ŞENAY SEZGİN NARTGÜN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu, Türkiye)
İlkay URAL
(MEB Türkiye Elektrik Kurumu İlköğretim Okulu, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 7Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 129 - 149Türkçe

266 3
Kariyer Basamaklarında Yükselme Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bu araştırmanın amacı; 2005-2006 öğretim yılında, Bolu İli merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin; öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında yükselme uygulamasına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada kullanılan veriler, Bolu ili merkez ilköğretim okullarında çalışan toplam 604 ilköğretim okulu öğretmeni içerisinden “basit tesadüfi örnekleme yöntemi” ile belirlenen 223 öğretmenden toplanmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formuyla toplanan verilerin analizinde ankette bulunan her bir maddenin değerleri, yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma, bağımsız örneklemler için t testi; bağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin önemli bir kısmı, öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında yükselme uygulamasının, öğretmenin saygınlık, tanınma ve başarılı olma bakımlarından sosyal statüsünü yükseltmesi, öğretme sürecindeki etkililiğini arttırma, iş doyumunu artırması, mesleki gelişimine imkan sağlaması, aidiyet duygusunun gelişmesini desteklemesi, yetenek ve becerilerini kullanma fırsatı sağlaması gibi konularda olumsuz düşünceye sahiptir. Yine öğretmenlerin büyük bir kısmı, uygulamanın düzenlenmesi sürecine ve olası sonuçlarına ilişkin olumsuz düşünceler ifade etmişlerdir. Kariyer basamaklarında yükselme uygulamasına ilişkin bazı maddeler ile ilgili öğretmen görüşleri, cinsiyet ve kariyer basamaklarında yükselme sınavına girme durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akçay, C. (2005). Öğretmenlik mesleğinin kariyer yönetimindeki değişmelerden kaynaklanan sorunları ve bir kariyer sistemi modeli. Eğitim Araştırmaları Dergisi, (18), 17-27.
 • Alkan, C. (2000). Meslek ve öğretmenlik mesleği. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Ed.Veysel Sönmez).Ankara: Anı Yayıncılık, 243-294.
 • Aytaç, S. (2002). Kariyerin değişen doğası ve yeni yaklaşımlar (Ed.Keser, Aşkın). Çalışma Hayatında Dönüşümler. Ankara : Ezgi Kitabevi, 17-35.
 • Bakioğlu, A. ve İnandı, Y. (2001). Öğretmenin kariyer gelişiminde müdürün görevleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (28), 513-529.
 • Başaran, İ. (1993). Eğitim yönetimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Berberoğlu, G. N. (1991). İşletmelerde organizasyon-birey bütünleşmesini sağlayan etkili bir uygulama:kariyer yönetimi. Amme İdare Dergisi, 24(1), 135-153.
 • Day, C. (1999) Developing teachers: the challenges of lifelong learning. London: Routledge Falmer.
 • Erdoğmuş, N. (2003). Kişisel gelişim. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Erdoğmuş, N. (1999). Kariyerde yeni yaklaşımlar ve istihdama etkileri. Mercek Dergisi (Ekim Sayısı),63-72.
 • Güleç, M. (2004). İlkögretim okullarında görevli öğretmenlerin kariyer ve kariyer planlamasına ilişkin görüş ve beklentileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gümüşeli, A. İ. (2005). Öğretmenlikte kariyer sistemine yapılan eleştiriler. artı@eğitim Dergisi, 9, 14.
 • Gündüz, H.B. (2004). Eğitim okul ve sınıf yönetimi, (Ed. M. Çağatay Özdemir ve Sule Erçetin) Sınıf Yönetimi. Nobel Yayınları, 3-32.
 • Gündüz , H. B. ve Sahin, M. (2005). Özel ortaöğretim öğretmenlerinin kariyer gelişim sorunları. Sakarya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 10,90-105.
 • http://personel.meb.gov.tr/upload/kariyer_kilavuz.pdf., 19. 12.2007
 • http://personel.meb.gov.tr/upload/2005-ek_kbys_kilavuz_2006.pdf., 19. 12.2007
 • http://ardahan.meb.gov.tr/index.php? option=com_content&task=view&id=62&Itemid=2, 19. 12.2007
 • http://uretim.meb.gov.tr/egitekhaber/s83/yonetmelik.htm, 19.12.2007
 • Kaptan, S. (1995). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık.
 • Kaynak, T. (1988). Personel gereksinimi ve işletmelerde insan gücü planlaması. Tusiat Seminerleri, Gebze.
 • Kuş, E. (2003). Sosyal bilimlerde araştırma teknikleri nitel mi, nicel mi?.Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Laçin, N. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin kariyer basamaklarında yükselme sisteminde performans değerleme sürecine ilişkin görüşleri: Kütahya ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • M.E.B. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği. Resmi Gazetetarihi:13.08.2005. Resmi Gazete Sayısı: 25905.
 • Nomer, B. (2002). Öğretmenlerin kariyer gelişimini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .
 • Özgen, H. ve Arkadaşları. (2002) İnsan kaynakları yönetimi. Adana: Nobel Kitapevi.
 • Sümer, C. (2002). İnsan kaynakları yönetimi etkinliği olarak örgütsel kariyer planlama ve geliştirme.Www.Psikolog.Org.Tr. 2002., 14.07.2007.
 • Tezcan, M. (1991). Eğitim sosyolojisi, (6.Baskı). Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
 • Tortop, N. (1992). Personel yönetimi. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Tortop,N. (1994). Personel yönetimi. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.