TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜREKLİ KAYGI VE KENDİNİ ALDATMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 883 - 893
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının sürekli kaygıları ve kendini aldatma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem olarak tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi fen bilgisi eğitim anabilim dalında öğrenim gören 128 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Kendini Aldatma Ölçeği” ve “Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen verilere, istatistiksel tekniklerden aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda, fen bilgisi öğretmen adaylarının kendilerini aldatma düzeylerinin orta düzeyde olduğu, benliği güçlendirici kendini aldatma alt boyutuna yönelik puanın ise ortalamanın üzerinde olduğu ve cinsiyete göre anlamlı bir farkın olmadığı, sürekli kaygılarının yüksek olduğu ve cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı bir farkın olduğu, öğretmen adaylarınınkendini aldatma durumlarının %52’sinin ise sürekli kaygıdan kaynaklandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Gerek Araştırmadan elde edilen bulgular gerekse literatürden elde dilen bulgular sürekli kaygının kişiler üzerinde olumlu ve olumsuz pek çok psikolojik etkilere neden olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada da fen bilgisi öğretmen adaylarını, kendini aldatmaya ilişkin olumsuz şekilde etkilediği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının üzerinde olumsuz yönde sürekli kaygıya neden olan etkenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik akademik çalışmaların artması bu konuda alınacak tedbirler açısından önemli görülmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.