Mehmet MUCUK
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Konya, Türkiye)
Volkan ALPTEKİN
(Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 0Sayı: 155ISSN: 1300-3623 / 2645-8780Sayfa Aralığı: 159 - 174Türkçe

223 0
Türkiye'de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analiz (1975-2006)
Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil etmektedir. Ancak vergilerin ekonomik koşullar üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri de bulunabilmektedir. Bu çalışmada dolaylı ve dolaysız vergiler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Türkiye ekonomisi açısından koentegrasyon ve Granger nedensellik testleri yardımıyla 1975–2006 dönemi için araştırmaktadır. Koentegrasyon testi bulguları, ele alınan değişkenlerin birlikte hareket ettiklerini gösterirken, nedensellik testi bulguları dolaysız vergilerden büyümeye doğru tek yönlü bağıntının bulunduğunu ortaya koymaktadır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adrian, C. ve Darnell, A. (1990), Dictionary of Econometrics, England: Edward Elgar Publications.
 • Anastassiou, T. ve Dritsaki C. (2005), “Tax Revenues and Economic Growth: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis”, Journal of Social Sciences, 1 (2), 99-104.
 • Ataç, Beyhan vd. (2004), Maliye Politikası, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1580, Eskişehir.
 • Barışık, S. ve Kesikoğlu, F. (2006), “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64 (4), 59-82.
 • Barro, R. J. (1996), “Institutions and Growth: An Introductory Essay”, Journal of Economic Growth, 1.
 • Bilgili, Faik vd. (2007), “Büyüme, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Yurtiçi Yatırımlar Arasındaki Etkileşim”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), 127-152.
 • Durkaya, M. ve Ceylan, S. (2006), “Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme”, Maliye Dergisi, 150, 79-89.
 • Enders, W. (1995), Applied Econometric Time Series, Iowa State University, John Wiley and Sons Inc.
 • Engen, E. M. ve Skinner, J. (1996), “Taxation and Economic Growth”, National Tax Journal, 49 (4), 617-642.
 • Franses, P. H. ve McAleer, M. (1998) “Cointegration Analaysis of Seasonal Time Series”, Journal of Economic Surveys, 12 (5), 651-678.
 • Johansen S. ve Juselius, K. (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference On Cointegration with Applications to Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2), 169-210.
 • Günaydın, İhsan (2004), “Vergi – Harcama Tartışması: Türkiye Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (2): 163-181.
 • Keating, J.W. (1990), “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary Economics, 25, 453 - 476.
 • Kibritcioğlu, A. (1998), “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 53, No: 1-4, _____http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0505/0505009.pdf>.
 • Kneller, R. (1999), “Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries”, Journal of Public Economies, 74, 171 – 190.
 • Koch, S. F. vd. (2005), “Economic Growth and The Structure of Taxes in South Africa: 1960 – 2002”, South African Journal of Economics, 73 (2), 190-210.
 • Kumar, V. vd. (1995), "Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures," International Journal of Forecasting Elsevier, 11(3), 361-377,
 • Özgen, F.B. ve Güloğlu, B. (2004), “Türkiye’de İç Borçların İktisadi Etkilerinin VAR Tekniğiyle Analizi”, METU Studies in Development, 31, 93-114.
 • Siverekli Demircan, E. (2003), “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 97-116.
 • Temiz, D. (2008), “Türkiye’de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1960 – 2006”, 2. Ulusal İktisat Kongresi, İzmir.
 • Widmalm, F. (2001), “Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Beter Than Others?”, Public Choice, 107, 199 – 219.
 • Yılmaz, F. ve Tezcan, N. (2007), “Vergi Hasılatı ve Sabit Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisi: Ekonometrik Bir İnceleme”, 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.