TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği ’nin (ÇMSÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Yıl: 2018 Cilt: 38 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1143 - 1172
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırma ‘okulöncesi dönem çocuklarına sunulan matematik içeriğini sevme durumlarını araştırmak için geliştirilen ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde resmi bağımsız anaokullarında ve ilkokul/ortaokul bünyesinde eğitim alan 54-66 ay aralığında toplam 700 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için ‘Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği (ÇMSÖ)’ geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik hesaplamaları için SPSS 22 ve MPLUS 7 programlarından yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için test tekrar test yöntemi uygulanmış ve İç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. Test-Tekrar Test Korelasyon Güvenilirlik Katsayısı 0.88 ve İç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) esas uygulama için 0.75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliğini hesaplamak için kapsam ve yapı geçerliliğine bakılmış; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ön uygulama için I. uygulamada ölçeğin toplam varyansın %53.4’ünü; II. uygulamada ise ölçeğin toplam varyansın %48.8'ini açıklandığı görülmüş; faktör yük değeri 0.30’un altında olan hiçbir madde bulunmamıştır. Esas uygulamada ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmış model uyum indeksleri incelendiğinde modelin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler ‘Çocuklar için Matematiği Sevme Ölçeği (ÇMSÖ)’nin 54-66 aylık çocuklar için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

2. Sayı ve İşlemlerle İlgili Eğitim Materyallerinin Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerisine Etkisi
Yıl: 2017 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1777 - 1791
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyallerinin okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerisine etkisini incelemektir. Araştırmada karma bir desen kullanılmıştır. Nicel veri toplama ve değerlendirmelerin yanı sıra nitel veri toplama süreci de araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma deseni olarak çocukların matematik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen sayı ve işlemler ilgili eğitim materyallerinin etkisinin incelenmesi için yarı deneysel araştırma deseni tercih edilmiştir. Araştırma bir deney iki kontrol grubu bulunmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Eskişehir ili MEB bağlı bağımsız anaokulları içerisinden amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen okullardan tesadüfi örnekleme yöntemiyle 60-72 ay grubu okul öncesi eğitimi gören çocuklar oluşturmuştur. Deney grubunda 17 çocuk, kontrol grubunda 19 ve ikinci kontrol grubunda 17 olmak üzere toplam 53 çocuk araştırmaya dahil edilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak TEMA-3 Erken Matematik Yeteneği Testi kullanılmıştır. Ayrıca çocuklarda meydana gelen gelişimleri tespit edebilmek amacı ile gözlem ile veriler toplanmıştır. Araştırma sürecinde sayı ve işlemler ile ilgili eğitim materyalleri öğretmen ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Uygulama sürecinde çocukların dört hafta boyunca haftada iki saat sayı ve işlemleri içeren eğitim materyalleri ile öğretmen müdahalesi olmadan oynamaları sağlanmıştır. Araştırmanın nicel verileri için 2x3 karma ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubunda yer alan çocukların lehine anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Nitel verilerin analiz sonuçlarına göre çocukların matematiği anlamasında yetişkin rehberliğinin etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca, çocukların akıl yürütme stratejilerinin birbirlerinden farklı olduğu da gözlenmiştir. Eğitim materyallerinin kullanımı sırasında çocukların birbirlerini izleyerek de öğrendikleri sonucu ortaya çıkmıştır

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.