TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Hemşirelerin Duygusal Emek Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yıl: 2020 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 309 - 316
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin duygusal emek düzeylerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma bir üniversite hastanesinde yoğun bakım ve yataklı servislerde çalışan 208 hemşireyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgi formu ve Duygusal Emek Ölçeği kullanılarak toplanmış; yüzde, ortalama, ANOVA, Kruskall Wallis, t ya da Mann Whitney-U testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Hemşireler duygusal emek ölçeği toplamından ortalama 2,80±0,68 puan almıştır. Ölçek alt boyutlarından ise derinlemesine davranış boyutunda 3,29±0,88, duygusal çaba boyutunda 3,23±0,77 ve yüzeysel davranış boyutunda 2,26±0,86 puan almıştır. 36 yaş ve üstü ile günlük 1-10 hastaya bakım veren hemşirelerin yüzeysel davranış alt boyutu ile duygusal emek ölçeği toplam puanının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca evli hemşirelerin duygusal çaba ve yöneticisinden memnun olan hemşirelerin derinlemesine davranış alt boyut puanlarının diğerlerinden daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Hemşireler hastalarına bakarken orta düzeyde duygusal emek harcamakta, bununla birlikte yaşları artıkça ve günlük baktıkları hasta sayısı 10’dan daha az olduğunda daha fazla yüzeysel davranmakta ve duygusal emek harcamaktadırlar.

2. ENTROPİ TABANLI TOPSIS VE VIKOR YAKLAŞIMI İLE AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE DUYGUSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME: BARTIN ÖRNEĞİ
Yıl: 2019 Cilt: 18 Sayı: 69 Sayfa Aralığı: 232 - 251
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemlerini kullanarak; tükenmişlik, iş tatmini, duygusal emek ve işten ayrılma niyeti iş davranışlarına göre akademik personelin duygusal performanslarının ölçülmesidir. Akademik personelin tükenmişlik düzeyini belirleme veya duygusal emeğin etkisi üzerine çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda genellikle gelir, cinsiyet, ders yükü vb. kriterleri ele alınmıştır. Bu çalışmada ise iş davranışları kriter olarak kabul edilerek personelin duygusal performans değerlemesi yapılmıştır. Çalışmanın araştırma evrenini Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 2015-2016 Bahar Dönemi’nde görev yapan akademik personel oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında tükenmişlik, iş tatmini, duygusal emek ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden oluşan anket kullanılmıştır. Anket sonuçlarının analizinde ilgili kriterlerin ağırlıklandırılması Entropi yöntemiyle yapılmıştır. Daha sonra çok kriterli karar verme tekniklerinden sırasıyla TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak akademik personelin duygusal performans puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Sonuçta iki farklı sıralama yöntemi elde edilmiş olup TOPSIS ve VIKOR yöntemlerine göre sıralama sonuçları karşılaştırılmıştır. İlk ve son sıralarda yer alan kişilerde benzerlikler gözlemlenmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.