TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Cumhuriyet Dönemi Kent Parklarının Karaalioğlu Parkı Örneğinde İncelenmesi
Yıl: 2020 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 22 - 37
Veri Tabanı: Fen

AraĢtırmanın amacı, Cumhuriyet dönemi peyzaj mimarlığı anlayıĢını belirlemek ve o dönemde yapılmıĢ olan eserlerin incelenerek günümüzdeki durumları hakkında çıkarımlar yapmaktır. Elde edilen verilerle Cumhuriyet dönemi parklarının yeniden tasarımı söz konusu olduğunda tarihi değerine saygı gösterilerek, tüm dünya tarafından kabul görmüĢ belirli kuramlar ıĢığında gelecek nesillerle olan bağlantısının kurulması düĢünülmüĢtür. Bu amaç doğrultusunda Antalya Karaalioğlu Parkı eski belediye alanı ve Atatürk stadyumu alanı incelenmiĢ ve öneriler geliĢtirilmiĢtir. Parkın tarihi, o dönemde yapılmıĢ olan su kanalları, miradorlar, bitkisel düzenlemeler ve yapısal öğeler çeĢitli kaynak taramaları ile ortaya çıkarılmıĢtır. Ortaya çıkan bu elemanların günümüz teknolojileri ile aslına uygun olarak ve yerinde yeniden canlandırılması hedeflenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Erken Cumhuriyet döneminde yapılan parklarda, yeni Cumhuriyet anlayıĢına göre kendine has bir üslubun oluĢtuğu sonucuna varılmıĢtır. Bu üslup oluĢurken, dönemin peyzaj mimarları, mimarları ve kent plancıları geçmiĢ dönemdeki park ve bahçe sanatlarından etkilenmiĢlerdir. Parklarda kimi zaman Barok stili, kimi zaman Rönesans etkileri, kimi zamansa antik kent planlarından bile esinlenmelere rastlanmaktadır. Bu tarzın genel özellikleri; geometrik formların hâkim olduğu, sonuca en net Ģekilde ulaĢılabilen, karmaĢadan uzak ve gösteriĢli bir yapısı olmasıdır. Örnek olan seçili alanda bu tarza uygun bir tasarım hazırlanmıĢ, geçmiĢ ve bugün arasındaki farklar baz alınarak çıkarımlar yapılmıĢtır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.