TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. A Belief Questionnaire about the Nature of Mathematics for Turkish Preservice Mathematics Teachers: An Exploratory Mixed Methods Study
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 69 - 98
Veri Tabanı: Sosyal

The purpose of this study is to develop a highly valid and reliable scale which determines pre-service mathematics teachers’ beliefs towards the nature of mathematics. The study was carried out using the exploratory mixed methods. The qualitative research design of the study was conducted with a single case study and the quantitative research design was carried out with a descriptive survey study. The participants of the qualitative part of the study are 53 senior pre-service mathematics teachers, selected by convenient sampling method. The quantitative part of the study comprises 499 participants, who are pre-service mathematics teachers, selected by convenient sampling method. The data in the qualitative part of the study were collected through a feedback form which has two open-ended questions. The analysis of qualitative data was conducted by means of semantic content analysis. The results of the qualitative analysis of the study revealed that the mathematical beliefs of pre-service teachers are divided into four categories: tool-oriented, aim-oriented, progress-oriented, and function-oriented mathematical beliefs. Scale items were written based on these four categories and other relevant scale items in the literature were not used at this stage. Validity-reliability studies, exploratory factor analysis, 27% upper and lower group comparisons, item-total correlation and Cronbach's Alpha values were calculated by applying the scale items obtained from this process to the pre-service teachers. The results of the study reveal a two-factor scale with a high validity and reliability.

2. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞİN DOĞASINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 259 - 271
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiğin doğasına ilişkin düşüncelerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını 21 dördüncü sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bunların 5’i erkek, 16’sı ise kızdır. Araştırmanın verileri 6 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde katılımcıların matematiği genellikle günlük hayatı kolaylaştıran, soyut kavramlardan oluşan bir bilim dalı olarak tanımladıkları görülmüştür. Katılımcıların çoğu matematiğin bir bilim olduğunu savunurken, sadece ikisi kendi düşüncelerini beyan etmeyerek matematiği araç olarak kabul edenlere göre matematiğin bilim olmadığını, amaç olarak kabul edenlere göre ise bilim olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar matematiksel bilginin temelinin daha çok ihtiyaca, araştırmaya, mantığa ve keşfe dayandığını belirtmişlerdir. Bunun yanında katılımcıların matematiğin yığılmalı, ihtiyaçlar ve mantıksal çıkarımlardan geliştiği görüşünde oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun matematiğin günlük hayat ve diğer disiplinlerle ilişkili olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen veriler genel olarak incelendiğinde, katılımcıların matematiğin tanımına ve doğasına yönelik derinlemesine cevaplar veremedikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programlarında matematiğin doğası ve matematiksel düşünmenin önemine dair tartışmalara her sınıf düzeyinde yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

3. Kuantum Öğrenme Yaklaşımını Benimseyen Çalışmalara Yönelik Bir Tematik İçerik Analizi
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 93 - 108
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma ile Türkiye'de kuantum öğrenme yaklaşımını odağına alarak yürütülen çalışmaların tematik içerik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Ölçüt örnekleme yoluyla Türkçe anadilinde yazılmış ve hakemli akademik dergilerde yayımlanan makaleler ile birlikte YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan toplam 18 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Ulaşılan çalışmalar sınıflandırma analiz tekniği ile araştırma türü, çalışmaların amacı, örneklem/katılımcı sayısı, konu, sonuçlar gibi özellikler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonunda kuantum öğrenme yaklaşımı kullanılarak yürütülen çalışmaların son yıllarda arttığı ancak genel olarak çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca yapılan bu çalışmaların deneysel model ağırlıklı olduğu ve bu yaklaşım kullanılarak yapılan öğrenme ortamı tasarımının öğrencinin akademik başarısının yanında motivasyon, tutum gibi duyuşsal özelliklerini de artırdığı görülmüştür.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.