TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. HEMŞİRE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN PROFESYONEL SAĞLIK YÖNETİCİLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ VE FARKLI POZİSYON HEMŞİRE YÖNETİCİLİĞİNİN GEREKLİLİĞİNİN SORGULANMASI DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 63 Sayfa Aralığı: 1416 - 1422
Veri Tabanı: Sosyal

Diyarbakır kamu hastanelerindeki yönetici hemşirelerin profesyonel sağlık yöneticiliği üzerine görüşlerinin tespiti ve farklı pozisyon hemşire yöneticiliğinin gerekliliğinin sorgulanması bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ankete katılmayı kabul eden 56 (% 70) hemşire oluşturmuş olup kesitsel tipte bir çalışma planlanmıştır. Veriler anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmış ve elde edilen bilgiler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 18.0 paket programı ile istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Hemşire yöneticilerinin; % 82,1' i sağlık hizmetleri yöneticiliğini profesyonel bir meslek olarak gördüğünü, % 50' sinin sağlık yönetimi ve % 51,8' nin genel yönetim üzerine eğitim almadıklarını, % 40,7' si bu eğitimleri almalarını gerekli görmediklerini ve % 75' i görevlerini profesyonel sağlık yöneticilerine devretmede gönüllü olduklarını, ifade etmişlerdir. Çalışmada, farklı pozisyonlardaki yönetici hemşire sayısının çokluğu ve hemşirelerin asıl görevlendirilmeleri gereken unvanlarının dışında tutulmuş olmaları yönetimsel sorun olarak tespit edilmiştir. Sağlık yöneticiliği eğitimi almışların istihdamı önünde ki engeller kaldırılmalıdır

2. Kamu Hastanelerinde Çalışan Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 89 - 97
Veri Tabanı: Sosyal

AMAÇ: Yönetici hemşirelerin liderlik özellikleri, hemşirelik hizmetlerinin kalitesi açısından son derece önemlidir. Bu araştırma, kamu hastanelerinde çalışan yönetici hemşirelerin demografik özellikleri ve algıladıkları kendi liderlik davranışlarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini Türkiye'de bulunan 100 yatak ve üzeri Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde çalışan toplam 840 yönetici hemşire oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı. Toplam 741 kişiden elde edilen veriler ile analizler gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak Yönetici Hemşire Bilgi Formu ve Liderlik Davranışı Ölçeği kullanıldı.BULGULAR: Yönetici hemşirelerin çoğunluğunun Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalıştığı (%93,7), %41,7'sinin 42 yaş ve üzerinde, %87,7'sinin hemşire, %12,3'ünün mesleği ebe olup, yönetici hemşirelik yaptığı, %56,7'sinin eğitiminin önlisans düzeyinde olduğu saptandı. Yönetici hemşirelerin, Liderlik Davranışı Ölçeği'nden aldığı puan ortalaması 6,08±0,57iken, takım oyunu (6,51±0,64), süreci izleme (6,40±0,76), izleyici kazanma (6,37±0,63) alt boyutlarından da en yüksek puan ortalamasına sahip oldukları görüldü. Ayrıca en düşük puan ortalamasını vizyon yaratma (5,34±0,81) alt boyutundan aldıkları, yönetici hemşirelerin kişisel ve mesleki değişkenlerine göre ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu belirlendi.SONUÇ: Hastanelerde çalışan yönetici hemşirelerin kendilerini lider olarak gördükleri, takım oyunu, yapılan işlerin takibi ve çalışanların kendisine saygı ve sempati duymasını sağlamada kendilerini başarılı buldukları ancak vizyon yaratmada kendilerini yetersiz algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

3. Ameliyathane Hemşirelerinin Değişime Açıklığa İlişkin Değerlendirmeleri
Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 26
Veri Tabanı: Sosyal

AMAÇ: Bu çalışmada, ameliyathane hemşirelerinin değişime açıklık algılarının üç boyutta incelenerek, demografik özellikler ile farkının araştırılması amaçlandı. YÖNTEM: Betimsel tipte bir araştırma olan bu çalışma, İstanbul ilinde Avrupa yakasında faaliyette bulunan çalışmanın yapılmasına izin veren kamu hastanelerinde, araştırmaya katılmayı kabul eden 173 ameliyathane hemşiresiyle Nisan 2016-Mayıs 2016 tarihleri arasında yapıldı. Verilerin toplanmasında Smith ve Hoy tarafından geliştirilen, Demirtaş tarafından Türkçeye uyarlanan, 14 madde ve 3 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi “Değişime Açıklık Ölçeği ” ile bireysel özellikleri içeren “Tanıtıcı Bilgi Formu” kullanıldı. Verilerin fark analizinden önce Kolmogorov Smirnov testi ile normallik dağılımına bakıldı. Veri dağılımları normal dağılıma uymadığından, ikili gruplar arasındaki farklar için Mann Whitney U testi, ikiden çok grup arasındaki fark için Kruskal Wallis testleri kullanıldı Analiz için SPSS 21 for Windows bilgisayar programına kullanıldı. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p<0.05 değeri kabul edildi. BULGULAR: Ameliyathane hemşireleri için “Değişime Açıklık Ölçeği” toplam puan ortalaması 65,800±9,769 ve orta düzeyde olduğu bulundu. Cinsiyete göre yönetimin değişime açıklığı ve çevrenin değişime açıklığı alt boyutlarının ortalamalarının gruplar arasındaki farkı anlamlıydı (p<0,05). Araştırmaya katılan kadın hemşirelerin, yönetimin değişime açıklığı ve çevrenin değişime açıklığı alt boyutlarından aldığı puan ortalamaları daha yüksek bulundu. Yaşa göre yönetim ve çevrenin değişime açıklığı boyutları arasındaki farklar anlamlıydı (p<0,05). Yönetim ve çevrenin değişime açıklığı algısı 41-50 yaş arasındaki grupta ve hemşirelerin değişime açıklığı 31-40 yaş arası grupta daha yüksekti (p<0,05). Mesleki deneyime göre yönetimin değişime açıklığı alt boyutunun puanı 16 yıl ve üzeri deneyime sahip hemşirelerde daha yüksekti (p<0,05). Hemşirelerin değişime açıklığı alt boyutu evli katılımcılarda, çevrenin değişime açıklığı ise bekar katılımcılarda daha yüksek bulundu (p<0,05). SONUÇ: Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde hemşirelerin rolü yüksektir. Hemşirelik hizmetlerinin başarılı bir şekilde sunulması; sağlık sistemindeki uygulamalara geniş bir bakış açısı kazanmış, araştırmalar yapan, bilimsel gelişmeleri takip eden, nitelikli meslek üyeleri ile olanaklıdır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak, ameliyathane hemşirelerinin değişime açıklık algısının arttırılması için hizmet içi eğitim verilmesi önerilebilir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.