TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşleri (Çine İlçesi Örneği)
Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 194 - 223
Veri Tabanı: Sosyal

Araştırmanın amacı Türk eğitim sisteminde 2005 yılında uygumaya konan yapılandırmacı öğrenme ortamları hakkında öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma ilişkisel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Aydın ili Çine ilçesi ilköğretim okulları sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma 132 sınıf öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen bilgi formu ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, Whitney U testi, Kruskal H testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin mezun olunan kurum ve öğretmenliğe başlama yıllarına göre yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin görüşlerinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenleri yapılandırmacı öğrenme ortamlarına ilişkin kendilerini oldukça yeterli görmektedir.

2. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA BEDEN EĞİTİMİ DERSİ KILAVUZ KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2011 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 123 - 142
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmada, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulan beden eğitimi kılavuz kitabınınbeden eğitimi öğretmelerinin görüşleri doğrultusunda değer-lendirilmesi yapılarakeğitim ve öğretimdeki yeterlik düzeyi araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim okullarındagörev yapan 451 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşlerini belirlemek amacıyla Survey-tarama modeli kullanılmıştır. Kılavuz kitapla ilgili olarak beden eğitimi öğ-retmenlerinin görüşlerinde sınıf mevcutlarının fazla olması (X=3,61), okulların sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapılarından dolayı kitapta belirtilen etkinlikleri yeterince uygulayamadıkları (X= 3,37) ve öğretmenlerin ders sırasında kılavuz kitaba bağlı kalmadan eski sisteme göre ders işledikleri (X= 3,15) gibi sonuçlar ortaya çık-mıştır. Bundan dolayı kılavuz kitabın konu başlıkları ve alt başlıkları daha anlaşılır ve sade bir şekilde düzenlenmesi gerektiği,kılavuzkitabın beden eğitimi derslerinde uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için dersin uygulandığı saha ve tesislerin yeterli hale getirilmesi ve araç-gereçlerin sağlanması, okullardaki kalabalık sınıflardaki sa-yının azaltılması için gerekli çalışmalara ihtiyaçolduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3. Öğrencilere yönelik yapılandırmacı öğretim yaklaşımı ölçeği:bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması
Yıl: 2010 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 103 - 109
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bu araştırmanın amacı öğrencilerin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik görüşlerini "sosyal işbirliği", "kişisel ilgi" ve "oyunlar/beceriler" alt boyutlarını içeren " Öğrencilere Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Ölçeği" oluşturmak ve oluşturulan bu ölçeğin güvenirlilik ve geçerliliğini incelemektir. Araştırmaya, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Denizli il merkezinde bulunan üç lisede öğrenim gören 114 kız ve 275 erkek olmak üzere toplam 389 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri gönüllü olarak katılmıştır. Yirmi beş maddeden oluşan ölçek 5'li derecelendirmeye sahip Likert tipi bir ölçektir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tüm değerlerin $X^2$/df = 1.88, NNFI = .92, CFI = .93, RMSEA = .046; faktör yükleri .45 ile .63 arasında) üç faktörlü yapıda kabul edilebilir uygunluk gösterdiği ortaya konmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemede kullanılan Cronbach Alfa değerleri ölçeğin geneli için 0.90; kişisel ilgi alt boyutu için 0.80, sosyal işbirliği alt boyutu için 0.80 ve oyunlar/beceriler alt boyutu için 0.80 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda, Öğrencilere Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşım Ölçeğinin verilere uyduğu ve tatmin edici psikometrik özellikler gösterdiği bulunmuştur. Geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yüksek olması bu ölçeğin lise beden eğitimi dersle rinde uygulanabilir olduğunu belirtmektedir. Araştırmacılar farklı sınıf seviyelerinde ve eğitim ortamlarında bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını tekrar edebilirler.

4. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Kanada Örneği)
Yıl: 2016 Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 263 - 280
Veri Tabanı: Sosyal

2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile ilkokul 1-4.sınıflarda okutulmakta olan beden eğitimi dersi 1.sınıflardan başlanarak kademeli olarak kaldırılarak bu dersin yerine "oyun ve fiziksel etkinlikler" dersi getirilmiştir. Bu araştırma ile söz konusu derse ait öğretim programının Kanada'da uygulanmakta olan Fiziksel Etkinlikler Öğretim Programı ile program ögeleri (amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme) bakımından benzerlikler ve farklılıklarının belirlenmesi ve programın geliştirilmesine yönelik dönütler elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma türü kapsamında yer alan durum çalışması modeline göre yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre programlarda yer alan hedefler içerisinde oldukça fazla sayıda aynı/benzer ifade yer aldığı ve öğrenme-öğretme sürecine yönelik örnek etkinlikler ile bu etkinliklere ilişkin açıklamalara programlarda ortak olarak yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Kanada öğretim programında Türkiye öğretim programından farklı olarak içeriğin temalar ve konu başlıklarına ayrılmış olduğu, ölçme aracı örneklerinin program hedefleri ile ilişkilendirilerek daha sistematik bir şekilde sunulduğu görülmüştür.

5. Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel İlkelerine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri (Sakarya İli Örneği)
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 27 - 41
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı; Ortaokul 5-6-7-8. sınıflar beden eğitimi ve spor dersi öğretim programının temel ilkelerine ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, öğretim programında yer alan on dokuz temel ilkeyi içeren veri toplama aracı oluşturulmuştur. Araştırma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sakarya ili merkez ilçeleri resmi ortaokullarında görev yapan 87 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler IBM SPSS 22.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiş, verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik testlerinin yanı sıra parametrik olmayan Kruskal Wallis-H ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin ortaokul beden eğitimi dersi öğretim programında belirlenen temel ilkelerine olumlu yaklaştıkları, öğretmenlerin görüşleri arasında sadece hizmet yılı ve eğitim durumu değişkenlerinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmüştür.

6. KÖY ENSTİTÜLERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Yıl: 2015 Cilt: 0 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 1 - 11
Veri Tabanı: Sosyal

Köy Enstitülerinde, köyden alınarak köye gönderilmek üzere köy çocukları yetiştirilmiş ve köy koşullarına uyum sağlayabilen öğretmen tipi yaratılmak istenmiştir. Köy Enstitüleri eğitim ve öğretim etkinliklerinin esasını iş ve iş içinde öğretim oluşturmaktadır. Köy Enstitülerinde "gözlem", "deney", "araştırma", "inceleme" ve "tartışma" gibi öğrenme teknikleri etkin kullanılmıştır. Köy Enstitülerindeki başarının sırrı uyguladığı yöntemlerde saklıdır. Bu araştırmanın temel amacı köy enstitüleri mezunlarının görüşlerine göre Köy Enstitülerinde tüm derslerde kullanılan çağdaş yöntem ve teknikleri belirlemektir. Araştırmanın alt problemini yanıtlamak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırmasından yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini elde etmek amacıyla görüşme tekniği ve buna bağlı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde nitel araştırmada kullanılan, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan “kartopu örneklemeye (zincir örnekleme)” başvurulmuştur. Görüşmeler Denizli, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Isparta, Uşak, Dikili, Çal, Fethiye, Ortaca’da ulaşılabilen Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir (n=59). Araştırmaya ilişkin sonuçlardan bazıları şunlardır: Köy Enstitülerinde proje tabanlı öğrenme, çoklu zeka alanına yönelik uygulamalar, okuduğunu anlama stratejileri, drama, işbirlikli öğrenme gibi çağdaş yöntemler kurallarına uygun bir şekilde yapılandırılmadan da olsa başarı ile uygulanmıştır. Enstitülerde “sanat yoluyla eğitim” yaşama geçirmiştir. Enstitülerde okuduğunu anlama stratejileri etkin bir şekilde kullanılarak okuyan, değerlendiren ve yorumlayan bireyler yetiştirilmiştir.

7. ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI
Yıl: 2018 Cilt: 18 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2050 - 2070
Veri Tabanı: Sosyal

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik algılarını ve tutumlarını belirlemek ve ilköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin öz yeterlik algıları ile tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca araştırma ile ilköğretim öğretmenlerinin, görev yaptıkları yerleşim birimi ile yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlik algıları ve tutumları arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Kırklareli’de görev yapan 609 gönüllü ilköğretim öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sırasında Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, MANOVA, Tukey Testi, Korelasyon gibi istatistiksel analiz teknikleri kullanılmıştır. İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik öz yeterlik algılarının, görev yapılan yerleşim birimine göre anlamlı düzeyde değiştiği tespit edilmiştir. İlköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı uygulamaya yönelik tutumlarının, görev yapılan yerleşim birimine göre anlamlı düzeyde değişmediği tespit edilmiştir. Ayrıca ilköğretim öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma yönelik öz yeterlik algıları ile tutumları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

8. Review of Village Institutions from the Aspect of Instructional Technology
Yıl: 2018 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 463 - 480
Veri Tabanı: Sosyal

The Village Institutions was an educational movement that was constituted in the early 20th century in Turkey (Türkoğlu, 2004). Village Institutions’ main idea was to grow peasant children with learning within work method to make them work as teachers or qualified professionals or personnel in their village. While this unique attempt was practically applied between the years of 1940-1954, this movement provided a significant educational, social and political change in Turkey. The major instructional method in these institutions was built on learning within work method which aimed to raise children as socially and culturally educated individuals. Within this context, this study is intended to examine the instructional method, courses, and tools and environment of Village Institutions within the aspect of Instructional Technology. Moreover, this study seeks to provide an understanding for the correspondence of this method with the contemporary educational strategies and approaches.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.