TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İdrar Kültüründen İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranları: Dört Yıllık Analiz
Yıl: 2020 Cilt: 34 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 41 - 47
Veri Tabanı: Fen

Üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) her yaş grubunda en sık görülen enfeksiyonlardandır. ÜSE’de en sık izole edilen etken Escherichia coli’dir. Gram negatif bakteriler arasında Klebsiella pneumoniae E.coli’den sonra en sık izole edilen ikinci patojendir. Tedavi genellikle ampirik başlanmaktadır. Bu çalışmada idrar kültürlerinden izole edilen E.coli ve K.pneumoniae türlerinin antimikrobiyal direnç oranlarının araştırılması ve ampirik antibiyotik seçimine yol gösterilmesi amaçlanmıştır. 2016-2019 yılları arasında, ayaktan ve yatan hastalardan Balıkesir Devlet Hastanesi (400 yataklı) mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen idrar örnekleri analiz edilmiş, E.coli ve K.pneumoniae suşları çalışmaya dahil edilmiştir. Antibiyotik direnç durumları retrospektif olarak incelenmiştir. Bakteri tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler kullanılarak yapılmıştır. Çalışma süresinde 18.888 idrar örneği değerlendirilmiş ve 5.547’sinde (% 29,4) üreme raporlanmıştır. İdrar kültürlerinden en sık izole edilen mikroorganizmalar E.coli (% 55,6) ve K.pneumoniae (% 14,2) olarak tespit edilmiştir. İzole edilen E.coli suşlarının en dirençli olduğu antibiyotik ampisilin (% 64,7), K.pneumoniae’nın ise amoksisilin-klavulanat (% 64,7) olarak saptanmıştır. Direnç oranları E.coli ve K.pneumoniae türlerinde sırasıyla şu şekildedir: siprofloksasin % 42,9 ve % 58,5, trimetoprim/sülfometoksazol % 42,6 ve % 53,3, seftriakson % 38,5 ve % 57,2. E.coli suşlarında amoksisilin-klavulanata % 42,3, nitrofurantoine % 7,6 direnç saptanmıştır. İzolatların en duyarlı olduğu antibiyotiklerin karbapenemler ve amikasin olduğu bulunmuştur. Ayrıca direnç oranlarının yıldan yıla değiştiği gözlenmiştir. Antibiyotik direncinin artması ÜSE’lerin tedavisini zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmalar, bölgesel olarak antimikrobiyal ajanlara direnç profilini görmek ve ampirik tedaviye karar vermek için yararlı olacaktır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.