Rüştü YEŞİL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 9Sayı: 3ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 161 - 174Türkçe

197 2
Sosyal Bilgiler Aday Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği)
Bu araştırma, sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin, sınıf içi öğretim sürecinde sorulardan yararlanma yeterliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışma niteliğindedir. Veriler, staj uygulaması sürecinde sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin, diğer öğretmen adayları tarafından gözlenmesi ile toplanmıştır. Veri toplama aracı; soru hazırlama, soru sorma ve geribildirim verme alt boyutlarından oluşmaktadır ve araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Aracın güvenirlik katsayısı, Cronbach alpha=0,8616 olarak belirlenmiştir. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi uygulanmıştır. Araştırma sonunda aday öğretmenlerin özellikle nitelikli soru hazırlama konusunda önemli eksiklerinin olduğu belirlenmiştir. Sorulardan yararlanma alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğretmen adayları, sorulardan yararlanırken öğrencilerin zihinsel gelişmişlik ve bilgi düzeylerini dikkate almamaktadırlar. Sorulardan bir ders sürecinde en etkin yararlanılabildiği soru sayısının, 16-20 soru olduğu belirlenmiştir. Buna göre sosyal bilgiler aday öğretmenlerinin, öğretimde sorulardan yararlanma konusunda eğitim ihtiyaçları bulunmaktadır.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Açıkgöz, K.Ü. (2004). Aktif öğrenme. İzmir: D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi.
 • Akbulut, T. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin soru sorma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükalan Filiz, S. (2002). Soru-cevap yöntemine ilişkin öğretimin öğretmenlerin soru sorma düzeyi ve tekniklerine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: GÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cazden, C. (1988). Classroom discourse: The language of teaching and learning. Portsmouth:Heineman Educational Books.
 • Chowen, B.W. (2005). Teaching historical thinking: What happened in a secondary school world history classroom. United States: UMI Microform 3203515, ProQuest İnformation and Learning Company.
 • Dunkin, M.J., Welch, A., Merritt, A., Phillips, R. & Craven, R. (1998). Teachers’ explanations of classroom events: knowledge and beliefs about teaching civics and citizenship, Teaching and Teacher Education, 14,(2), 141-151.
 • Flowers, N. & Shiman, D.A. (1997). Teacher education and the human rights vision, Human Rights Education For The Twenty-First Century, Philadelphia: Unıversity of Pensilvanya Press, 161-175.
 • Gagné, R.M. & Glaser, R. (1987). Foundations in learning research, (Edit.: R.M. Gagné) Instructional technology: foundations. (Edit. R.M. Gagné). New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Galton, M., Simon, B., Croll, P. Jassman, A. & Willcocks, J. (1990). Inside the primary classroom. New York: Routledge.
 • Good, T.L. & Brophy, J.E. (2000). Looking in classrooms. New York: Longman, Inc.
 • Gredler, M.E. (2001). Learning and instruction-theory into practice. New Jersey: Routhledge, Inc.
 • Hall, T.D. & Scott, R. (2007). Closing the gap between professors and teachers: “Uncoverage” as a model of development for history teachers. The History Teacher. 40 (2), 257-263.
 • Harding, J.C. (1999). Teachers’ conceptions of history education: A Phenomenographic inquiry. UMI Microform 800-521-0600. The Universty of British Columbia. Bell & Howell Information and Learning.
 • Hickman, S. (2006). Social significance ff patterns of questioning in classroom discourse” Avaliable, 25.06.2006: http://cla.libart.calpoly. edu/-jbattenb/papers/ hickman.html).
 • Kauchak, Donald P. And Eggen Paul D. (1998). Learning and teaching: Research based method. Boston: A Viacom Company, 160 Gould Street Needham Heights.
 • MacKay, I. (1997). Soru sorma sanatı. (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak), Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd.Şti.
 • Martin, D.A. (2005). Teaching for historical thinking: Teacher conceptions, practices, and constraints. UMI Microform 3187316, ProQuest İnformation and Learning Company.
 • Miller, G.R. (2007). Engaging diverse learners in historical thinking. UMI Microform 3268509, Boston: Lynch Graduate School of Education, Unpublished PhD thesis.
 • Morgan, N. & Saxton, J. (1994). Asking better questions. Ontario: Pembroke Publishers.
 • Ragland, R.G. (2007). Changing secondary teachers’ views of teaching American history. The History Teacher. 40(2), 220-246).
 • Rainer, J. & Guyton, E. (1999). “Democratic practices in teacher education and the elementary classroom, Teaching and Teacher Education, 15, 121-132.
 • Reigeluth, C.M. & Curtis, R.V. (1987). Learning stuations and instructional models, (Edit. R.M. Gagné), Instructional Technology: Foundations. New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: HÜ Eğitim Fakültesi.
 • Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. 13. baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sundberg, S.B. (2006). An investigation of the effects of exam essay questions on student learning in United Stated history survey classes. The History Teacher. 40 (1), 59-68.
 • Weimer, M. (1993). Improwing your classroom teaching. California: SAGE Publications, Inc.
 • Yeşil, R. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Kırşehir: Öğrenci Kitabevi Yayınları.
 • Yeşil, R. (2008). Sosyal bilgiler derslerinde öğretmen ve öğrenci Soruları, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(1), 59-72.
 • Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK]. (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Ankara: YÖK Başkanlığı.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.