduğunu düşünmekte idi. Annelerin çoğunluğu ninnilerin çocuğun ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini (%86,9) ve erken konuşmasında etkili olduğunu (%83,4) belirtti. Ninnilerin yararları konusunda annelerin en az bildikleri konu ise beslenme üzerine etkileri (%16,6) idi. Çocukların uykuya hazırlanması sırasında yaptıkları işlemler sorulduğunda annelerin yalnızca %66,2'si ninni söylediklerini belirtti. Sonuç: Annelerin çoğunluğunun ninnilerin önemi ile ilgili yüksek oranda bilgiye sahip oldukları, ancak uygulama oranlarının düşük düzeyde olduğu belirlendi

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.