TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. ENTELEKTÜEL KATMA DEĞER KATSAYISI BİLEŞENLERİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yıl: 2015 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 45 - 64
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde bilgi temelli varlıklar, değer yaratma sürecinin merkezinde konumlandırılmaktadır. Söz konusu varlıkların, servetin yaratılması amacıyla kullanılan finansal sermayeden farkını ortaya koyabilmek amacıyla, “entelektüel sermaye” olarak adlandırıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; entelektüel katma değer bileşenleri ile işletmelerin finansal performansı (Piyasa Değeri/Defter Değeri) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 24 adet sanayi işletmesinin 2008-2013 yılları arasındaki verileri incelenmiş ve Ante Pulic (1998)’in Entelektüel Katma Değer Katsayısı (EKDK) Yöntemi kullanılarak entelektüel sermayenin firmalar üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre tüm entelektüel katma değer katsayısı unsurları işletmenin finansal performansına etki etmektedir.

2. Entelektüel Sermayeyi Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi İle Ölçme ve Raporlama
Yıl: 2018 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 331 - 348
Veri Tabanı: Sosyal

Entelektüel sermayeyi ölçmeye ve raporlamaya yönelik yapılan çalışmaları inceleyerek muhasebe bakış açısıyla değerlendirmek ve Borsa İstanbul’da Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü’nde faaliyet gösteren işletmelerin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait entelektüel sermaye değerlerini “Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer Yöntemi” kullanarak tespit etmek çalışmanın temel amaçlarını oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, işletmelerin gerçek değerini gösteren entelektüel sermayenin raporlanması gerektiği ifade edilebilir. Ancak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda entelektüel sermayeye yönelik olarak doğrudan yapılmış bir düzenleme bulunmaması, entelektüel sermayenin maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmesini ve finansal tablolarda raporlanmasını güçleştirmektedir. Bu çalışma mevcut düzenlemeler çerçevesinde entelektüel sermayeye ilişkin bilgilerin işletmelerin yıllık faaliyet raporlarında sunulmasının en doğru raporlama yaklaşımı olduğunu ortaya koymuştur.

3. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ: VAIC(TM) YÖNTEMİ YARDIMIYLA BIST-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Yıl: 2016 Cilt: 26 Sayı: 138 Sayfa Aralığı: 27 - 56
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüz işletmelerinin temel sorunlarından biri bilançolarında görünmediği halde, onları değerli kılan maddi olmayan varlıklarını yani entelektüel sermayelerini gün yüzüne çıkarabilmektir. Bu çalışmada muhasebecilerin ölçmede ve raporlamada zorlandıkları entelektüel sermaye ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun için BIST-Sürdürülebilirlik endeksi işletmelerinin finansal verileri VAIC(TM)(Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi) yönteminde uygulanmış, bulunan değerler ve kullanılan bazı performans göstergeleri arasındaki ilişki korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri ile araştırılmıştır. Araştırmada BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören işletmelerin seçilmesinin nedeni, işletmelerin bu endekse girmesini sağlayan özelliklerinin entelektüel sermaye ile göz ardı edilemez yakınlıklarıdır. Araştırma sonuçlarına göre VAIC(TM) katsayıları aktif karlılığını %93 oranında açıklamıştır.

4. Balanced scorecard performans değerlendirme yönteminin Türkçe yazındaki tercüme problemi
Yıl: 2012 Cilt: 0 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 61 - 86
Veri Tabanı: Sosyal

doğru bir yönelim sergilemektedir. Çok boyutlu çağdaş performans ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biri olan ve Kaplan ve Norton tarafından 1992 yılında ortaya konulan balanced scorecard, performans değerlendirme sürecinde yalnızca finansal ölçülerin değil, finansal olmayan ölçülerin de kullanımını esas alan bir yöntemdir. Bu çalışmadaki amaç, balanced scorecardı ve gelişim sürecini inceleyerek 1992 yılından bu yana Türkçe yazında ortaya konulmuş akademik çalışmalarda kavramın karşılığında kullanılan Türkçe tercümeleri ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda balanced scorecard kavramının yerine Türkçe’de 51 farklı tercümenin kullanıldığı görülmüştür. Gözden kaçırılmış olan çalışmaların da olabileceği varsayımından hareketle Türkçe yazında mecranın kavramsal açıdan oldukça kirletildiği söylenebilir. Bu doğrultuda akademik çalışmaların, Türkçe karşılıkları yerine kavramın kendisini kullanması önerilmektedir.

5. FİRMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDAKİ ENTELEKTÜEL SERMAYE AÇIKLAMA DÜZEYLERİNİN VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZ EDİLMESİ
Yıl: 2016 Cilt: 0 Sayı: 48 Sayfa Aralığı: 65 - 82
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışma, sürdürülebilirlik raporu yayınlayan firmaların raporlarında entelektüel sermaye ile ilgili açıklamalara yer verme düzeyleri ve söz konusu düzeyi etkileyen olası faktörlerin analizini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlarında yer verilen entelektüel sermaye açıklaması sayısına bağlı olarak her bir firma için hesaplanan Entelektüel sermaye açıklama düzeyi (ESA) ile firma büyüklüğü, piyasa değeri/defter değeri oranı (PD/DD), GRI uyum düzeyi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi notunun varlığı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, insan sermayesinin sürdürülebilirlik raporlarında en fazla açıklanan entelektüel sermaye unsuru olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi ise, entelektüel sermaye açıklama düzeyi ile firma büyüklüğü ve GRI uyum düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır

6. ENTELEKTÜEL SERMAYEYİ İŞLETME DÜZEYİNDE ÖLÇEN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST’TE BİR UYGULAMA*
Yıl: 2017 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 291 - 314
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı, entelektüel sermayeyi işletme düzeyinde finansal açıdan ölçen; Piyasa Değeri – Defter Değeri, Tobin Q Değeri, Hesaplanmış Maddi Olmayan Değer ve Ekonomik Katma Değer Yöntemleri aracılığıyla karşılaştırmalı bir uygulama gerçekleştirmektir. Bu bağlamda çalışmada ele alınan ve Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren Vakıf Yatırım Ortaklığının 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin entelektüel sermaye de-ğerleri, entelektüel sermayeyi işletme düzeyinde ölçen dört yönteme göre ölçülmüştür. İşletmenin beş yıl için dört farklı yöntem ile ölçülen entelek-tüel sermaye değerleri, çalışmada ele alınan yöntemlere göre karşılaştırı-larak incelenmiştir.

7. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİNANSAL TABLOLARDA SUNULMASI
Yıl: 2019 Cilt: 29 Sayı: 152 Sayfa Aralığı: 13 - 61
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı; işletmelerin mevcut finansal tablolarında yer almayan entelektüel sermayenin finansal tablolar aracılığıyla sunulmasını, Türkiye Muhasebe Standartları açısından incelemektir. Bu bağlamda çalışmada, entelektüel sermayenin raporlanmasıyla ilgili literatür incelenmiş ve entelektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin yaklaşımlar, konu ile ilişkili muhasebe standartları çerçevesinde yorumlanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, entelektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanıp raporlanamayacağı, Türkiye Muhasebe Standartlarının ilgili bölümleri açısından tartışılmıştır.

8. FUTBOL KULÜPLERİNDE İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 689 - 710
Veri Tabanı: Sosyal

Günümüzde endüstriyel bir kimliğe bürünen futbolun oluşturduğu ekonominin, başlıca aktörleri olan futbolcularıyla ilgili mali nitelikli işlemleri muhasebe biliminin ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, futbol ekonomisinin en önemli birimleri olan futbol kulüplerindeki en değerli insan kaynağı olarak futbolcularla ilgili işlemlerin Tek Düzen Muhasebe Sistemi kapsamında incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için Türkiye’ de Süper Toto Süper Ligde yer alan halka açık olmayan bir futbol kulübünün muhasebe müdürüyle mülakat yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde ilgili futbol kulübünde futbolcularla ilgili mali nitelikli işlemlerin Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne uyumlu olarak muhasebeleştirildiği belirlenmiştir. Ancak mevcut uygulamanın bazı konuları açıklamada yetersiz kaldığı, bu bağlamda futbolcularla ilgili işlemlerin muhasebeleştirilmesinde insan kaynakları muhasebesi gibi yeni uzmanlık alanlarından daha fazla yararlanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.