Serkan ACİNÖROĞLU
(Rize Üniversitesi, Fındıklı Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü, Rize, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 23Sayı: 3ISSN: 1300-4646 / 2147-7582Sayfa Aralığı: 191 - 207Türkçe

335 4
Vergi Davasının Hukuki Niteliği
Vergiye ilişkin yapılan idari işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi tutulması sosyal hukuk devleti olmanın gereklerindendir. Bu işlemler için ilgililerin yargı yoluna başvurmaları ancak “vergi davası” yoluyla sağlanmaktadır. 1982 tarihinde düzenlenen İdari Yargı düzeni içersinde örgütlenmiş vergi yargı çevresinde ilgililerin açtıkları vergi davalarının iki tür dava içersinde olabileceği 2577 sayılı kanunda hükme bağlanmıştır. Ancak idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemler dolaysıyla hakları ihlal edilen kişilerin hangi hak ihlali sonucunda hangi tür dava yoluna başvurması gerektiği doktrinde tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmada da, vergi davalarının hukuki değeri tartışma konusu yapılmaya çalışılmıştır. Vergiye konu olabilecek durumların yanı sıra vergi davalarının hangi durumlar da açılabileceği ve açılacak vergi davalarıyla hangi durumların sona erdirilmesi veya hangi durumlar için zararın telafi edilmesi istemi ayrıca tartışma konusu yapılmıştır.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aksoy Şerafettin(1999), Vergi Yargısı Ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • Ağar Serkan (1996), Vergi Davalarının Hukuki Niteliği, www.İdare. Gen.Tr/Agar-Vergidavalari.Htm , (Nisan 2008).
 • Candan, Turgut (1984), Vergi Uyuşmazlıkları Ve İdari Davalar, Danıştay Dergisi, S.54-55,Ankara.
 • Castagnede, B. (1970), Remarques Sur La Nature Juridique Du Contentieux Fiscal, İn Revue De Science Financiére .
 • Chapus, R.(1990), Droit Du Contentieux Administratif, Paris.
 • Debbasch, C./ Rıccı, J.-C. (1999), Contentieux Administratif (Paris: Dalloz, 7. Baskı).
 • Dönmez, Recai (1988), Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz, Anadolu Üniversitesi Yayınları; No.1023, Eskişehir.
 • Duran, Lûtfi (1988), İdari İşlem Yargı Kararlarıyla Vergi Davalarının Çözümü, Amme İdaresi Dergisi, C.21, S.1., Mart 1988
 • Gözübüyük, A. Şeref (1970), İdari Yargı, Türkiye Ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:116, Sevinç Matbaası, Ankara 1970
 • Gözübüyük, A. Şeref (1982), Yönetsel Yargı, S Yayınları, Ankara
 • Gözübüyük A. Şeref- Tan Turgut (1999), İdare Hukuku. İdari Yargılama Hukuku, C. 2,Turhan Kitabevi, Ankara
 • Karakoç, Yusuf (1995), Vergi Yargılaması Hukuku, Alfa Basın Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul.
 • Karavelioğlu C. (2006), İdari Yargılama Usulü Kanunu, Karavelioğlu Basın Yayın Dağıtım, 6. Baskı, C.I, Ankara
 • Kırbaş, S.,(1998),Vergi Hukuku, Siyasal Kitabevi, Ankara , 10. Baskı
 • Kızılot, Ş., Kızılot Z.(2005), Vergi İtilafları Ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 9. Baskı
 • Kızılot, Ş.(2002), Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşaması, Hürses, 23.12.2002
 • Kızılot, Ş.(1989), Vergi Davası Konu İşlemler-lı, Hürses, 20 Aralık 1998
 • Kumrulu, A. (1989) , Vergi Yargılama Hukukunun Kurumsal Temelleri: İşlev-Yapı-İlkeler-Nitelik , Ankara
 • Kumrulu, A. ( 1988 ), Vergi Hukukunun Bir Kısım Anayasal Temelleri, Aühfd., C.36
 • Öncel, M., Kumrulu, A., Çağan, N.(2007), Vergi Hukuku, Turan Yayıncılık, Ankara,14.Bası
 • Önen, E. (1981), İnşai Dava, Ankara Üni. Hukuk Fak. Yayınları No:459, Aühfayo Yayınları No:1, Ankara.
 • Özbalcı, Y., ( 2008 ), “Vergi Davaları”, Oluş Yayıncılık Aş., Ankara
 • Pehlivan, O. (2007), Vergi Hukuku Genel İlkeler Ve Türk Vergi Sistemi, Derya Kitabevi, Trabzon
 • Sezginer, M.(2000), “İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı”, Ankara,
 • Tekgündüz, M. (1983), “İdari Dava Türleri Ve Vergi Davası”, Danıştay Dergisi, S.50-51, Ankara.
 • Trotabas, L., Cotteret, J. M.(1977), Droit Fiscal, 3. Éd., Dalloz, Paris.
 • Tuncer, S.(1982 ) , “Vergi Uyuşmazlıklarında Kanun Yolları”, Dünya, 07.08.1982
 • Turmangil, Cihan (1982), “Vergi Davasının Hukuki Niteliği”, Http://Auhf.Ankara.Edu.Tr/Dergiler/Auhfd-Arsiv/Auhf-1982-1987-39-01-04/ Auhf-1982-1987-39-01-04-Turmangil.Pdf , ( Haziran 2008 )
 • Ufuk M. Tahir (2002), “Vergi Usul Kanunu Açısından Ceza Mahkemelerinde Yargılanılacak Suçlar”, Diyalog, Sayı:171 Temmuz 2002,
 • Uluatam Özhan- Methibay Yafhar (2000), Vergi Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2000
 • Venezia, J. C. (1960), L’application De La Théorie Des Nullités Aux Actes D’imposition, İn Revue De Science Financiére.
 • Yenice Kazım-Esin Yüksel (1983), İdari Yargılama Usulü, Arısan Matbaacılık, Ankara.
 • Danıştay Dergileri.
 • Danıştay Resmi Web Sayfası Danıştay Kararları

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.