Engin KARADAĞ
(Yedi Tepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Nuri BALOĞLU
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
Sedat KAYA
(MEB Tuzla İbn-i Sina İlköğretim Okulu, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 0Sayı: 12ISSN: 1303-4251 / 2645-8950Sayfa Aralığı: 181 - 200

583 0
Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
Bu çalışmada okul yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarını benimseme düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu araştırmanın evreni, 2007-2008 öğretim yılında İstanbul ili Tuzla ilçesindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 90 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Çalışmada evrenin dar olması nedeniyle örnekleme yoluna gidilmemiştir. Veri toplama aracı olarak Ekiz (2005) tarafından geliştirilen Eğitim Felsefesi Benimseme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde puanların frekans (η), yüzde (%) ve ortalama (X) değerlerinden yararlanılmıştır. Grup görüşleri arasındaki farkları belirlemek için t-testi, Many Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular literatüre dayalı olarak tartışılmıştır.
Dergititle.paper.Erişime Açık
 • AKDAĞ, B. (2006). Eğitim felsefesinde insanı görme Tarzı. Felsefe Yazın Dergisi, 9, 14- 17.
 • BÜYÜKDEVENCİ, S. (2001). Eğitim felsefesine giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • ÇINAR, O., TEYFUR, E., & TEYFUR, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.
 • EKİZ, D. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim felsefesi akımlarına ilişkin eğilimlerinin karşılaştırılması. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.
 • ERDEN, M. (2004). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • ERGİN, B. (1998). Çanakkale ili ortaöğretim okul yöneticilerinin eğitim felsefemizi algılama düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • ERTÜRK, S. (1988). Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 2-16.
 • FİDAN, N., & ERDEN, M. (2001). Eğitime giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • KÜKEN, G. (2006). Türkiye’de eğitim felsefesi. (Edit., M. Hesapçıoğlu & A. Durmuş), Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilanço denemesi (s.389-404). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • McMILLAN, J. H., & SCHUMACHER, S. (2006). Research in education: Evidence based inquiry. Boston: Brown and Company.
 • ÖZÇELİK, D. A. (1989) Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi) Ankara: Ö.S.Y.M. Eğitim Yayınları.
 • SÖNMEZ, V. (2005). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ŞİŞMAN, M. (2007). Eğitim bilimine Giriş. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • TOPRAKÇI, E. (2005). Eğitim üzerine. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • TOZLU, N. (2003). Eğitim felsefesi üzerine makaleler. Ankara: Elis Yayınları.
 • ÜNAL, S., & S. Ada. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • VARIŞ, F. (1998). Eğitime bilimine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.