Durdu Mehmet BURAK
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 16Sayı: 1ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 221 - 236Türkçe

242 3
Camilla Jacquart’ın Raporuna Göre Atatürk Döneminde Türk Ekonomisi
“London General Press” ismindeki haber gazetesinin İstatistik Genel Müdürü Camille Jacquart’ın “Türkiye’nin Ekonomik Geleceği” başlıklı raporu yaklaşık 4000 kelimedir. Camille Jacquart’ın raporu üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Raporun birinci bölümü “Türkiye’deki Nüfus Sayımından Rakamlar ve Gerçekler” başlığını taşımaktadır. Raporun ikinci bölümü “Türkiye’nin Malî ve Dış İlişkileri”ni içermektedir. Raporun üçüncü ve son bölümü ise “Türkiye’de Yabancı Yatırımcılar/Girişimciler İçin Fırsatlar” başlığı altında verilmiştir. Atatürk dönemi Türk ekonomisi ile ilgili tarım, ticaret, iktisat üzerine yazılmış, yerli ve yabancı, seçkin bilim adamlarının; eserleri, makaleleri ve raporları en ince detayına kadar incelenmiştir. İncelemeler neticesinde elde edilen bilgi ve bulgular arşiv belgeleriyle desteklenerek ekte verilmeye çalışılmıştır. Daha müreffeh, daha istikrarlı bir Türkiye yaratmak için genç Türkiye Cumhuriyeti’nin millî mücadeledeki azmi, kararı ve iradesi, uluslar arası arenada gerek ekonomistlerin gerekse gazetecilerin ilgi odağı olmuştur.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • A-T. C. Başbakanlık, Cumhuriyet Arşivi Belgeleri
 • 1. Başvekâlet Evrak, Fon Kodu: 4/4336, 23.6.29–5.2. 030, Yer No:10. 234.576.24–1.
 • 2. Türkiye Cumhuriyeti, Hariciye Vekâleti, I. Daire Umum Müdürlüğü Dosya No: 66/19–295, 11 Haziran 1929, Fon Kodu: 030,10. Yer No: 234.576.24–2.
 • B-Kitaplar
 • 3. Akbank, (1981) Cumhuriyet Dönemi Türk Ekonomisi, 1923-1978, İstanbul
 • 4. Atatürk, (1989) Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I. İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 • 5. Aysan, Mustafa, (1980). Atatürk’ün Ekonomi Politikası, stanbul.
 • 6. Burak, Durdu Mehmet, (2004). Birinci Dünya Savaşı’nda Türk–İngiliz İlişkileri (1914–1918), Babil Yayınları, Ankara.
 • 7. Burak, Durdu Mehmet, (2004). “İttihat ve Terakki Partisi’nin Demiryollarını Millîleştirme Politikası ve 1917 Tarihli John Robert Pilling’in Şikâyeti ve Mahkeme Tutanakları”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 5, Sayı 1, Haziran.
 • 8. Cem, İsmail, (1975). Türkiye’de Geri kalmışlığın Tarihi, 5. Baskı, İstanbul.
 • 9. Davison, Roderic, (1988). Kısa Türkiye Tarihi (Çev. Durdu Mehmet Burak) Babil Yayınları, Ankara.
 • 10. Eroğlu, Hazma, (1990). Türk İnkılâp Tarihi, Savaş yayınları, Ankara.
 • 11. Ertan, Temuçin, (1999). Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara.
 • 12. Gül, Muhittin, (1996).Türk İnkılâp Tarihi, Dizgi- Baskı, Ankara.
 • 13. Hiç, Mükerrem, (2002). “Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi”, Türkler, Cilt:17, yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
 • 14. Néré, Jaques, (1980). 1929 Krizi, ( Çev. Vamık Toprak), A.İ.T.İ.A. Yayınları, No:134, Ankara.
 • 15. Serin, Necdet, (1982). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi, AÜSBF ve Basın Yayın Yüksek Okulu Basımevi, Ankara.
 • 16. Ökçün, A. Gündüz, (1968). Türkiye İktisat Kongresi 1923- İzmir, Haberler-Belgeler Yorumlar, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları No. 262, Ankara.
 • 17. Öner, Atilla, (1981). “Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası Reformları ve Maliye Uygulamaları”, Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim.
 • 18. Öztorun, Necdet, (1988). “Atatürkçülük”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.4, S.12, Ankara.
 • 19. Turan, Kemal, (1981). “Atatürk Dönemi Maliye Politikasında Tarım Kesiminin Yeri” Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim.
 • 20. Yalçın, Semih-M. Turan- M. Ekincikli- Ş. Gedikli, (2003). Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Kitapevi, Ankara.
 • 21. Yazıcı, Nuri, (1986). Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi, Konya.
 • 22. http://www.agri.ankara.edu.tr (10.02.2007).
 • 23. http://www.akdeniz.edu.tr/yeni1/sks/sksdb/kultur/ataturk/devrimci.htm (12.03.2007)
 • 24. http://knuth.ug.bcc.bilkent.edu.tr/bbakay/yazilar/article/iktisat.htm (11.03.2007)
 • 25. http://www.mta.gov.tr/mta/mta.asp (11.03.2007)

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.