TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Fenbilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşleri
Yıl: 2014 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 118 - 139
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı, i) fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşlerini belirlemek, ii) öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada tarama (survey) araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2011 – 2012 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adayları (N= 313) ile yürütülmüştür. Araştırmada verilerin toplanmasında “Teknolojiye İlişkin Görüş Anketi” kullanılmıştır. Bulgular, fen bilgisi öğretmen adaylarının genel olarak teknolojiye ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre teknolojiye ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılık görülmemesine rağmen öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkenine göre teknolojiye ilişkin görüşlerinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Son olarak bu bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

2. Öğretmen Adaylarının teknolojiye yönelik tutumları: Ölçek geliştirme çalışması
Yıl: 2013 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 103 - 118
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeğin geliştirilmesi Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dallarında öğrenim gören 241 kız ve 137 erkek olmak üzere toplam 378 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilme aşamasında mevcut tutum ölçekleri incelenmiş ve oluşturulan maddeler için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Likert türünde hazırlanan ölçek için geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Sonuçta ölçek 15’i olumlu ve 2’si olumsuz olmak üzere toplam 17 tutum maddesinden oluşmaktadır ve tek boyutludur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı α = 0,87 olup, bu katsayı ölçeğin bütünü için kabul edilebilir düzeydedir ve ölçeğin iç tutarlılık güvenirliğine sahip olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak ölçeğin, öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.