UFUK KARAKUŞ
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 1 - 19Türkçe

541 5
Deney Yöntemi ve Coğrafya Öğretiminde Kullanılması
Bu araştırmada coğrafya öğretiminde deney metodunun kullanılmasının önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Genellikle coğrafya öğretiminde yanlış yöntemlerin kullanılması nedeniyle, bugün coğrafya hak ettiği değeri görememektedir. Coğrafyanın bir ders, coğrafyacının da bir öğretmen olduğu düşüncesi değişmelidir. Bunu gerçekleştire bilmenin yolu çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına bağlıdır. Bu yöntemlerden biri de deney yöntemidir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgün, Ş. (2001). Fen Bilgisi Öğretimi. Giresun: Öncü Basımevi
 • Aksoy, B. (2003). Deney Yöntemi İle Basınç Konusunun Öğretimi Üzerine Bir Model. Ankara: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Yıl 2003(3), Sayı:3.
 • Anderson, R.O. (1976). The Experience of Science : A New Perspective for Laboratory Teaching. New York: Teacher Collage Press.
 • Ayrancı, H. (1991). Kimya Eğitiminde Deneysel Yöntemin Avantajları. Buca Eğitim Fakültesi 1. Ulusal Eğitim Sempozyumu. Bildiriler Kitabı. s: 281-284. DEÜ. İzmir.
 • Binbaşıoğlu, C. (1994). Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. Britannica Eğitim Seti CD’leri. (2000). Türkport.
 • Büyükkaragöz, S., Çivi, C. (1999). Genel Öğretim Metotları (Öğretimde Planlama ve Uygulama ). İstanbul: Beta B.
 • Corney, G. (1985). Geography, Schools and Industry. Sheffield:Geographical Association.
 • Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı.
 • Çepni, S. vd. (2005). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Dechsrı, P., Jones, L., Heikkınen, H.W. (1997). Effect of a Laboratory Manual Design Incorporating Visual Information-Processing Aids on Student Learning and Attitudes. Journal of Research in Scıence Teachıng , Vol. 34, No. 9 pp.891-904.
 • Doğanay, H. (1993). Coğrafya’da Metodoloji “Genel Metotlar ve Özel Öğretim Metotları”. İstanbul: M.E.B. Yayınları: 187, Milli Eğitim Basımevi.
 • Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri, Orta Öğretimde Coğrafya Eğitiminin Esasları. Erzurum :Aktif Yayınevi
 • Erden, M ., Akman, Y. (1998). Gelişim Öğrenme-Öğretme. Ankara: Arkadaş Yayıncılık
 • Fairgrieve, J. (1926). Geography in School. London. University of London Press, pp.18.
 • Freedman, M. (1996). Relationship among laboratory Instruction, Attitude toward Science and Achievement in Science Knowledge. Journal of Research ın Science Teaching,Vol: 34(4), 343-357.
 • Güngördü, E. (2001). Liselerde Coğrafya Dersi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Güngördü, E. (2006). Eğitim Fakülteleri İçin Coğrafyada Öğretim Yöntemleri ve Çağdaş Öğretim Yaklaşımları İlkeler-Uygulamalar. Ankara : Asil Yayın Dağıtım.
 • Gürdal, A., Şahin, F., Çağlar, A. (2001). Fen Eğitimi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul
 • Hart, C. vd. (2000). What is the Purpouse of this Experiment? Or Can Students Learn Something from Doing Experiments?. Journal of Research ın Science Teaching, Vol.37(7),pp655-675, John Wiley and Sons, Inc.
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve Öğretim. İstanbul: Beta Basım Yayın
 • Hofstein, A., Lunetta, V. N. (1982). The Role of The Laboratory in Science Teaching: Neqlected Aspects of Research. Rewiew of Educational Research, Summer, Vol. 52, No.2, Pp. 201-217
 • Karakuş, U. (2006), Coğrafya’da İklim Konularının Öğretiminde Deney Yönteminin Öğrenci Başarı Düzeyine Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi)G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Lacoste, Y. (1998). Coğrafya Savaşmak İçindir. İngilizceden Çeviren: Ayşin Arayıcı. İstanbul, Özne Yayınları. Araştırma dizisi. No:6.
 • Lambert, D. and Balderstone, D. (2000). Learning to Teach Geography in The Secondary School: A Companion to School Experience. London: Routledge.
 • Oğuzkan, F. (1985). Orta Dereceli Okullarda Öğretim(Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikleri). Ankara: Emel Matbaacılık
 • Shulman, L., Tamir, P. (1973). Research and Teaching in the Natural Sciencesi in Second Handbook of Research on Teaching Ed. R.M. Travers
 • Shulman, L.,( 2003). The Laboratory in Science Education : Foundations for the Twenty-First Century. January 2003, Wiley Periodicals, Inc
 • Şahin,C. (2001). Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar-Çözüm Önerileri). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.