SALİH PAŞA MEMİŞOĞLU
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye)
Semra GÜLEN ÇALIŞKAN
(MEB Yüzüncü Yıl İlköğretim Okulu, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 7Sayı: 1ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 69 - 78Türkçe

211 1
İlköğretim Müfettişlerinin Öğretim Liderliğine İlişkin Öğretmen Algıları
Bu araştırmada, ilköğretim müfettişlerinin öğretim liderliği rollerini yerine getirme derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Bolu İlinde 2005-2006 öğretim yılında görev yapan öğretmenlere (n=103) anket uygulanmıştır. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada alan yazın taramasına dayalı olarak Gül (2001) tarafından geliştirilen anket aracılığı ile toplanan veriler SPSS yazılım programıyla çözümlenmiştir. Çözümlemede yüzde, frekans, t testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ilköğretim müfettişlerinin öğretim liderliği rollerini kısmen yerine getirdikleri; cinsiyet ve mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin algıları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, Mustafa. (2000). Çağdas Eğitim Denetimi. (4. Baskı).Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.
 • Aydın,İnayet.(2005). Öğretimde Denetim; Durum Saptama, Değerlendirme ve Geliştirme.Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başar, Hüseyin. (2000). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Başar ve diğerleri (2004). Okulda Denetim. Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı. (Edit:Yüksel Özden). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bursalıoğlu, Ziya. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. (Onikinci Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Goldhammer, Robert and Others. (1993). Clinical Supervision: Special Methods for the Supervision of Teachers. Harcourt Brace Jovanovich Publishers.
 • Gül, Mehmet. (2001). İlkögretim Denetçilerinin Öğretim Liderliği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gümüşeli, A. İlker. (1996). “ Ögretim Liderligi” Verimlilik Dergisi, Sayı:4.
 • Gümüşeli, A. İlker. “İlköğretim Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları” Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’ nde sunulan sözlü bildiri. Bursa(5-7 Eylül 1996).
 • Kimbrogh, Ralph B., Charles W. Burkett. (1990). The Principalship: Concepts and Practices.New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall.
 • MEB. “Milli Eğitim Bakanlığı İlkögretim Müfettişleri Başkanlıkları. Yönetmeliği,”Resmi Gazete. 23785.
 • Murphy, J. And Hallinger (1986). “The Superintendent as Instructional Leader: Findings from Effective School Districts”. The Journal of Educational Administration, Vol. 24,No. 2, 216-236.
 • Şişman, Mehmet. (2004). Öğretim Liderliği. 2. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Taymaz, Haydar. (2002). Eğitim Sisteminde Teftiş; Kavramlar, İlkeler,Yöntemler. (Geliştirilmiş Beşinci Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.