Zerrin ERKOL
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye)
Burcu EŞİYOK
(Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Bora BÜKEN
(Düzce Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye)
AHMET TURLA
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1303-6793Sayfa Aralığı: 42 - 49Türkçe

196 0
Kahramanmaraş’ta meydana gelen kesici-delici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerin değerlendirilmesi
Bu çalışmada Kahramanmaraş’ta kesici-delici alet yaralanması sonucu meydana gelen ölüm olgularının değerlendirilmesi ve elde edilen verilerin, benzer nitelikteki çalışmalar ile karşılaştırılması amaçlandı. 1992-2002 yılları arasında kesici-delici alet yaralanması (KDAY) sonucu ölen toplam 57 olguya ait ölü muayene ve otopsi raporları retrospektif olarak incelendi. Bu süre içerisinde meydana gelen toplam 2027 adli ölüm olgusunun 57’sinin (% 2,81) KDAY sonucu meydana geldiği gözlendi. Olguların yaşları 10 yaş ile 60 yaş arasında olup, genel yaş ortalaması 30,11 olarak saptandı. En yoğun yaş grubunun 27 olgu ile (%47,4) 11-30 yaş aralığında yer aldığı tespit edildi. 48 olgunun (%84,2) erkek olduğu, 55 olgunun (%96,5) cinayet şeklinde gerçekleştiği, 2 olgunun (%3,5) ise intihar orijinli olduğu saptandı. Olgulardaki kesici-delici alet yarası sayısı 1-39 arasında değişmekte olup, 16 olgunun (%28,1) vücudunda tek kesici-delici alet yarası saptandı. En sık 17 olgu ile (%29,8) sadece göğüs bölgesinde yara/yaralar tespit edilirken, toplam 50 (%87,7) olguda göğüs bölgesinde veya diğer bölgelerle birlikte yara/yaralar bulunduğu görüldü. 27 olguda (%47,4) kalbin ve 25 olguda (%43,9) ise akciğerlerin en sık yaralanan organlar olduğu saptandı. 17 (%29,8) cinayet olgusunun sonbaharda gerçekleştiği, bunu 16 olgu (%28,1) ile ilkbahar aylarının izlediği belirlendi.
Fen > Tıp > Adli Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
 • 1.Soysal Z, Çakalır C. Adli Tıp, Cilt 1, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999: 486-9,519.
 • 2.Saukko P, Knight B.Knight’s Forensic Pathology: Chest and Abdominal Injuries.3rd ed. London: Arnold, 2004: 222-234.
 • 3.Hilal A, Çekin N, Gülmen MK, Özdemir MH, Karanfil R. Homicide in Adana, Turkey A 5-Year Review. Am J Forensic Med Path, 2005; 26 (2): 141-145.
 • 4.Polat 0. Adli Tıp. DER Yayınları, İstanbul, 2000: 255-280.
 • 5.Hancı İH. Adli Tıp ve Adli Bilimler. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2002: 23-70.
 • 6.Mohanty MK, Kumar TSM, Mohanram A, Palimar V. Victims of homicidal deaths-an analysis of variables. J Clin For Med, 2005; 12(6): 302-4.
 • 7. Kumar V, Li AK, Zanial AZ, Lee DA, Salleh SA. A study of homicidal deaths in medico-legal autopsies at UMMC, Kuala Lumpur. J Clin For Med, 2005;12(5): 254-257.
 • 8.Aykaç M. Adli Tıp. Çeliker Matbaacılık, İstanbul, 1987:166-167.
 • 9.Aydın B. Samsun’daki Kesici Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Ölümlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi. Adli Bilimler Dergisi, 2006;5(1):19-23.
 • 10.Gündoğmuş ÜN, Kurtaş Ö, Çolak E, Biçer Ü. Kocaeli İl Merkezinde 1999-2003 Yıllarındaki Medikolegal Ölümlerin Analizi. VI. Adli Bilimler Kongresi, 28-30 Mayıs 2004, İstanbul, Program ve Özet Kitapçığı, 2004, 41.
 • 11.Karagöz YM, Karagöz (Demirçin) S, Atılgan M, Demircan C. Medikolegal Ölümlerin Analizi. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunulan Kitabı, Antalya, 1995, 119-124.
 • 12.Özkök MS, Katkıcı U, Özkara E. Sivas’ta 1984-1993 Yılları Arasında Adli Otopsi ve Ölü Muayenesi Yapılan Olguların Retrospektif İncelenmesi.1.Adli Bilimler Kongresi, 12-15 Nisan 1994, Adana, Kongre Kitabı, 1994, 230-232.
 • 13.Erkol Z. Gaziantep İli’nde Adli Ölü Muayenesi ve Adli Otopsisi Yapılan Vakaların İncelenmesi. 1.Ulusal Adli Tıp Kongresi, 1-4 Kasım 1994 İstanbul, Bilimsel Program ve Bildiri Özetleri Kitapçığı,1994,28-29.
 • 14.Demir S, Akan O, Tufan G, Gökçe Ç. Afyon Adli Tıp Şube Müdürlüğünde Ölü Muayene ve Otopsisi Yapılan Olgular ve Travmanın Rolü.Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı, 16-19 Mayıs Antalya, 2002, 279-282.
 • 15.Günaydın G, Demirci Ş, Şahin TK. Konya Adliyesinde 1991-2000 Yılları Arasında İncelenen Adli Ölüm Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi.Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2001 Kitabı, 25-27 Nisan, İstanbul, 2001,109-113.
 • 16.Karagöz YM, Atılgan M, Karagöz (Demirçin) S, Demircan C. Antalya’ da Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi: 1987-1993. 8. Ulusal Adli Tıp Günleri Poster Sunulan Kitabı, Antalya, 1995, 149-153.
 • 17.Çekin N, Akçan R, Hilal A, Karanfil R. 1999-2003 Yılları Arasında, Adana’da Otopsisi Yapılan Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Retrospektif Olarak incelenmesi. VI. Adli Bilimler Kongresi, 28-30 Mayıs 2004, İstanbul, Program ve Bildiri Özet Kitapçığı, 2004, 47.
 • 18.Azmak D, Zeren C, Erdönmez Ö, Altun G, Yılmaz A. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalınca Yapılan Adli Otopsi Olgularının Değerlendirilmesi.Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı, Antalya, 2002, 202-204.
 • 19.Fedakar R. 1997-2001 Yılları Arasında Bursa’da Otopsisi Yapılan Kesici-Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Yıllık Adli Tıp Toplantıları-2002 Kitabı, Antalya 2002, 301- 308.
 • 20.Çoltu A, Durak D. Adli Otopsisi Yapılmış 109 Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Ölüm Olgusunun Retrospektif İncelenmesi. Adli Tıp Dergisi, 1992; 8 (1-4): 61-63.
 • 21.Erel Ö, Katkıcı U, Pınarbaşılı RD. Aydın’ da 2000-2003 Yılları Arasında Yapılan Adli Otopsilerin Değerlendirilmesi. VI. Adli Bilimler Kongresi, 28-30 Mayıs 2004, İstanbul, Program ve Bildiri Özet Kitapçığı, 2004, 42.
 • 22.Altun G, Azmak D, Yılmaz A. Kesici Alet Yaralanmasına Bağlı Ölümler. Adli Tıp Bülteni, 2000; 5 (1): 44-46.
 • 23.Gören S, Tıraşçı Y, Aldemir M. Göğüs ve Batına Nafiz Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Ölümler. Adli Bilimler Dergisi, 2004;3(2): 39-43.
 • 24.Gill JR, Catanese C. Sharp Injury Fatalities in New York City. J For Sci, 2002; 47(3): 554-557.
 • 25.Karlsson T. Sharp force homicides in the Stockholm area, 1983-1992. Forensic Sci lnt, 1998; 94 (1-2): 129-139.
 • 26.Osinowo OA, Soyannwo OA. Stab wounds in The Gambia. West Afr J Med, 1996; 15(2): 91-96.
 • 27.Moar JJ. Homicidal penetrating incised wounds of thorax. An autopsy study of 52 cases. S Afr Med J, 1984; 65(10): 385-389.
 • 28.Byard RW, Klitte A, Gilbert JD, James RA. Clinicopathologic features of fatal self-inlicted incised and stab wounds: a 20-year study. Am J Forensic Med Path, 2002; 23(1):15-18.
 • 29.Karger B, Niemeyer J, Brickmann B. Suicides by sharp force: typical and atypical features. lnt J Leg Med, 2000; 113: 259-262.
 • 30.Rodge S, Hougen HP, Poulsen K. Homicide by sharp force in two Scandiavian Capitals. Forensic Sci lnt, 2000; 109: 135-145.
 • 31.Webb E, Wyatt JP, Henry J, Busuttil A. A comparison of fatal with non-fatal knife injuries in Edinburg. Forensic Sci Int, 1999; 99: 179-187.
 • 32.Erkol Z. Kesici-Delici Alet Yaralanmasına Bağlı İntihar Orijinli İki Ölüm Olgusu. 2.Anadolu Adli Bilimler Kongresi 30 Ekim-2 Kasım 2003, Kayseri, Bildiri Özet Kitabı, 2003, 34.
 • 33.Çoltu A, Cordan J, Erol 0. Klinikte hara-kiri. Adli Tıp Dergisi, 1987; 3: 129-134.
 • 34.Di Nunno N, Costantinides F, Bernasconi P, Di Nunno C. Suicide by hara-kiri: a series of four cases. Am J Forensic Med Path, 2001; 22(l): 68-72.
 • 35.Karger B, Vennemann B. Suicide by more than 90 stab wounds including perforation of the skull. lnt J Leg Med, 2001; 115: 167-169.
 • 36.Özkök MS, Katkıcı U, Örsal M. Ölümle Sonuçlanan Kesici-Delici Alet Yaraları: Retrospektif Bir Adli Otopsi Çalışması. Adli Tıp Dergisi, 1992;8:147-154.
 • 37.Scolan V, Telmon N, Blanc A, Allery JP, Charlet D,Rouge D. Homicide-Suicide by Stabbing Study Over 10 Years in the Toulouse Region. Am J Forensic Med Path, 2004; 25(1): 33-36.
 • 38.Bostrom L, Heinius G, Nilsson B. Trends in the incidence and severity of stab wounds in Sweden 1987-1994. Eur J Surg, 2000; 166(10): 765-770.
 • 39.Rotton J, Cohn EG. Temperature, routine activities and domestic violence; a reanalysis. Violence Vict, 2001;16(2):203-215.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.