ERTUĞRUL USTA
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
AYKUT EMRE BOZDOĞAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Kasım YILDIRIM
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 209 - 222Türkçe

289 4
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin farklı değişkenler boyutunda internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaya Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 229 öğrenci katılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Tavşancıl ve Keser (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Internet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 12.0 programından yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin yaklaşık yarısının bilgisayar kullanmaya üniversite yıllarında başladığı ve yaklaşık üçte ikisinin de interneti eğitim amaçlı kullandığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kendilerine ait bilgisayara sahip olma, interneti kullanma süreleri ve internete girdikleri mekan değişkenleri arasında da anlamlı fark tespit edilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akkoyunlu, B.; Atav, E. ve Sağlam, N. (2006). Öğretmen Adaylarının İnternete Erişim Ve Kullanım Amaçları. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30.
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri İle İnternet Kullanım Amaçları. Eğitim Araştırmaları, 19(1),14.
 • Altun, S. ve Altun, A. (2000). Bir Eğitim Aracı Olarak İnternet. Milli Eğitim Dergisi, 147.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Geliştirilmiş 3. Baskı.
 • Dursun, F. ve Çevik, V. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyleri. XIV.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28-30 Eylül, Denizli.
 • Gökçearslan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2005). Öğrencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına İlişkin Bir Çalışma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28-30 Eylül, Denizli.
 • Lubans, J. (2000). Internet Use among 3rd year Students at Duke University. Durham, North Carolina, USA. http://www.lubans.org/study4b.html, 25.04.2007.
 • Özdemir, S.M.; Usta, E. ve Kafkas, A. (2007). İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma. VII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı. Yakın Doğu Üniversitesi, 3-5 Mayıs, Lefkoşe.
 • Palesh, O., Saltzman, K. and Koopman, C. (2004). Internet Use and Attitudes towards Illicit Internet Use Behavior in a Sample of Russian College Students. Cyberpsychology & Behavior, 7(5).
 • Tavşancıl, E. ve Keser, H. (2002). İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1, 79-100.
 • Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • www.internetworldstats.com, 15.05.2006.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.