TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği
Yıl: 2018 Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 735 - 755
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeyleri ve okul tükenmişliklerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşması incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da bulunan bir mesleki ve teknik anadolu lisesinde öğrenim gören 129' u (%38,3) kız, 208' i (%61,7) erkek 337 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma genel tarama modellerinden karşılaştırmalı taramalı modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında Ortaöğretim Okul Tükenmişliği Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın belli başlı sonuçları şunlardır: (1) Mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin okul tükenmişlikleri orta seviyededir. (2) Erkek öğrenciler ders çalışmaktan ve ödev yapmaktan tükenme boyutlarında kız öğrencilere oranla daha fazla tükenmişlik yaşamaktadırlar. (3) Liseyi isteyerek tercih eden öğrencilerin okul tükenmişlikleri istemeyerek tercih edenlere göre daha düşük bulunmuştur. (4) Akademik başarısı düşük olan öğrencilerin okul tükenmişlikleri daha yüksek bulunmuştur. (5) Disiplin cezası olan öğrencilerin okul tükenmişlikleri olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur.

2. 2018 Liselere Giriş Sınavına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
Yıl: 2019 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 337 - 363
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma ile ortaokul matematik öğretmenlerinin 2018 yılında uygulamaya konulan ilk Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, karşılaşılan güçlükler ve bu bağlamda öğretmenlerin çözüm önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan 88 ortaokul matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Örnek olay tarama modelinin benimsendiği çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 8 sorudan oluşan bir form kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmenlerin, öğrencilerinin LGS başarılarını genel olarak yetersiz olarak tanımladıkları görülmüştür. Elde edilen diğer bir sonuçta ise öğretmenler, uygulanan yeni sistemi soruların niteliği bağlamında olumlu bulurken mevcut altyapının yetersiz olduğunu belirtmişler, soruların zorluğunun azaltılması ve sınav süresinin artırılmasını önermişlerdir.

3. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi
Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 922 - 943
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’nin matematik başarısı dikkate alındığında, bazı sınırlılıkların olduğu görülmektedir. Matematik başarısını etkili kılmak için, eğitim sistemi içerisindeki en etkin paydaşlardan birisi matematik öğretmenleridir. Bilişim teknolojilerinin, matematik öğretimi üzerindeki rolü ve etkisi önemlidir. Matematik başarısını için, matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri öz-yeterliklerinin belirleyici olma potansiyeli mevcuttur. Ayrıca, alanyazında, öz-yeterlik ve bilişim teknolojileri öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaştığı görülmektedir. Araştırmada, ortaokul matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri öz-yeterlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, kadın ve erkek öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin mesleki deneyime göre farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmektedir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma deseninde çözümlenmektedir. Araştırma evrenini Çanakkale’de görev yapan ortaokul matematik öğretmenleri oluşturmaktadır. Gönüllülük ilkesine dayanarak, tesadüfi örneklem tekniği kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Araştırmaya 71’i erkek, 97’si kadın olmak üzere toplam 168 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 27 maddeden oluşan, Ekici, Ekici ve Kara (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Özyeterlik Algıları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kadın ve erkek matematik öğretmenlerinin bilişim teknolojileri öz-yeterliklerinin “yüksek” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Erkek öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin kadın öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinden daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca her bir mesleki deneyim (kıdem) aralığında, erkek öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin kadın öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyinden yüksek olduğu görülmektedir.

4. OYUN TEMELLİ FEN ÖĞRENME YAŞANTILARININ AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA, TUTUMA VE ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİLERİ
Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 227 Sayfa Aralığı: 159 - 194
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersinde uygulanan oyun temelli fen öğretimi ve öğrenme yaşantılarının akademik başarıya ve derse yönelik tutuma etkileri ile öğrenme sürecine katkılarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Bilecik’te bulunan bir ilkokulda deney ve kontrol grubu olmak üzere iki sınıfla dokuz hafta boyunca yürütülmüştür. Araştırmanın yöntemi, nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntemdir. Nicel veriler, “akademik başarı testi” ve “fen bilimleri dersi tutum ölçeği”nden elde edilmiştir. Nitel veri elde etmek için ise süreç boyunca öğrenciler günlük tutmuşlar, süreç boyunca ve süreç sonunda öğretmen ve öğrenciler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre uygulama sonrası deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarı ve derse yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Ayrıca deneysel uygulamadan beş hafta sonra “akademik başarı testi” kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmış ve deney grubu lehine anlamlı farklılık elde edilmiştir. Araştırmanın nitel bulgularına göre ise öğrencilerin; süreçte eğlenerek, aktif, yaparak-yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirdikleri, görev ve sorumluluk üstlendikleri, derse yönelik olumlu tutum geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre oyun temelli öğretimin derslerde işe koşulmasının önemi ve gerekliliği dile getirilebilir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.