TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ERGENLERİN RUHSAL BELİRTİLERİ İLE DUYGUSAL ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yıl: 2016 Cilt: 11 Sayı: 14 Sayfa Aralığı: 333 - 348
Veri Tabanı: Sosyal

Ergenlik döneminde gençler hem bedensel değişimlere uyum sağlama, hem kendini tanıma, hem de mesleki ve akademik sorumlulukları karşısında anksiyete, hostilite, somatizasyon, kendi benliğini olumsuz değerlendirme eğilimi ve hatta depresyon yaşayabilmektedir. Gençlerin bu belirtileri ne düzeyde deneyimledikleri ve bunları etkileyen faktörlerin araştırılması koruyucu ve önleyici psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları geliştirilmesi için önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, ergenlerin ruhsal belirti düzeyleri ile duygusal öz-yeterlik düzeylerinin birbirleriyle ve çeşitli demografik faktörlerle ilişkilerinin incelenmesidir. Betimsel yöntem ile yürütülen bu araştırmanın örneklemini helen okullarının onuncu ve onbirinci sınıflarında okumakta olan seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilmiş 300 (198 bayan, 102 bay) öğrenci oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formunun yanısıra, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Duygusal Öz-yeterlik Ölçeği (DÖYÖ) ile toplanmıştır. Veriler SPSS 15,0 istatistik paket programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Katılımcıların demografik özeliklerine göre ruhsal belirtiler ve duygusal öz-yeterlik alt ölçek puanlarına yönelik karşılaştırmalarda t-testi ve MANOVA (multivariate ANOVA) testleri, ayrıca değişkenler arasındaki ilişkileri saptamak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada sonuçlara göre ergenlerin ruhsal belirtileri ile duygusal öz-yeterlik düzeyleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ergenlerin duygusal öz-yeterlik düzeyleri artıkça depresyon, anksiyete, olumsuz benlik algısı, somatizasyon ve hostilite düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. Sonuçların değişik demografik özelliklere göre farklılaştığı saptanmıştır

2. ERGENLERDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE SİBER ZORBALIĞA EĞİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ARKADAŞTAN VE ÖĞRETMENDEN ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ARACI ROLÜ
Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 759 - 778
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı aileden algılanan sosyal destek ile siber zorbalığa eğilim arasındaki ilişkide arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal desteğin aracı rolünü incelemektir. Araştırmanın katılımcıları 301 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların 129'u (% 43) kız, 172'si (% 57) ise erkektir. Katılımcılar 14-18 yaş arasındadır ve yaş ortalaması 16,6'dır. Veriler Revize Edilmiş Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Siber Zorbalık Tutum Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verileri analiz etmek için SPSS 21.00 programı kullanılmıştır. Araştırmada değişkenler arası ilişkileri hesaplamak için Pearson Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır. Öğretmenden ve arkadaştan algılanan sosyal desteğin aileden algılanan sosyal destek ile siber zorbalığa eğilim arasındaki ilişkide aracı rol oynayıp oynamadığı hiyerarşik regresyon analiziyle incelenmiştir. Pearson korelasyon analizi sonucunda Revize Edilmiş Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin alt boyutları ile siber zorbalığa eğilim arasında negatif yönde ve anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Hiyerarşik regresyon analizi bulguları aileden algılanan sosyal destek ve siber zorbalığa eğilim arasındaki ilişkide arkadaştan algılanan sosyal desteğin tam aracı rol oynadığını göstermiştir. Öte yandan öğretmenden algılanan sosyal desteğin bu ilişkide kısmi aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Öğretmenden ve arkadaştan algılanan sosyal desteğin aracı rollerinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı Sobel z testiyle incelenmiştir. Sobel z testinden elde edilen sonuçlar her iki değişkenin aracılık rolünün de anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen bu bulgular alanyazın doğrultusunda tartışılmıştır

3. Anne Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 316 - 326
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın genel amacı, anne tutumlarının, okul öncesi dönem çocuklarının sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın evreni, Konya ili merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerindeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 60-72 ay çocuklar ve bunların annelerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu ise, okul öncesi eğitim kurumlarından tesadüfi olarak seçilen 249 kız 251 erkek olmak üzere toplam 500 çocuk ve bunların annelerinden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla "Aile Bilgi Formu", "Ebeveyn Tutum Ölçeği" ve "Wally Sosyal Problem Çözme Testi" kullanılmıştır. Verilerin analizinde "Anova" testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, anne tutumlarının, çocukların sosyal problem çözme becerilerinde bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

4. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARI İLE AHLAKİ OLGUNLUK VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİ
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 19 Sayfa Aralığı: 681 - 696
Veri Tabanı: Sosyal

Buaraştırmanınanaamacıilköğretimöğrencilerininyaratıcılıklarının gelişimi ile empati, ahlaki olgunluk ve akademik başarıarasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırma betimsel korelasyonelaraştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni İstanbulBüyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm ilköğretim okullarıdır.Araştırmanın verileri 45 ilköğretim okulunun 4. Sınıfında okuyanöğrencilerden elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 528’i kız (% 54),454’ü (% 46) erkek olmak üzere toplam 982 öğrenciden oluşmaktadır.Araştırmada Yaratıcılık Değerlendirme Ölçeği, Ahlaki Olgunluk Ölçeği veEmpati Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada iki değişken ortalalamalarıarasındaki farkın anlamlılığı için t testi, ikiden fazla değişkenortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için tek yönlü varyans analiziikiden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisiniyordamak için çoklu regresyon analizi kullanılmış. Ahlaki olgunluk,empati ve öğrencilerin akademik başarıları ile öğrencilerin yaratıcılıklarıarasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Adı geçen üç değişken birlikteyaratıcılık düzeyindeki varyansın sadece % 19’unu açıklamaktadır,yordayıcı değişkenlerin yaratıcılık üzerindeki göreli önem sırası; başarıpuanları, empati ve ahlaki olgunluktur. Sportif ve sosyo kültürelfaaliyetlere katılmak öğrencilerin yaratıcılık düzeylerini artırmakta,empati becerilerini geliştirmekte, ahlaki olgunluğu artırmaktadır. Kardeşsayısı, kardeş sırası, gelir anne babanın eğitimi ile çocuklarınyaratıcılıkları arasında anlamlı ilişkiler gözlenmemiştir. Öğrencilerinyaratıcı becerileri ile ilişkili değişkenlerin ortaya konulması ve eğitim ortamlarından bunların dikkate alınması onların gelişimleri üzerindeönemli etkileri olduğu düşünülmektedir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.