TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. KOAH’lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Yıl: 2009 Cilt: 57 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 169 - 176
Veri Tabanı: Fen

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda solunum fonksiyonları ile birlikte egzersiz kapasitesinde azalma, yaşam kalitesinde bozulma sık görülen önemli sorunlardır. Ayrıca, kronik akciğer hastalığı olan olgularda hastalıkla ilişkili anksiyete ve depresyon riskinin yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu bilgiler ışığında hastaların tedavisine katkı sağlayabileceği düşüncesi ile KOAH’lı olgularda emosyonel durumun, yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesine olası etkisinin araştırıldığı çalışmalara gereksinim vardır. Bu çalışma KOAH’lı olgularda emosyonel durumun; solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacı ile yapıldı. Çalışmaya tam geri dönüşümlü olmayan hava yolu obstrüksiyonu olan 52 (K/E= 13/39, ortalama yaş= 67 ± 12 yıl) KOAH’lı olgu (FEV1= 1.5 ± 0.6 L) alındı. Tüm olgulara Short Form-36 (SF-36), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), solunum fonksiyon testi ve 6 dakika yürüme testi (6-DYT) uygulandı. GOLD sınıflamasına göre ağır ve çok ağır derecede (ort FEV1= 0.95 ± 0.2 L) 17 KOAH’lı hasta ile, orta derecede (ortalama FEV1= 1.75 ± 0.56 L) 35 KOAH’lı hasta arasında emosyonel durum, yaşam kalitesi ve egzersiz performansı yönünden istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı. BDÖ ile FEV1 (p= 0.02, r= -0.323), genel sağlık algısı (p=0.001, r= -0.451), zindelik (p= 0.000, r= -0.619), mental durum (p= 0.000, r= -0.643) ve fiziksel işlev (p= 0.002, r= -0.426) arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulundu. 6-DYT ile BDÖ ve SF-36 arasında ilişki bulunmadı. Çalışmamızda KOAH’lı olgularda emosyonel durumun azalmış solunum fonksiyonu ile ilişkili olduğu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle KOAH’lı hastalarda yaşam kalitesinin düzeltilmesi adına solunumsal değerlendirme ile birlikte psikolojik değerlendirmenin de yapılması gerektiği görüşündeyiz.

2. Koroner arter hastalarında uygulanan yaşam tarzı eğitim ve danışmanlığının yaşam kalitesine etkisi
Yıl: 2011 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 107 - 113
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Bu çalışma; koroner arter hastalarına (KAH) yaşam tarzı değişikliği konusunda yapılacak olan eğitim ve danışmanlık müdahalesinin hastaların aldıkları medikal, invaziv veya cerrahi tedavi tiplerine göre yaşam kalitesine etkisini saptamak amacıyla yapıldı. Yöntemler: Araştırmanın örneklemini KAH tanısı konulan 102 hastadan 18 yaşın üzerinde, algılama bozukluğu, iletişim sorunu olmama kriterleri karşılayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 82 hasta (%80.3) oluşturmuştur. Araştırma dizaynı prospektif kohorttur. Hastalara ‘Hasta Bilgi Formu’, ‘SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’ uygulanmış ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının korunması, sigara ve alkolün bırakılması konularında eğitim ve danışmanlık müdahalesi yapılmıştır. Üç ay sonra hastalara tekrar ‘Hasta Bilgi Formu’, ‘SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği’ uygulanarak müdahalenin etkinliği değerlendirilmiştir. Elde edilen verileri tekrarlı ölçümler için varyans analizi (ANOVAR), Ki-kare önemlilik testi ve nonparametrik testlerden Wilcoxon işaret ve Kruskal-Wallis varyans testleriyle analiz edilmiştir. Bulgular: Hastalara verilen eğitim ve danışmanlık sonrasında, diyete uyumları ve egzersiz süreleri artmış, diyastolik kan basınç ortalaması düşmüş ve SF-36 yaşam kalitesi alan puanları yükselmiştir (tümü için p<0.05). Ancak eğitim ve danışmanlıktan sonra sistolik kan basınç ortalaması, hastaların beden kitle indeks ortalamaları, lipit düzeyleri, günlük içilen sigara sayısı ve alınan alkol kadeh miktarı anlamlı düzeyde değişmemiştir. Sonuç: KAH hastalarına yapılan eğitim ve danışmanlık müdahalesiyle, fiziksel aktivite artışının sağlandığı, diyete uyum düzeyinin arttığı, diyastolik kan basıncında anlamlı düzeyde azalma olduğu, SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin 8 skalasında da, pozitif yönde artma olduğu görülmüştür.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.