SEMRA TETİK
(Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksek Okulu, Manisa, Türkiye)
Gümran UÇAR
(Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksek Okulu, Manisa, Türkiye)
BAHAR YALÇIN
(Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksek Okulu, Manisa, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 0Sayı: 1ISSN: 1013-1388Sayfa Aralığı: 79 - 105Türkçe

103 0
Örgütlerde İş Tatminini Etkileyen Etmenler ve Emniyet Mensupları ile Yapılan Alan Araştırması
Emniyet teşkilatında çalışan personelin iş tatmin düzeylerini etkileyen iş tatmin öğelerinin incelendiği bu çalışmada kavramsal yaklaşımla görgül araştırma birlikte kullanılmıştır.Teorik bölümde, iş tatmininin önemi, iş tatmini kuramları ve iş tatminini etkileyen faktörler incelenmiştir. Uygulama bölümünde teorik bölümde anlatılanların uygulamada nasıl ortaya çıktığını belirlemek amacıyla Afyon İl Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan emniyet çalışanlarına yönelik yapılan anket çalışması değerlendirilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ödüllendirme ve kariyer planlama, takım çalışması, personel planlama ve iş analizi, ücret, yönetime katılma, bireysel ilgi ve entelektüel teşvik ve çalışma koşulları faktörleri elde edilmiştir.
Sosyal > İş
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • .Başaran, İbrahim Ethem, Örgütsel Davranış İnsanın Üretim Gücü, Gül Yayınevi, Ankara, 1999.
 • .Bingöl, Dursun, Personel, Yönetimi, Beta Yayınlan, No: 626, 2.Baskı, İstanbul, 1996.
 • .Budak, Gülay, İşletmeleri Başarıya Ulaştıran Yol: Organizasyon Yapısı - Bireyin İş Doyumu Uyumu, İzmir Ticaret Odası Yayınları, No:61, İzmir, 1999.
 • .Can Halil -Tecer Meral, İşletme Yönetimi, T.O.D.A.İ.E., Yayın No: 169, Ankara, 1978.
 • .Coşkuner, Ayşe,"İnsan ve İş Doyumu", Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.11,S.1-2,1995.
 • .Çarıkçı, İlker, "Çalışanların İş Tatmininin Etkileyen Kişisel Özellikler: Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.5, S.2, İsparta, 2000.
 • .Eren, Erol, Yönetim Psikolojisi, İşletme İktisadi Enstitüsü Yay.No. 105, İstanbul, 1989.
 • .Ergenç, Alev, "İş Doyumunun Belirleyicileri Olarak Beklenti Algılama Tutarsızlığı ve Çalışma Değerleri", Yönetim Psikolojisi II. Ulusal Sempozyumu,T.O.D.E., Y.No. 201,1982.
 • .http://www.psikometri.com/bilgitabani/sss/testsss.htm (15.09.2005).
 • .International Encylopedia of Business and Management, Vol.4, 1996, N.Y., USA, 1996.
 • .Işıkhan, Vedat, "Sosyal Hizmet Örgütlerinin İşlevsellik Ölçütü: İş Doyumu", Verimlilik Dergisi, 1996.
 • .İncir, Gülten, Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir İnceleme, MPMYayınları,No:401,1990.
 • .Karatepe, Osman-Halıcı, Osman Ali, "İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkilerine Yönelik Amprik Bir Değerlendirme", 6. Ulusal Yönetim Kongresi Kitabı.
 • .Kaynak, Tuğray, Organizasyonel Davranış, İstanbul Üniversitesi, İşletme Yayını, No: 223,1994.
 • .Landy, Jewel. "An Opponent Process Theory of Job Satisfaction", Journal of Applied Psychology, Volume 63, No.5,1978.
 • .Oktay,S.Ümit Fırat, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim Öğrençilerinin Fakülte ve Bölümler Bazında Farklılıklarının Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler ile Analizi, Marmara Üniversitesi Yayın No: 573, İstanbul, Ocak 1996.
 • .Özdamar Kazım, Paket Programlarda İstatistiksel Veri Analizi: Çok Değişkenli Analizler, Kaan Kitabevi, İkinci Baskı, Eskişehir, Ağustos 1999.
 • .Öztürk, Azim, - Güzelsoydan, Selin, "Büyük Mağazalarda Çalışan Personelin İş Doyumu Üzerine Çukurova Bölgesinde Bir Araştırma" Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, C.15, S.1 -2, Erzurum, 2001.
 • .Saal F.E.— Knight P.A, Industrial-Organizational Pschology Science and Pratice, Brooks-Cole Publishing Company, 2nd Edition, USA, 1988.
 • .Sabuncuoğlu, Zeyyat-Tüz, Melek, Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi, Bursa 1995.
 • .Shuler, R.S., Managing Human Resources, West Publishing Company, 1995.
 • .Steers R., Porter L.W., Motivation and Work Behaviour, S.Edition, McGraw Hill, Inc. USA,1991.
 • .Tikici, Mehmet-Akdeniz, Bünyamin."Stratejik İnsan Kaynakları ve İş Tatmini Üzerine Bir Uygulama" 10. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002.
 • .Tytherleigh, M., "Summary of Key Findings for Occupational Stress in Higher Education Study", Plymouth University, http:// ihs.plymouth .ac.uk/stresshe/worddoc/51083.doc, Eri şim, 18.12.2004.
 • .Vroom, H. Victor. The Determination of Job Satisfaction Work and Motivation, John Wiley&Sons Inc., New York, 1964.
 • .Vroom, H. Victor - Deci, K. Edward, Management&Motivation, Penguin Books Ltd., 1975.
 • .Yousef, Darwish A., "Job Satisfaction as a Mediator of the Relationship Between Job Stressors and Affective, Continuance and Normative Commitment: A Path Analytical Approach",International Journal of Stress Management, 9 (2), 99-112,2002.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.