TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Okul Öncesi Çocukların Oyunlara Yansıttıkları Sorunların Değerlendirilmesi
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 825 - 847
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada okul öncesi çocukların oyunlara yansıttıkları sorunlara ilişkin öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgubilim) desende temellen-dirilmiştir. Çalışma grubu olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaca yönelik örnekleme içerisinde yer alan kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre seçilmiştir. Grup, Muş ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi kurumlarda görev yapan 19 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Bu çerçevede öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tu-tulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenler çocukların oyunlarına çeşitli sorunlar yansıttığını ifade etmişlerdir. Velilerin eğitim durumunun öğrencilerin oyunlarına yansıttığı sorun-larda etkili olduğu; çocukları ile ilgilenen ailelerin çocuklarının oyunlar oynarken kurallara uyduğu ve özgüven açısından kendini geliştirmiş olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca ailelerin gelir durumunun dolaylı ya da doğrudan da olsa çocukların oyunlarındaki davranışlarına etkisinin olduğunu; çocukları oyunlarda daha çok sosyalleştirmek ve aktifleştirmek için onlara görev ve sorumluluk ver-menin ve ayrıca maddi manevi pekiştireçlerle bu durumu desteklemenin daha etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çerçevede öğretmenlerin sınıf yönetimi açısından kendilerini geliştirecekleri farklı kaynak ve çalışmaları takip etmeleri; kırsal kesimlerde üniversiteler öncülüğünde psikolojik danışma ve rehberlik, okul öncesi eğitimi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan uzmanların katılımıyla aile eğitimi üzerine ortak proje çalışmalarının yapılması önerilebilir. Benzer şekilde okullarda haftanın ya da ayın bir günü aile-çocuk-öğretmen oyun günü şeklinde çalışmaların düzenlenmesi; grup oyunlarının daha çok ön plana çıkarılması tavsiye edilebilir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.