Huriye DENİŞ
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye)
Hasan GENÇ
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 0Sayı: 13ISSN: 1302-8944 / 2146-5983Sayfa Aralığı: 20 - 26Türkçe

203 0
Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması
Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’ nda öğrenim gören Çevre Bilimi dersi alan üçüncü sınıf öğrencileri ile Çevre Bilimi dersi almayan birinci sınıf öğrencilerinin çevre bilgileri ve çevre tutumlarını belirleyip, karşılaştırmaktır. Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 110 üçüncü ve 110 birinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Öğrencilerin çevre bilgileri ‘Alan Bilgisi Testi’ ile ve çevre tutumları da ‘Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği’ ile ölçülmüştür. Tutum ölçeğinin güvenirliği Cronbach Alfa Katsayısı 0.80 bulunmuştur. Veriler SPSS 13 istatistik programında ilişkisiz t - testi uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Çevre Bilimi dersi alan öğrencilerin bilgi testinde dersi almayan öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmektedir. Çevreye yönelik tutumlarında dersi alan ve almayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamış olup, dersi alan ve almayan öğrencilerin olumlu çevre tutumuna sahip oldukları görülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Braus, J. (1995). “Environmental Education”. Bioscience. 45 (6): 45-52
 • Çabuk, B., Karacaoğlu, C. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 36 (1-2): 189-198
 • Çelikbaş, E. (2006) “Lise 1 Biyoloji Dersi Müfredatı İçerisinde Yer Alan Ekoloji Dünya Ortamı ve Canlılar Ünitesinin Lise Mezunu Bireylerin Çevreye Karşı Tutumuna Etkisi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.
 • Gurevitz, R. (2000). “Affective Approaches to Environmental Education: Going Beyond The Imagined Worlds of Childhood?”. Ethics, Place and Environment. 3 (3): 253-269
 • Hungerford, H., Volk, T. (1990). “Changing Learner Behavior Through Environmental Education”. Journal of Environmental Education. 21(3): 8-21
 • İnceoğlu, M. (2004) Tutum Algı İletişim Ankara: Kesit Tanıtım Ltd. Şti., S: 19
 • Jensen, B. (2002). “Knowledge, Action and Pro-environmental Behaviour”. Environmental Education Research. 8(3): 325–334
 • Kağıtçıbaşı, Ç. ( 1999 ) Yeni İnsan ve İnsanlar İstanbul: Evrim Yayınları, Sosyal Psikoloji Dizisi:1, S: 102
 • Kılıç, A. (2007). “Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslerin Öğrenilme Düzeyleri”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. ISSN:1304-0278 C.6 S.19 (136-145)
 • Kuhlemeier, H., Berg, H., Nijs, L. (1999). “Environmental Knowledge, Attitudes and Behaviour in Dutch Secondary Education”. The Journal of Environmental Education. 30 (2): 4-15
 • Mastrilli, T. (2005). “Environmental Education in Pennsylvania’s Elementary Teacher Education Programs: A Statewide Report”. The Journal of Environmental Education. 36 (3): 22–30
 • May, T. (2000). “Elements of Success in Environmental Education Through Practitioner Eyes”. The Journal of Environmental Education. 31 (3): 4-12
 • Moseley, C. (2000). “Teaching for Enviromental Literacy”. Clearing House 74 (1): 23-25
 • Oulton, C., William, S. (1995). “The ‘Environmentally EducatedTeacher’: An Exploration of the Implications of UNESCO-UNEP’s Ideas for Pre-Service Teacher Education Programmes. Environmental Education Research. 1 (2): 213–232
 • Özdemir, Z. (2006) “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Biyoloji Konularındaki Alan Bilgilerinin Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Pelstring, L. (1997). “Measuring Environmental Attitudes: The New Environmental Paradigm”. http://trochim.human.cornell.edu/gallery/pelstrng/lisap.htm Erişim: 2 Şubat 2007.
 • Plevyak, R., Bendixen-Noe, M., Henderson, J., Roth, R., Wilke, R. (2001). “Level of Teacher Preparation and Implementation of EE: Mandated and Non-mandated EE Teacher Preparation States”. The Journal of Environmental Education. 32 (2): 28-36
 • Powers, L., A. (2004). “Teacher Preparation for Environmental Education: Faculty Perspectives on the Infusion of Environmental Education Into Preservice Methods Courses”. The Journal of Environmental Education. 35 (3): 3–11
 • Şahin, N. F., Cerrah, L., Saka, A., Şahin, B. (2004). “Yüksek Öğretimde Öğrenci Merkezli Çevre Eğitimi Dersine Yönelik Bir Uygulama”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24( 3): 113-128
 • Şama, E. (2003). “Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23 (2): 99-110
 • Vaizoğlu, S., Altıntaş, H., Temel, F., Ahrabi, A. F., Aydoğan, D., Bostancı, S., Duran, A., Koçkesen, D., Turan, N., Güler, Ç. (2005). “Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Bilincinin Değerlendirilmesi”. Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4 (4): 151-171.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.