TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Ekonomik Aktiviteler Üzerindeki Simetrik ve Asimetrik Etkileri
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 110 Sayfa Aralığı: 95 - 110
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada dolaylı ve dolaysız vergilerin ekonomik aktiviteler üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Vergiler ile ekonomik aktiviteler arasında ilişki çoğunlukla simetrik varsayımlar üzerinden yapılmakta-dır. Makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin asimetrik yönünün hesaba katılmadığı çalışmalar yanlış politikalar uygulanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada dolaylı vergiler ve dolaysız vergiler ile iktisadi aktiviteler arasındaki uzun dönemli ilişki, doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (NARDL) kullanılarak incelenmektedir. Vergideki artışların ekonomik aktivitelere etkili olduğu görünürken azalışı anlamlı bir etki yapmadığı ortaya çıkmıştır. Kısa dö-nemde vergilerin (dolaysız) artışı ekonomik aktivitelere olumsuz etki ya-parken uzun dönemde bunun tersi bir durum ortaya çıkmaktadır.

2. Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği1
Yıl: 2015 Cilt: 2015 Sayı: 169 Sayfa Aralığı: 21 - 35
Veri Tabanı: Sosyal

1969-2013 döneminde Türkiye ekonomisinde vergi yükü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği ve Markov rejim değişim tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada, ekonominin içerisinde bulunduğu daralma ve genişleme dönemlerinde dolaysız vergilerin gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payının artmasının ekonomik büyümeyi negatif yönde, dolaylı vergilerin gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payının artmasının ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlarla çalışmanın kapsadığı dönemde içsel ekonomik büyüme modellerinin vergi politikaları ile ilgili ileri sürdüğü görüşün Türkiye ekonomisi açısından geçerli olduğu ortaya konulmuştur.

3. Milli Gelirin Vergi Yükü Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1924-2014)
Yıl: 2017 Cilt: 25 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 169 - 188
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, iktisadi gelişmişliğin bir göstergesi niteliğindeki kişi başına düşen GSYİH’da meydana gelecek değişikliklerin kısa ve uzun dönemde vergi yükü üzerinde ne gibi etkileri olacağını Türkiye özelinde saptayabilmektir. Bu bağlamda 1924-2014 zaman aralığında kişi başına düşen GSYİH ve vergi yükü değişkenleri esas alınarak ARDL sınır testi yaklaşımından yararlanılmıştır. Literatürde yer alan pek çok çalışmada değişkenler arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmışsa da çalışma sonucunda bu etkileşimin ancak uzun dönemde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Nitekim kişi başına düşen GSYİH’da meydana gelecek %1’lik bir artış uzun dönemde vergi yükü üzerinde yaklaşık %0,07 düzeyinde pozitif yönlü bir etki meydana getirmektedir. Kısa dönemde ise istatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte bu etkileşim ters yönlüdür.

4. Vergi yükü ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1988-2011 Türkiye örneği
Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 162 Sayfa Aralığı: 256 - 265
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada Türkiye’de vergi yükü ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1988– 2011 dönemi için araştırılmış ve Peseran (2001) tarafından önerilen sınır testi eş bütünleşme analizi ile vergi yükünün GSYH üzerindeki uzun dönem ilişkisi araştırılmıştır. Daha sonra ARDL yöntemiyle vergi yükü ile GSYH arasında uzun ve kısa dönem ilişkiler analiz edilmiştir. Model sonuçlarına göre vergi yükü ile GSYH arasında eş bütünleşme bulunmuş, ARDL model sonuçlarına göre ise uzun ve kısa dönemde vergi yükü ile GSYH arasında istatistiksel olarak negatif ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak Türkiye’de vergi yükünün artırılması yönünden uygulamaların büyümeyi negatif etkilediği yönünde sonucun içsel büyüme teorisinin vergi politikaları hakkında öne sürdüğü görüşlerle örtüştüğü görülmektedir.

5. Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye’de İller Düzeyinde Ampirik Bir Analiz (2004-2014)
Yıl: 2019 Cilt: 1 Sayı: 452 Sayfa Aralığı: 20 - 34
Veri Tabanı: Sosyal

Vergi yapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü ve etkisi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 2004-2014 döneminde Türkiye’nin 81 ilinde kişi başı dolaylı ve dolaysız vergiler ile kişi başı milli gelir arasındaki ilişki Granger nedensellik ve Dumitrescu-Hurlin nedensellik testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda dolaylı ve dolaysız vergiler ile kişi başı milli gelir arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca panel eş bütünleşme test sonuçları, illerin dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri ile kişi başı milli gelir değişkenlerinin bütünleşik hareket ettiğini ve değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğunu göstermiştir.

6. Türkiye'de Dolaylı/Dolaysız Vergi Gelirleri ve GSYH İlişkisi
Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 171 Sayfa Aralığı: 19 - 33
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmada 1980-2013 dönemi yıllık verilerle doğrudan (D) ve dolaylı (I) vergi gelirleriyle gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH=Y) arasındaki nedensellik ilişkisi TY/U-VAR nedensellik yöntemleriyle analiz edilmiştir. VAR nedensellik analizlerine göre, D ve Y arasında çift yönlü; Y'den D'ye pozitif, D'den Y'ye negatif bir nedensellik ilişkisi vardır. Varyans ayrıştırma analizinin 15 yıllık ortalaması, Y'deki değişmede %13 ile %30 oranlık payın D'den ve %1 ile %6'lık payın I'dan kaynaklandığı; D'de meydana gelen değişmede Y'nin payının %32 ile %34 ve I'da meydana gelen değişmede Y'nin payının %21 ile %23 olduğu belirlenmiştir.

7. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Denetiminin Vergi Uygulamaları Üzerindeki Etkisinin Farkındalığına Yönelik Burdur İlinde Bir Uygulama
Yıl: 2018 Cilt: 0 Sayı: 110 Sayfa Aralığı: 21 - 36
Veri Tabanı: Sosyal

Çalışmanın konusu vergi uygulamaları üzerinde muhasebe deneti-minin etkisidir. Çalışmanın amacı, bu konu çerçevesinde muhasebe mes-lek mensuplarında muhasebe denetiminin vergi uygulamaları üzerindeki farkındalığına araştırmak olarak belirlenmiştir. Araştırma, Burdur ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarını kapsamaktadır. Çalış-mada muhasebe meslek mensuplarına anket yöntemi uygulanarak ça-lışmanın amacına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma verileri SPSS 20.0 paket programı kullanılarak normallik testi, yüzde ve frekans analizleri, uç değer analizi, t testi ve anova testleri ile analize tabii tutulmuştur. Araştırma sonucunda muhasebe meslek mensuplarında muhasebe dene-timinin vergi uygulamaları üzerindeki etkisinin farkındalığı, cinsiyet, yaş, öğrenim durumu ve mesleki tecrübe tanımlayıcı değişkenleri ile ortaya çıkan farklılık istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Mü-kellef sayısı ve faaliyet gösterildiği il merkezi/ilçe merkezi değişkenleri ile oluşan farklılık ise istatistiksel açıdan anlamlıdır. Araştırma sonucun-da dört hipotez reddedilmiş iki hipotez ise kabul edilmiştir.

8. TÜRKİYE’DE DOLAYLI VERGİLERİN YAPISININ İNCELENMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 173 Sayfa Aralığı: 1031 - 1046
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde genellikle dolaylı vergiler, do-laysız vergilere nazaran daha büyük bir paya sahip olmuştur. Dolaylı vergilerin birçok avantajı olmasının yanında bazı dezavantajlı yönleri de mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, dolaylı vergilerin vergi idaresi ve mü-kellef açısından olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymaktır. Çalış-mada öncelikle teorik literatür incelenmiş ve dolaylı vergilerle ilgili kav-ramsal bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında dolaylı vergilerin Türkiye’de çeşitli yönleriyle uygulanma sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca OECD ülkelerinde dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı incelen-miştir. Bu amaca yönelik olarak, resmi kurumların verilerinden yararla-nılmıştır. Sonuç itibariyle dolaylı vergilerin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir paya sahip olduğu anlaşılmıştır. ABD, Kanada, Fransa, Norveç gibi gelişmiş ülkelerde ise daha ziyade gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin ağırlıklı olduğu sonucuna varılmıştır.

9. Türkiye’de Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 247 - 259
Veri Tabanı: Sosyal

Maliye politikasının en önemli amaçları arasında ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek gelmektedir. Vergiler de bu amaca ulaşmada devletin en önemli araçları arasında yer almaktadır. Ekonomik büyümeyi sağlamada vergi kadar etkili olan bir faktör de vergi yüküdür. Vergi yükü ekonomik özneler için bir maliyet unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan, vergi yükünün boyutu ekonomik büyümenin seyri açısından son derece önemlidir. Çalışmamız, Türkiye’de 1980-2017 dönemi arasında vergi yükünün ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaya yöneliktir. Çalışmamızda, Johansen eş-bütünleşme analizi ve hata düzeltme modeli (VEC) kullanılmış ve elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişkinin olduğu soncuna ulaşılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.