TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. MUHASEBE LİSANS EĞİTİMİNİN EĞİTİM SÜRECİNDE VE SÜREÇ SONRASINDA EDİNİLMESİNİN MUKAYESELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 199 - 213
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye‘de muhasebe lisans eğitimi lisans eğitimi esnasında fakültelerde, lisans eğitimi sonrasında ise KPSS A kurslarında verilmektedir. Muhasebe lisans eğitiminin eğitim sürecinde fakültelerde ve eğitim süreci sonrasında KPSS A kurslarında verilmesinin değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışmada, kıyaslama faktörleri olarak başarı ve verimlilik etkenleri ile öğretim elemanları nitelikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Türkiye‘nin üç ayrı bölgesinde belirlenen KPSS A kursu öğrencilerine, tam sayım yöntemiyle anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre muhasebe eğitimine etki eden başarı ve verimlilik faktörleri açısından önemli düzeyde farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca, fakülte ve KPSS A kursu faktörlerin ortalama değerleri ve standart sapma değerleri fakülte eğitiminin daha iyi düzeyde olduğu sonucunu ortaya koymuştur.

2. MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ALINAN MUHASEBE EĞİTİMİNİN MUHASEBE MESLEĞİNE KATKISI: KUYUCAK MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI ÖRNEĞİ
Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 533 - 557
Veri Tabanı: Sosyal

Türkiye’de muhasebe eğitimi yükseköğrenim öncesi ticaret liselerinde, yükseköğrenimde ise meslek yüksekokullarının muhasebe ve vergi uygulamaları, işletme yönetimi, bankacılık-finans ve sigortacılık gibi programları ile fakültelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyasal bilgiler bölümlerinde verilmektedir. Aynı zamanda muhasebe eğitimi yüksek lisans ve doktora düzeyinde de verilmektedir. Bu öğretim kurumları içerisinde meslek yüksekokulları iş hayatının gerektirdiği niteliklere sahip muhasebe ara elemanı yetiştirilmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Çalışmada muhasebe meslek elemanı olarak çalışan meslek yüksekokulu mezunlarının, yüksekokulda aldıkları muhasebe eğitimini değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla yüksekokul mezunlarına online anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 22 İstatistik Paket Programı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Analiz sonucuna göre mezunlar aldıkları teorik eğitimin uygulama ile desteklenmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir.

3. İŞLETMELERİN, ÖNLİSANS MUHASEBE BÖLÜMÜ MEZUNLARINDAN BEKLENTİLERİ VE ANKARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BİR ARAŞTIRMA
Yıl: 2016 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 133 - 147
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın ana amacı, organize sanayi bölgesi işletmeleri gibi küçük kapsamlı işletmelerin meslek yüksek okulu işletme ve muhasebe alanı mezun ve öğrencilerinden beklentilerini tespit etmek ve beklentiler ile eğitimlerin örtüşme oran ve yönünü belirlemektir. Bu amaçla, Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda sektöründe yer alan firmalardaki muhasebe sorumluları, yöneticiler ve işletme sahiplerine yönelik olarak anket soruları hazırlanmış ve 68 yanıt alınmıştır. Hipotezler oluşturularak, frekans ve korelasyon analizleri SPSS paket programı aracılığıyla yapılmıştır

4. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİNİN SON YILLARDAKİ DURUMUNUN İŞGÜCÜ AÇISINDAN ANALİZİ
Yıl: 2018 Cilt: 28 Sayı: 147 Sayfa Aralığı: 13 - 36
Veri Tabanı: Sosyal

Muhasebe mesleği, son zamanlarda ekonomik ve teknolojik değişimlerle birlikte önem kazanmaya başlayan mesleklerin başında gelmektedir. Türkiye’de muhasebe mesleği yasa ile profesyonelleştirilmiş olmasına rağmen iş piyasasında kuruluşların mali işlemlerini gerçekleştiren birtakım niteliklere sahip olan fakat profesyonel unvana sahip olmayan meslek çalışanları da mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye’de muhasebe mesleğinin durumu incelenirken sadece yasa ile kazanılmış olan unvanlı muhasebecilerin araştırılması gerçeği yansıtmayacağından çalışmada hem profesyonel muhasebecilerin durumu hem de profesyonel olmayan muhasebecilerin son yıllardaki durumunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada muhasebe mesleğinin durumu iki aşamada incelenmiştir. İlk aşamada Türkiye İş Kurumu’nun 2012-2016 yılları arasında yayınlamış olduğu istatistik yıllıklarından alınan veriler irdelenmiş ve elde edilen mesleki rakamlar analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin (TÜRMOB) ve ona bağlı olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) 2012-2016 yılları arasında yayınlamış olduğu faaliyet raporları incelenmiş ve profesyonel muhasebe mesleğinin rakamsal verileri analiz edilmiştir. Çalışmada bir bütünlük sağlanması amacıyla analizler kategorileştirilerek yapılmıştır. Çalışma sonucunda mesleğin son yıllardaki durumu ortaya konularak önümüzdeki yıllarla ilgili genel bir bakış açısı oluşturulmuştur.

5. MUHASEBE MESLEĞİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Yıl: 2018 Cilt: 11 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 298 - 327
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe alanındaki meslek seçimlerinde etkili olan faktörlerin tespit edilip değerlendirilmesidir. Araştırma örneklemi kapsamındaki veriler Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye ve Ekonometri bölümlerinde öğrenim gören 1053 öğrenciye anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Analiz aşamasında öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik testi, faktör analizi ve faktör analizi sonucundaki faktörlerle demografik özellikler arasındaki ilişkinin ölçülmesi için Levene’s Test, ANOVA ve Varyans Analizi, Scheffe-posthoc analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda muhasebe eğitimi alan ve potansiyel muhasebe meslek mensubu adayı olan öğrencilerin muhasebe mesleğini tercih etmesindeki etkili olan faktörler 7 boyutta toplanmıştır. Bu faktörler kişisel tercihler, saygınlık ve sosyal statü beklentisi, mesleki deneyim, çevre etkisi, çalışma şartları, bağımsız çalışma, mesleki gelişim olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca kişisel tercihler, saygınlık ve sosyal statü beklentisi, mesleki deneyim, bağımsız çalışma faktörleri ile öğrencilerin okumakta oldukları bölümler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.