TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 8 - 14
Veri Tabanı: Sosyal

SARS-CoV-2 nedeni ile gelişen COVID-19 grip benzeri hastalık, pnömoni ve akut solunum yetmezliğine (Acute Respiratory Distres Sendrom-ARDS) yol açmaktadır. Patolojik değişimler; viral enfeksiyon ve immünolojik yanıta bağlı olarak oluşan alveolar hasar, solunum ve multi-organ yetmezliğidir. Tedavi ve bakımın hedefi oksijenasyonun sağlanmasıdır. COVID-19 ARDS yönetiminde güncel öneriler; SpO2 >%92 olacak şekilde yüksek akımlı nazal kanül ile oksijen tedavisini, prone pozisyonunun uygulanmasını ve ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu) kullanımının değerlendirilmesini içermektedir. COVID-19 ile ilgili araştırmaların devam etmesi bilgi ve önerilerin yenilenmesini gerektirebilmektedir. Bu makalede SARS-CoV-2 ile gelişen COVID- 19 akut solunum yetmezliği tablosu, ARDS gelişim fizyopatolojisi, tedavisi ve hemşirelik bakımı ele alınmaktadır.

2. COVID-19 Bulaş Yolları ve Önleme
Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 0 Sayfa Aralığı: 36 - 42
Veri Tabanı: Fen

Çin’de 2019 aralık ayında başlayan SARS-CoV-2 virüsünün ve COVID-19 olarak tanımlanan hastalığın neden olduğu salgın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 Mart ayında küresel pandemi olarak ilan edilmiştir. Salgının kaynağı net olarak açıklanamamıştır. Virüsün hayvanlar üzerinde mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşma özelliği kazandığı düşünülmektedir. Salgının farklı bölgelerde dağılımı ve sonuçları, iklim, hijyen, nüfus, demografik özellikler, bulaş özellikleri gibi birçok faktöre göre farklılık göstermektedir. Hastalık esas olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca aerosolların solunması gibi başka yollar da gösterilmiştir. Enfeksiyonun bulaşma riski, maruziyet türü ve süresine, önleyici önlemlerin kullanımına ve olası bireysel faktörlere göre değişir. Henüz COVID-19’a tamamen etkili olan bir tedavi ya da koruyucu bir aşı yoktur, ancak tedavi ve aşılarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Virüsün toplum içinde yayılmasını engelleyecek en önemli önlemler el hijyeni, sosyal mesafe ve karantinadır. Daha fazla yayılmayı engellemek için erken tarama, tanı, izolasyon ve tedavi gereklidir. Önleyici stratejiler, hastaların izolasyonu ve enfekte bir hastaya teşhis ve klinik bakım sağlanması sırasında alınması gereken uygun önlemler dahil olmak üzere dikkatli enfeksiyon kontrolüne odaklanır.

3. Erişkinlerde COVID-19: Klinik Bulgular
Yıl: 2020 Cilt: 30 Sayı: 0 Sayfa Aralığı: 43 - 48
Veri Tabanı: Fen

Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), ilk defa Çin’de tanımlanan, patojenitesi oldukça yüksek zoonotik viral bir enfeksiyondur. COVID-19 asemptomatik enfeksiyon, hafif üst solunum yolu hastalığı, şiddetli viral pnömoni kaynaklı solunum yetmezliği ve hatta ölümü kapsayan oldukça geniş bir klinik spektruma sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü, Çin’e ait COVID-19 raporuna göre fatalite hızını %3,8 olarak bildirmiştir. Çin’de 72 314 olgunun dahil edildiği çalışmada, olguların %81’i hafif, %14’ü ciddi, %5’i kritik olarak değerlendirilmiş, dokuz yaş ve altındaki grupta ölüm bildirilmemiştir. Ancak 70-79 yaş arası vakalarda vaka-ölüm oranı %8.0 ve 80 yaş ve üstü vakalarda %14.8’dir. Çocuklarda COVID-19’un belirti ve bulgularının yetişkinlere benzer veya yetişkinlere göre genellikle daha hafif olduğu bildirilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı güncel rehberinde gebe olmanın ağır seyirli COVID-19 için ek risk yaratmadığı bildirilmiştir. Hastalığa ait baskın semptomlar ateş ve öksürük olmakla birlikte hastalarda baş ağrısı, konjunktival hiperemi, nazal konjesyon, boğaz ağrısı, sekresyon artışı, balgam, halsizlik, hemoptizi, nefes darlığı, bulantı-kusma, diyare, karın ağrısı, miyalji, döküntü, tat ve koku duyusu bozukluğu gözlenebilir. Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, diyabetes mellitus, kronik akciğer hastalığı, başta hematolojik olmak üzere maligniteler, immunsupresif tedavi veya hastalık, organ nakli, kronik böbrek yetmezliği, obezite, sigara kullanımı mortalite açısından risk faktörleri arasındadır. Lenfosit sayısında ve fibrinojen düzeyinde azalma ve karaciğer-böbrek fonksiyon testleri, troponin I, D-Dimer, laktat dehidrogenaz, protrombin zamanı, kreatinin kinaz, C-reaktif protein, ferritin, interlökin-6 yükseklikleri kötü prognoz belirleyicileri olarak klinisyene yol gösterebilir. Bu derlemenin amacı, güncel literatürlerle erişkinlerde COVID-19 enfeksiyonun klinik bulgularını değerlendirmektir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.