BERİL DOĞU
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Figen YILMAZ
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
AYŞE KARAN
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Ernur ERGÖZ
(Isparta Gülkent Devlet Hastanesi, Isparta, Türkiye)
KADRİYE BANU KURAN
(Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 55Sayı: 1ISSN: 1302-0234 / 1308-6316Sayfa Aralığı: 1 - 7Türkçe

179 4
Bruksizme bağlı temporomandibuler rahatsızlığında oklüzal splint ve TENS tedavilerinin klinik ve ağrı eşiği üzerine olan etkinliklerinin karşılaştırılması
Amaç: Bu çalışmada bruksizme eşlik eden miyofasyal ağrı sendromlu ve temporomandibuler eklem rahatsızlığı olan hastalarda oklüzal splint ve TENS tedavilerinin klinik bulgular ve ağrı eşiği üzerine olan etkinliklerini karşılaştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılan 30 hasta randomize olarak oklüzal splint ve TENS grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastaların ağrıları (tetik nokta üzerine algometrik ölçümle saptanan basınç ağrı eşiği, görsel analog ölçek üzerinden istirahat ve fonksiyon halindeki ağrı derecesi), eklem hareket açıklığı (cetvel ile ölçülerek), yaşam kaliteleri (çene ile ilişkili spesifik yaşam kalitesi formu ve genel yaşam kalitesi ölçeği Kısa Form-36 kullanılarak) değerlendirildi. Bu değerlendirmeler tedavi öncesi, tedavi sonu ve tedaviden sonraki 1. ayda olmak üzere toplam üç kez yapıldı. Bulgular: Tetik noktalar üzerine yaptığımız algometrik ölçümlerde, tedavi sonrası hem splint hem TENS tedavisi etkiliydi (p<0,05), 1. ay kontrolünde ise TENS uygulanan grupta sağlanan iyilik halinin korunamadığını saptadık (p>0,05). Her iki grubun ağrı skorlarında azalma mevcuttu (p<0,05). Hastalarımızın çene hareketlerindeki artış splint grubunda daha belirgindi (p<0,05). Temporomandibuler eklem patolojilerine yönelik spesifik yaşam kalitesi ölçeğinde tedavi sonrası ve 1. ay kontrollerinde yine hem splint hem TENS grubunda yaşam kalitesinde artış tespit ettik (p<0,05). Kısa Form-36 değerlendirmesinde ise ağrı kategorisinde etkilenim olup, düzelme TENS grubunda daha belirgindi (p<0,05). Sonuç: Bruksizme bağlı miyofasyal ağrı sendromunda kısa dönemde hem splint hem TENS tedavileri etkin olup, splinte göre TENS’in etkinliğinin daha çabuk kaybolduğu görülmektedir. Bu nedenle TENS’in analjezik etkisinden dolayı diğer tedavi modaliteleri ile kombine olarak uygulanmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Ortopedi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Kavuncu V. Temporomandibuler Eklem Disfonksiyon Sendromu. In: Göksoy T, editor. Romatizmal Hastalıkların Tanı ve Tedavisi. İstanbul: Yüce Basımevi; 2002. p.791-802.
 • 2. Aksoy C. Temporomandibuler Ağrı ve Disfonksiyon. In: Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y, editors. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneş Kitabevi; 2000. p.1391-425.
 • 3. Bourbon B. Craniomandibular Examination and Treatment. In: Myers RS, editor. Manuel of Physical Therapy Practice. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1995. p.669-715.
 • 4. Karan A, Aksoy C. Temporomandibuler Eklem Rehabilitasyonu. In: Oğuz H, Dursun E, Dursun N, editors. Tıbbi Rehabilitasyon. İstanbul: Nobel Kitabevi; 2004. p.1061-79.
 • 5. Aksoy C. Temporomandibuler eklem hastalıkları ve ağrı. In: Siva A, Hancı M, editors. Baş, Boyun ve Bel Ağrıları. İstanbul: Kaya Basımevi; 2002. p.109-17.
 • 6. Laskin DM. Temporomandibular joint pain. In: Kelley’s Textbook of Rheumatology. 6th edition. Ruddy S, Harris ED, Sledge CB, editors. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 2001. p.557-67.
 • 7. Hertling D, Dussault L. The Temporomandibular Joint. In: Biblis M, DiPalma D, Amico A, Scheinin SC, editors. Therapeutic Exercise. Philedelphia: Lippincott Williams&Wilkins Co; 1999. p.499-524.
 • 8. Yengin E. Temporomandibuler rahatsızlıklarda teşhis ve tedavi. İstanbul: Dilek Matbaacılık; 2000.
 • 9. McNeill C. Craniomandibular (TMJ) disorders-The state of the art. Part II: Accepted diagnostic and treatment modalities. J Prosthet Dent 1983;49:393-7.
 • 10. Kurita H, Ikeda K, Kurashina K. Evaluation of the effect of a stabilization splint on occlusal force in patients with masticatory muscle disorders. J Oral Rehabil 2000;27;79-82.
 • 11. Pierce CJ, Weyant RJ, Block HM, Nemir DC. Dental splint prescription a patterns: a survey. JADA 1995;126:28-54.
 • 12. Fricton JR. Clinical care for myofascial pain. Dent Clin North Am 1991;35:1-28.
 • 13. Svensson P, Graven-Nielsen T. Craniofascial muscle pain: Review of mechanism and clinical manifestations. J Orafac Pain 2001;15:117-45.
 • 14. Marbach JJ. Temporomandibular pain and dysfunction syndrome. History, physical examination, and treatment. Rheum Dis Clin North Am 1996;22:477-98.
 • 15. Cooper BC. Craniomandibular Disorders. In: Cooper BC, Lucente FE, editors. Management of Facial, Head and Neck Pain. Philadelphia: W.B. Saunders Co; 1989. p.153-254.
 • 16. Ciancaglini R, Gherlone EF, Radaelli G. The relationship of bruxism with craniofacial pain and symptoms from the masticatory system in the adult population. J Oral Rehabil 2001;28:842-8.
 • 17. Harris M, Feinmann C, Wise M, Treasure F. Temporomandibular joint and orofacial pain: clinical and medicolegal management problems. Br Dent J 1993;174:129-36.
 • 18. Carlson CR, Bertrand P, Ehrlich AD, Maxwell AW, Burton R. Physical selfregulation training for the management of temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2001;15:47-55.
 • 19. Han SC, Harrison P. Miyofascial pain syndrome and trigger point management. Reg Anes 1997;22:89-101.
 • 20. Hong CZ. Lidocaine injection versus dry needling to miyofascial trigger point: The importance of the lokal twitch responce. Am J Phys Med Rehabil 1994;73:256-63.
 • 21. McMillan A, Blasberg B. Pain-pressure threshold in painful jaw muscles following trigger point injection. J Orafac Pain 1994;8:384-90.
 • 22. Wreje U, Brorsson B. A multicenter randomized controlled trial of injections of sterile water and saline for chronic myofascial pain syndromes. Pain 1995;61:441-4.
 • 23. Baba K, Tsukiyama Y, Yamazaki M, Clark GT. A review of temporomandibular disorder diagnostic techniques. J Prosthet Dent 2001;86:184-94.
 • 24. Yatani H, Minakuchi H, Matsuka Y, Fujisawa T, Yamashita A. The long-term effect of occlusal therapy on self-administered treatment outcomes of TMD. J Orofac Pain 1998;12:75-88.
 • 25. Seyhan T. TME disfonksiyonunun cerrahi olmayan tedavileri ve klinik sonuçlarımız. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1999;7:75-179.
 • 26. Murphy GJ. Physical medicine modalities and trigger point injections in the management of temporomandibular disorders and assessing treatment outcome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;83:118-22.
 • 27. Ommerborn MA, Schneider C, Giraki M, Schäfer R, Handschel J. Effects of an occlusal splint compared with cognitive-behavioral treatment on sleep bruxism activity. Eur J Oral Sci 2007;115:7-14.
 • 28. Öztürk Y, Dinçer N, Sezen K. Kronik boyun ağrısında akupunkturun etkinliği ön çalışma. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2003;49:23-7.
 • 29. Carraro JJ, Caffesse RG. Effect of occlusal splints on TMJ symptomatology. J Prosthetic Dentistry 1978;40:563-6.
 • 30. Macedo CR, Silva AB, Machado MA, Saconato H, Prado GF. Occlusal splints for treating sleep bruxism (tooth grinding). Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD005514.
 • 31. Magee DJ. Temporomandibular Joint. Orthopedic Physical assessment. 4th edition. Philadelphia: Saunders; 1997. p.183-206.
 • 32. Van Der Zaag J, Lobbezoo F, Wicks DJ, Visscher CM, Hamburger HL. Controlled assessment of the efficacy of occlusal stabilization splints on sleep bruxism. J Orofac Pain 2005;19:151-8.
 • 33. Dao TT, Lund JP, Lavigne GJ. Comparison of pain and quality of life in bruxers and patient with myofascial pain of the masticatory muscles. J Orofac Pain 1994;8:350-6.
 • 34. Di Fabio RP: Physical therapy for patients with TMD: A descriptive study of treatment, disability, and health status. J Orofac Pain 1998;12:124-35.
 • 35. Ariza-Ariza R, Hernandez-Cruz B, Navarro-Sarabia F. Physical function and health-related quality of life of Spanish patients with ankylosing spondylitis. Arthritis Rheum 2003;49:483-7.
 • 36. Aydemir Ö. Konsültasyon-liyezon psikiyatrisinde yaşam kalitesi ölçümü: Kısa form-36 (SF-36). 3 P Dergisi 1999;7:14-8.
 • 37. Özcan A, Tulum Z, Bacakoğlu AK. Omuz sıkışma sendromunda fonsiyonel durum ve yaşam kalitesi ölçekleri arasındaki ilişki. Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37:219-25.9

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.