EDİP ÖRÜCÜ
(Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Balıkesir, Türkiye)
AYSUN KANBUR
(Hitit Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümü, Çorum, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 15Sayı: 1ISSN: 1302-0064 / 2458-8253Sayfa Aralığı: 85 - 97Türkçe

193 15
Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği
Bu çalışmanın amacı örgütsel-yönetsel motivasyon uygulamalarının çalışanların performans ve verimliliği üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek ve varsa bu etkinin hangi boyutlarda ortaya çıktığını saptamaktır. Günümüz organizasyonlarında motivasyon uygulamalarının performans ve verimlilik boyutu motivasyon araştırmalarına ve organizasyonlara yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Çalışmada, hizmet işletmesi ve endüstri işletmesi çalışanlarına yönelik uygulamalı bir araştırma yapılmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanan veriler değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda, araştırmanın yapıldığı hizmet ve endüstri işletmelerinde, örgütsel-yönetsel motivasyon uygulamalarının verimlilik üzerinde etkisi olduğu ancak performans üzerinde böyle bir etkisinin görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır.
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ARZOVA, Burak S. (2001), “Motivasyon Artırmada En Önemli Pay Yöneticilerindir”, Ekopol: Ekonomi, Politika, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı:9, Ocak-Mart, 20-21.
 • BAŞTÜRK, Ceyhan (2003), “İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi”, Active:Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:5, Sayı:28, 60-78.
 • BATMAZ, Şeyma (2002), “Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Başarıya Etkisi”, Standard, Yıl:41, Sayı:491, 45-48.
 • BAYO-MORIONES, Alberto, GALDON-SANCHEZ, Jose E. ve GÜELL, Maia (2004), “Is Seniority-Based Pay Used As A Motivation Device? Evidence From Plant Level Data”, IZA Discussion Paper Series, Discussion Paper No:1321, September.
 • BEWLEY, Truman (1998), “Work Motivation, Labor Markets and Macroeconomics: Microeconomic Perspectives”, A Conference Held At The Federal Reserve Bank Of St. Louis, October 22-23.
 • DENİZ, Mehmet ve diğerleri (2005), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Ankara: Nobel Yayınları.
 • DOĞAN, Selen (2003), “Çalışanların Verimliliğinin Arttırılmasında Ergonomi ve Önemi”, Standard, Yıl:4-2, Sayı:496, 33-39.
 • EFİL, İsmail (2004), İşletme Yönetimi, Bursa: Alfa Akademi Yayınları.
 • ERCAN, Hayriye (2000), “Kariyer Yönetiminin Çalışan Motivasyonuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma Örneği: Ford Otosan A.Ş. İnönü Fabrikası”, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • EREN, Erol (2004), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş 8.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • EROL, Metin (2001), “Sosyal Entropi’nin Verimlilik Üzerindeki Etkileri”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 127-143.
 • FINDIKÇI, İlhami (2000), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • KAYA, Ali (2000), “Japon Yönetim ve Yöneticilik Tarzı”, Standard, Yıl:39, Sayı:461, 90-96.
 • KANBUR, Engin (2005), “Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde İşgören Motivasyonunu Etkileyen Faktörler ve Ampirik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • KOÇEL, Tamer (2001), İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Organizasyon,Organizasyonlarda Davranış, Klasik-Modern-Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • KUŞLUVAN, Zeynep (1999), “Örgütlerde Motivasyonun Önemi ve Kullanılan Motivasyon Araçları”, Human Reseurces:İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, 55-64.
 • NICHOLSON, Nigel (2003), “How To Motivate Your Problem People”, Harvard Business Review, January, 57-67.
 • OKTAY, Ercan ve GÜL, Hasan (2003), “Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger ve Kanungo’nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10, 403-427.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat ve TÜZ, Melek (2003), Örgütsel Psikoloji, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Bursa: Furkan Ofset.
 • TANRIVERDİ, Haluk ve OKTAY, Kutay (2001), “Otel İşletmelerinde İşgören Motivasyonuna Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Vakfı, Turizm Akademik, Sayı:2, 33-41.
 • TINAZ, Pınar (1999), “Performans Değerleme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye’deki Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme”, Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:5, 389-406.
 • TUTAR Hasan, YILMAZ, Kemal ve ERDÖNMEZ, Cumhur (2006), İşletme Becerileri Grup Çalışması, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • UÇKUN, Gazi ve PELİT, Elbeyi (2003), “Hizmet İşletmelerinde İşgören Motivasyonunun Önemi ve Verimliliğe Etkisi”, Standard, Yıl:42, Sayı:493, 49-54.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.