TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencilerinin Genel Muhasebe Algılarına Yönelik Metaforlar
Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 87 Sayfa Aralığı: 15 - 32
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı, genel muhasebe dersini alan öğrencilerin muhasebe kavramına yönelik algılarını “renk, hayvan, besin, mevsim, oyun, çiçek ve eşya” metafor kavramları aracılığıyla incelemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim çalışma deseni kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya, 2018-2019 bahar döneminde Muş Alparslan Üniversitesi’nde genel muhasebe dersini alan toplam 269 öğrenci katılmıştır. Formlardan elde edilen veriler, betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Çalışmada uzman görüşü alınarak araştırmanın inanırlığı arttırılmıştır. Araştırmada yaş, cinsiyet, bölüm/program, ders durumu; renk, hayvan, besin, mevsim, oyun ve eşya metafor kavramları ve muhasebe algılarına yönelik bulgular elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda olumsuz muhasebe algısının giderilmesine, ders müfredatının hazırlanmasına ve geliştirilmesine yönelik bir çözüm önerisi sunulmuştur.

2. SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2018 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 179 - 199
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde lisans eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin muhasebe dersine karşı tutumlarını saptamak ve tutumlarının başarı düzeylerine etkisini belirlemektir. Tutum; bireyin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karşı olan olumlu veya olumsuz tavrı ve sürekli olan inanç ve duygularıdır. Öğretim elemanlarının gerek kendi derslerine, gerekse sosyal yaşamdaki diğer olgulara yönelik öğrenci tutumlarının ne olduğunu, nasıl ölçüleceğini bilmeleri eğitimin niteliğini artırmada önemli bir etken olabilir. Ayrıca tutumların davranışa dönüşmesi sebebiyle, derse karşı olumlu tutumlar, eğitimde ve meslek hayatında başarıyı da beraberinde getirecektir. Araştırma bu düşünceden yola çıkılarak ve konuyla ilgili olarak sağlık yönetimi alanında eksikliğin var olması sebebiyle tercih edilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde sağlık yönetimi bölümü, muhasebe eğitimi ve tutum ile ilgili literatür bilgisi verilmiştir. Daha sonra konuyla ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Son bölümde ise bulgular ve sonuçlar yer almaktadır. Tanımlayıcı araştırmada elektronik anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerinin muhasebe tutumunu ölçmek için Ertuğrul ve Özdemir‟in (2014) kullandığı anket ölçeğinden yararlanılmış olup ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0,960 olarak saptanmıştır. Anket ölçeği; isteksizlik-sıkıcılık boyutunda 22 madde, gereklilik boyutunda 6 madde ve isteklilik-sevme boyutunda 12 madde olmak üzere toplam 40 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde aktif olarak lisans eğitimi alan 490 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 260 öğrenci katılmış olup, katılımcıların 135‟i birinci, 125‟i ikinci öğretim öğrencisidir. Çalışmaya katılan öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 2,61‟dir. Araştırma sonucunda, ankete katılan öğrencilerin muhasebe dersinin gerekliliğinin kısmen farkında oldukları ve bölümü seven öğrencilerin derse karşı olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür. Aynı zamanda derse olan tutumlarının başarı düzeylerini etkilediği saptanmıştır.

3. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerde Strese Neden Olan Faktörlerle Derse Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 81 Sayfa Aralığı: 183 - 212
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, muhasebe dersi alan lisans öğrencilerinde strese neden olan faktörlerle derse yönelik tutumları arasındaki ilişkinin tespitidir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, öğrencilerin demografik yapısının belirlenmesi ve strese neden olan faktörler ile muhasebe dersleri ile ilgili tutumlarını tespit etmek için Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) öğrenim gören öğrenciler arasından, kolayda örnekleme yoluyla seçilen 238 öğrenciye uygulanmıştır. Anket soruları, Frekans Analizi, T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin başarısız olma korkusu ve mezuniyet sonrası ne yapacağını bilememe kaygısı ve öğrenciler arasındaki gruplaşmanın strese neden olan önemli faktörler olduğu belirlenmiştir. Ayrıca muhasebe derslerinin uygulamaya ve kariyer mesleklerine yönelik olmadığı tespit edilmiştir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.