TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Is digital addiction a reason for obesity?
Yıl: 2018 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 472 - 475
Veri Tabanı: Fen

Aim: Technology dependency is increasing rapidly in the twenty-first century. As for technology dependency, television, computer, mobile phone, internet dependency come first. While rapid progress of technology simplifies our daily living, its misuse may cause psycho and physio-pathologic symptoms and obesity among children and teenagers. Technology dependence is an important public health problem. Measures against technology dependency are important. The objective of this research is to investigate the association between rapidly increasing internet addiction and obesity, a major health problem.Material and Methods: A total of 150 children aged between 11 and 18 years participated in the study from March to April 2018. Participants were informed of their height, weight, age, parental education and tested for internet addiction.Results: In this research there was no significant correlation between obesity and internet addiction. But as education levels of mothers increase, internet addiction levels also increase in children. Average internet addiction score of males is higherConclusion: If time spent on internet and television reaches pathological levels then grave health consequences could be expected in our children. Families and youngsters should be educated about smart usage of internet to prevent damages of technology addiction and obesity upon mental and physical health. This education should be given before internet addiction begins.

2. Cinsiyetin Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 361 - 386
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı cinsiyetin problemli internet kullanımı üzerindeki etkisinin meta-analiz ileincelenmesidir. Problemli internet kullanımı bireylerin internet kullanımından dolayı yaşamlarının aile veiş gibi önemli boyutlarında yaşanan bozulmalar, kullanımı kontrol etmede yaşanan başarısızlık ve kompülsifkullanım ile tanımlanmaktadır. Ergenlik dönemindeki bireylerin interneti diğer yaş gruplarına oranla dahafazla kullandıkları bilinmektedir. Bu nedenle ergenlerin interneti işlevsel olmayan biçimde kullanabilecekleridüşünülmektedir. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda internetin kullanım amacı ve süresinde cinsiyete görede farklılıklar göze çarpmaktadır. Türkiye’de problemli internet kullanımına ilişkin ergenlerle yapılmışçalışmaların çoğunlukla Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ) ve Problemli İnternet KullanımıÖlçeği- Ergen Formu (PİKÖ-E) ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın analizlerindebu ölçme araçları kullanılarak yapılmış çalışmaların bulgularından faydalanılmıştır. Alan yazın taramasısonucunda PİKÖ ve PİKÖ-E’ye yer veren 30 çalışmaya ulaşılmış, dört çalışma farklı gerekçelerle analizdışında bırakılarak analizler 26 çalışmanın bulguları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ortalama etkibüyüklüğü sabit etki modeline göre .385 olup küçük sayılabilecek düzeyde erkekler lehinedir. Çalışma türüve kullanılan ölçme aracının moderatör değişken olarak ele alındığı incelemelerde de etki büyüklüğü küçükdüzeyde ve erkekler lehinedir. Sonuç olarak problemli internet kullanımının Türkiye’de erkek ergenlerdedaha yüksek olduğu belirtilebilir. Sonuçlar kültürel farklılıklar, anne baba tutumları ışığında tartışılmıştır.

3. Ergenlerde Çağın Hastalığı: Teknoloji Bağımlılığı
Yıl: 2020 Cilt: 29 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 51 - 64
Veri Tabanı: Fen

Bir nesne veya davranışa aşırı düşkünlük olarak tanımlanan bağımlılık kavramı genellikle sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Ancak son yıllarda kumar, egzersiz, yeme, uyuma gibi bazı davranışların da bağımlılık yaptığı savunulmaktadır. Benzer durum bilgisayar, internet, çevrimiçi oyun, tablet, mobil telefon gibi teknolojik cihazlar ve uygulamalar için de geçerlidir. Bu teknolojilerin aşırı kullanımları kişilerde teknoloji bağımlılığına yol açabilmektedir. Bilgisayar, internet ve akıllı telefonlar günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. “We Are Social” 2017 “İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri” raporuna göre dünya nüfusunun %50’si internet, %37’si aktif sosyal medya ve %66’sı akıllı telefon kullanıcısıdır. Bu durum Türkiye’de de benzerlik göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %61’i internet kullanmakta ve internet kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’de hanelerin %96’sında cep telefonu bulunmaktadır. Ergenlik döneminde görülen risk alma ve heyecan arama davranışları, ergenin bağımlılıklara yatkınlığını arttırmaktadır. İnternet ve sosyal medya gibi teknolojilerin kullanımı ergenler arasında yetişkinlerden daha yaygındır. Ergenlik dönemi internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı gibi teknolojik bağımlılıklar açısından kritik bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Dünyada yapılan çalışmalarda ergenlik dönemindeki teknoloji bağımlılığının %4,2 ile %21 arasında, ülkemizde yapılan araştırmalarda ise %2,33 ile %14 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ergenlik kimlik ve kişilik gelişimi açısından önemli bir dönemdir. Ergenler bir grubun üyesi olma ihtiyacı, yalnızlaşma riski, depresif eğilimlerin artması vb. gibi durumlar göz önüne alındığında teknoloji bağımlılığı açısından risk altında olabilirler. Bu nedenle bu derlemede ergenlerde teknoloji bağımlılığı, tarihsel gelişim süreci, teknoloji bağımlılığı için risk faktörleri ve ruhsal hastalıklarla ilişkisi, teknoloji bağımlılığının değerlendirilmesi, teknoloji bağımlılığını önleme ve müdahale çalışmaları ele alınacaktır.

4. ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÖZ-YETERLİĞE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 46 - 71
Veri Tabanı: Fen

Bu araştırma, ergenlerde internet bağımlılığının öz-yeterliğe etkisinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.Araştırma 10.05.2018-08.06.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15-18 yaş aralığındaki202 ergen oluşturmaktadır. Veri toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği veİnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, frekans ve yüzde dağılımı,Kolmogorov-Smirnov testi, Shapiro-Wilks testi, Anova testi, Tukey testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallistesti, ve korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %63,4’ü kız, %36,6’sının erkek,%57,4’ünün evinde internet varken, %42,6’sının evinde internet olmadığı, %68,3’ünün akıllı telefonu olduğunu%31,7’sinin ise olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin okul türü, cinsiyeti, yaşları, devam ettikleri okul, internetbulunma durumu, akıllı telefona sahip olma, kendisine ait bir bilgisayar bulunma, Facebook hesabı olup olmamadurumları ile öz-yeterlik ve öz-yeterliğin akademik, sosyal ve duygusal alt boyut ölçeği puanları arasındaistatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Öğrencilerin cinsiyeti ve Twitter hesabı olanlar veolmayanlar ile duygusal puanı arasında, İnstagram hesabı olanlar ile olmayanlar arasında sosyal alt boyutarasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. İnternet bağımlılığı ile öz-yeterlik arasında istatistikselolarak bir ilişki saptanmazken, internet bağımlılığı ile kontrol kaybı ve daha fazla online kalma isteği, sosyalilişkilerde olumsuzluk alt boyutları arasında pozitif yönlü ve çok kuvvetli bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.