ABDULLAH KARAKAYA
(Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Sivas, Türkiye)
Ferda AY ALPER
(Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Sivas, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 31Sayı: 1ISSN: 1305-5143 / 1305-5143Sayfa Aralığı: 55 - 67Türkçe

2154 22
Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Bu araştırmanın amacı, motivasyonu etkileyen faktörleri, demografik özelliklerle etkileşimli biçimde incelemektir. Anket yöntemi ile edinilen veriler, Z ve X2 testi ile analiz edilmiştir. Bulgular, bireysel faktörlerin, örgütsel faktörlere göre daha önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıca örgütsel faktörler ile eğitim ve bireysel faktörler ile gelir arasındaki ilişkiler önemli bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, çalışanların eğitim ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi, motivasyonu olumlu yönde etkileyebilecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKÇAKAYA, Murat. (2004), “Personelin Verimliliğinde Motivasyonun Etkisi: Keçiören Belediyesi Örneği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.6, S.2.
 • ALTUNIŞIK, Remzi., Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu, Engin Yıldırım. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya: Sakarya Kitabevi, B.4.
 • BRITT, Thomas V. (2005), “The Effects of Identıty-Relevence and Task Difficulty on Task Motivation, Stres, and Performance”, Motivation and Emotion, C.29, S.3.
 • CAN, Halil. (1994), Organizasyon ve Yönetim, Ankara: Siyasal Kitabevi, B. 3.
 • EREN, Erol. (2006), Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), İstanbul: Beta Yayınevi, Ya. No. 1433-133, B.6,.
 • FINKELSTEIN, Marcia A. (2006), “Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior: Motives, Motive Fulfillment, and Role Ident ıty”, Social Behavior and Personality, C.34, S.6.
 • KALIPRASAD, Minnesh. (2006), “The Human Factor I: Attracting, Retaining, and Motivating Capable People”, Cost Engineering, C.48, S.6.
 • KOÇEL, Tamer. (2006), İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ya. No. 1382, B. 9.
 • KURTULUŞ, Kemal. (2004), Pazarlama Araştırmaları, İstanbul: Literatür Yayıncılık, Ya. No. 114, B.7.
 • KUTANİŞ, Ö. Rana. (2004), “Motivasyon Faktörleri: Bir Fındık İşletmesi Örneği”, Sakarya Üniversitesi İİBF Dergisi, C.IV, S.1.
 • LOCKE, Edwin, A., Latham, Gary P. (2004), “What Should We Do about Motivation Theory? Six Recommendations For The Twenty-First Century”, Acedemy of Management Rewiev, C. 29, S. 3.
 • ÖZTÜRK, Zekai. ve Hakan Dündar. (2003), “Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden Faktörler”, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, C. 4, S. 2.
 • RAGHUVANSHI, VS. (2002), “Improvement in Malaria Services in an Urban Setting: Role of Staff Motivation”, Public Health, S.116.
 • SEYİDOĞLU, Halil. (2003), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul: Kurtiş Matbaası, Ya. No. 20, B. 9.
 • SMITHERS, Guinevere, L., Walker, Derek, H., T. (2000), “The Effect of the Workplace on Motivation and Demotivation of Construction Professionals”, Construction Management and Economics, S. 18.
 • ŞİŞMAN, Mehmet. (1994), Örgüt Kültürü, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, (2000), Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları, B.2.
 • QU, Hailin, PING, Elsa Wong Yee. (1999), “A Service Performance Model of Hong Kong Cruise Travelers’ Motivation Factors and Satisfaction”, Tourism Management, C.20.
 • WATERMAN, Alan S. (2005), “When Effort Is Enjoyed: Two Studies of Intrinsic Motivation for Personally Salient Activities”, Motivation and Emotion, C. 29, S. 3.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.