HASAN BÜLENT KANTARCI
(Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Kocaeli, Türkiye)
RIDVAN KARACAN
(Kocaeli Üniversitesi, Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 0Sayı: 155ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 144 - 158Türkçe

207 0
Mali Disiplinin Sağlanması Açısından Türkiye IMF İlişkilerinin Değerlendirilmesi
Bu makalede mali disiplinin sağlanması açısından Türkiye ve IMF ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin IMF ile ilişkilere başladığı zamandan itibaren ekonomik ve mali gelişmeleri mali disiplin açısından ele almaktır. Türkiye IMF ile üye olma aşamasından günümüze kadar çok sayıda stand-by düzenlemesi yapmıştır. Bu düzenlemelerin birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır. IMF programları, 1998 yılından sonra daha sık uygulanmaya başlanmış ve yapısal önlem veya yapısal reform adı altında oluşturulan düzenlemelere yer verilmeye başlanmıştır. IMF’nin de desteğiyle uygulamaya konulan ekonomi ve maliye politikalarının dönemler itibariyle mali disiplini ne derece sağladığı konusu bu makalede açıklanmaya çalışılmıştır.
Sosyal > İktisat
Sosyal > Tarih
Sosyal > Hukuk
Sosyal > Kamu Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Apak, S. (1993), Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Arslan, İ. (2003), “Türkiye’de İktisadi İstikrarsızlığın Kaynakları: Fiyat İstikrarsızlığı-Üretim İlişkisi (1980-2000)”, Basılmamış Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baydur, C.M. ve Süslü, B. (2004), “The view of Sargent Wallace on monetary policy: thight monetary policiy does not stop inflation : an evaluation of CBRT’s monetary policy for 1987-2002”, Journal of Policy Modeling, 26, , 208-191.
 • Binay, Ş. (2000), Tarihsel Süreçte Uluslararası Para Fonu Türkiye İlişkileri, TCMB Yayını.
 • Çelebi, A.K. (1998), Türkiye’de Ekonomik İstikrarsızlığın Dışsal-Yapısal Nedenleri ve İstikrar Politikaları, Emek Matbaacılık, Manisa.
 • Çölaşan, E. (1998), 24 Ocak Bir Dönemin Perde Arkası, Milliyet Yayınları, 7.Baskı, İstanbul.
 • Dileyici, D. ve Özkıvrak. Ö. (2000), “Yeni Yüzyılda Mali ve Parasal Politikalarda Yeniden Yapılanma” İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı:2, 109-80
 • DPT, (2007), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 2007 Programı, Ankara, http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2007.pdf.
 • DPT, (2004), Ekonomik Gelişmeler, Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ankara .
 • Eğilmez, M. (1996), Uluslar arası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Türkiye, Creative Yayınları, İstanbul.
 • Ejder, H. L. (2002), “Kamu Açıkları ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Analizi ve Değerlendirmesi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 4, Sayı:3, 208-189.
 • Enç, E. ve Aykaç G. (2003), “Türkiye’nin IMF Deneyimine Bir Bakış”, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:5, Sayı: 3, 75-57
 • Erginay, A. (1998), Maliyesi, Savaş Yayınları, 16.Baskı, Ankara.
 • Frey, B. (1978), Modern Political Economy, Halsted Press, New York.
 • Hatiboğlu, Z. (1989), Yeniden Dirilen Türkiye Ekonomisi, Lebib Yalkın Yayınları, İstanbul.
 • Kantarcı, H. B. (2005), “Yeni Türk Lirasının Mali Disiplin Bakımından Değerlendirmesi”, Finans Politik, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 490, 62-59.
 • Karabıçak, M. (2000), “Türkiye’de Ekonomik İstikrarsızlığın Tarihsel Gelişimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 65-49.
 • Karabıçak, M. (2006), “IMF’nin Gelişim Süreci, Türkiyede Ekonomik Kriz Dönemlerinde Uygulanan IMF Politikaları ve Uygulama Sonuçları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 246-229.
 • Maliye Bakanlığı, (2006), Ekonomik Gelişmeler 2006, Ankara, http://www.muhasebat.gov.tr/ekogosterge/2006WEB/rapor/2006%20RAPOR.pdf.
 • Morgil, O. (1983), Parasal Büyüme Modelleri ve Para Politikaları, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yayınları, No: 1, Ankara.
 • MÜSİAD, (2002), Türkiye Ekonomisi 2002, 2001 Yılı Değerlendirmesi 2002 Yılı Beklentileri Araştırma Raporu, İstanbul.
 • Öner, E. (2001), Mali Olaylar ve Düzenlemeler Işığında Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Döneminde Mali İdare, Maliye Bakanlığı Yayın No:359, Ankara.
 • Sönmez, M. (2003), İşte Eseriniz! 100 Göstergede Kuruluştan Çöküşe Türkiye Ekonomisi, İletişim Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • Şahin H. (2002), Türkiye Ekonomisi Tarihsel Gelişimi, Bugünkü Durumu, Ezgi Kitabevi, 7.Baskı, Bursa.
 • Tokgöz, E. (1999), Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • Yaşa, M. (1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi 1923-1978, Akbank Kültür Yayını, İstanbul.
 • Uluatam, Ö., Taş. R. ve Kayıran-Dikmen M. (1995), Türk Vergi Sisteminin Temel Sorunları ve Bir Reform Önerisi, Türk Harb-İş Sendikası İçin Hazırlanmış Rapor.
 • Uygur, Ercan, (2001), Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma Metni, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • Yıldırım, E. ve Yıldırım R. “1980 Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”, http://www.bayar.edu.tr/~msempoz/ flashindex1.html.
 • Zeytinoğlu, E. (1996), Ekonomik Doktrinler ve Sistemler, Mim Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.