RÜŞTÜ YEŞİL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 37Sayı: 180ISSN: 1302-5600 / 2791-7657Sayfa Aralığı: 105 - 122Türkçe

152 0
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri (Kırşehir Örneği)
Sınıf içi öğretim sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin sorulardan yararlanma yeterliklerini belirlemek bu çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır. Öğretmenlerin, öğretim sürecinde sorulardan yararlanabilme konusunda yaşadıkları sorunları belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Öğretmenlerin sorulardan yararlanma yeterlikleri, bir gözlem ve değerlendirme formuyla toplanmıştır. Gözlem, eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından yapılmıştır. Veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Scheffe testi uygulanmıştır. Çalışma sonunda; sosyal bilgiler öğretmenlerinin soru hazırlama, soru sorma ve geri bildirim verme yeterlikleri konusunda bir takım sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, sorulardan yararlanma alt boyutları arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki kıdemleri, sorulardan yararlanma yeterliklerini etkilemektedir. Öğrencilerin sınıf ve bilgi düzeyleri ise, öğretmenlerin sorulardan yararlanma yeterliklerini etkilememektedir. Ulaşılan sonuçlar tartışılarak, öğretmenlerin, öğretim sürecinde sorulardan daha etkin yararlanmalarını sağlamak üzere öneriler geliştirilmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AÇIKGÖZ, Kamile Ün. (2004). Aktif Öğrenme. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • AKBULUT, Turgay. (1999). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin soru sorma becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, ÇÜ Sosyal Bilimler Ens. Eğitim Bil. Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana.
 • BERCI, Margaret E. & Griffith, Bryant. (2005). “What does it mean to question”, Interchance. 36 (4), 405-430.
 • BROPHY, Jere & GOOD, Thomas L. (1997). Looking in Classrooms. Longman, Inc., New York.
 • BÜYÜKALAN FİLİZ, Sevil. (2002). Soru-Cevap Yöntemine İlişkin Öğretimin Öğretmenlerin Soru Sorma Düzeyi ve Tekniklerine Etkisi, GÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
 • CHOWEN, Brent William. (2005). “Teaching Historical Thinking: What Happened in a Secondary School World History Classroom?”, UMI Microform 3203515, ProQuest İnformation and Learning Company, United States.
 • DİNÇ, M. Emin. (2006). “Sosyal Bilgiler Öğretimi Alanı İçinde Tarih Konularının Öğretimini Yönlendiren ve İçeriğini Oluşturan Soruların Analizi”, II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (26-28 Mayıs 2005). Van: Milli Eğitim Bakanlığı, YYÜ Eğitim Fakültesi, Van Valiliği İşbirliği, ss. 193-194.
 • DRAKE, Frederick D. & Brown, Sarah Drake. (2003). A Systematic Approach to Improve Student’ Historical Thinking”, History Teacher. 36, 4. (Avaliable in http://www.historycooperative.org/ journals/ht/36.4/drake.html, 25.05.2008.
 • GAGNE, R.M. & GLASER, R. (1987). “Foundations in Learning Research”, Instructional Technology: Foundations. (Edit. R.M. Gagné). Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey.
 • GREDLER, M.E. (2001). Learning and Instruction-Theory Into Practice. Routhledge, Inc., New Jersey.
 • HALL, Timoth D. & SCOTT, Renay. (2007). “Closing the Gap between Professors and Teachers: “Uncoverage” As a Model of Development for History Teachers”, The History Teacher. 40 (2), 257-263.
 • HARDING, James Craig. (1999). Teachers’ Conceptions of History Education: A Phenomenographic Inquiry.UMI Microform 800-521-0600. Bell & Howell Information and Learning, The University of British Columbia.
 • HICKMAN, Sarah. (2006). “Social Significance Of Patterns Of Questioning In Classroom Discourse” Avaliable, 25.06.2006: http://cla.libart.calpoly. edu/-jbattenb/papers/ hickman.html).
 • KARASAR, Niyazi. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • KAUCHAK, Donald P. & EGGEN Paul D. (1998). Learning and Teaching: Research Based Method. A Viacom Company 160 Gould Street Needham Heights, Boston.
 • KORKMAZ, İsa. (2006). “Sosyal Bilimler Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmenin Kullanılması”, II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (26-28 Mayıs 2005). Van: Milli Eğitim Bakanlığı, YYÜ Eğitim Fakültesi, Van Valiliği İşbirliği, 134-139.
 • MACKAY, Ian. (1997). Soru Sorma Sanatı. (Çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak), İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd.Şti., Ankara:
 • MARTIN, Daisy A. (2005). Teachinf For Historical Thinking: Teacher Conceptions, Practices, And Constraints. UMI Microform 3187316, ProQuest İnformation and Learning Company,United States.
 • MILLER, Grant R. (2007). Engaging Diverse Learners in Historical Thinking. UMI Microform 3268509, Lynch Graduate School of Education, Unpublished PhD thesis, Boston.
 • MORGAN, Norah & Saxton, Juliana. (1994). Asking Better Questions. Pembroke Publishers, Ontario. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf İçi Öğretimde Sorulardan Yararlanma Yeterlikleri
 • PROFETTO-McGRATH, J., Smith, K.Bulmer, Day, R. & Yonge, O. (2004). “The Questioning Skills of Tutors and Students in AContext Based Baccalaureate Nursing Program”, Nurse Education Today, 24(5), 363-372.
 • RAGLAND, Rachel G. (2007). “Changing Secondary Teachers’ Views of Teaching American History”, The History Teacher. 40(2), 220-246).
 • REIGELUTH, C.M. & Curtis, R.V. (1987). “Learning Situations and Instructional Models”, Instructional Technology: Foundations. (Edit. R.M. Gagné), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey.
 • ROUSMANIARE, Kate. (2001). “Questioning The Visual in The History of Education”, History of Education, 30 (2), 109-116.
 • SENEMOĞLU, Nuray. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, HÜ Eğitim Fakültesi, Ankara
 • SÖNMEZ, Veysel. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. 13. baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SÖNMEZ, Veysel. (2007b). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • SUNDBERG, Sara Brooks. (2006). “An Investigation of The Effects Of Exam Essay Questions On Student Learning In United Stated History Survey Classes”, The History Teacher. 40 (1), 59-68.
 • TABAK, S. & Karakoç, Ş. (2004). “Sorgulayıcı Öğretme Stratejisi”, Çağdaş Eğitim Dergisi, 29(313), 9-15.
 • TEKİN, Halil. (1994). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • THACKER, Jada. (2007). A study of a theme-based curriculum for secondary American History Education, UMI Microform 3274048, ProQuest İnformation and Learning Company,United States.
 • YEŞİL, Rüştü. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Öğrenci Kitabevi Yay., Kırşehir.
 • YÖK. (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. YÖK Başkanlığı, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.