TÜRKAN ARGON
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu, Türkiye)
Çiğdem ÖZTÜRK
(Boş)
Hülya KILIÇASLAN
(Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bolu, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 1303-0493 / 2148-4929Sayfa Aralığı: 13 - 22Türkçe

233 2
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgi Okur-Yazarlığı Becerileri Üzerine Bir Durum Çalışması
Bu çalışmada eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerileri incelenmiş ve bu beceriler ile cinsiyet, sınıf ve mezun olunan okul değişkenleri arasında ilişki olup olmadığını saptanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini AIBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri (N=269) oluşturmaktadır. Verileri, Aldemir (2004) tarafından geliştirilen 35 maddeden oluşan “Bilgi Okur-Yazarlığı Anketi” ile toplanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlardan bazıları şöyledir; Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı etkinliklerine yönelik beceri düzeyleri “zorlanmıyorum” düzeyindedir. Bilgi okuryazarlığı becerileri açısından sınıflar arasında; bilgi gereksinimlerini tanımlama, elektronik bilgi erişim sistemlerindeki yönlendirici bilgileri anlama, bilgiyi güvenilirlik açısından değerlendirme, kaynakları birlikte kullanma ve listeleme, uygun teknolojiyi seçme gibi maddelerde anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyetlerine göre incelendiğinde; bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili maddelerde erkeklerin; rapor hazırlama-kaynak gösterme, kaynakların arasındaki benzer ve farklı noktaları bulma gibi konularda ise kızların daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının %53.42’si bu konuda eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Bilgi, Belge Yönetimi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adıgüzel, A. (2005). “Avrupa birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okur Yazarlığı”. Milli Eğitim. Yıl:33, Sayı:167, Internet Adresi:http://yayim.meb.gov.tr. Indirilme Tarihi: 01.11.2008
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı ve Bilgisayar Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma” , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Internet Adresi: http://193.140.216.63/200324BUKET% 20 AKKOYUNLU,.pdf Indirilme Tarihi:27.04.2008
 • Akkoyunlu, B. ve M. Yılmaz (2005). “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri Ile Internet Kullanım Sıklıkları ve Internet Kullanım Amaçları”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Eurasian Journal of Educational Research. Sayı:19, Internet Adresi: www.ejer.com.tr /tr/index.php?git=22& kategori= 50&makale = 317.Indirilme Tarihi: 27.04.2008
 • Aldemir, A. (2004). “Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Başaran,M. (2005).“Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgi Okuryazarlıklarının Değerlendirilmesi”. G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 25, Sayı: 3, ss: 163-177. Internet Adresi:http://www.gefad.gazi.edu.tr./window/dosyapdf/2005/3/2005- 3-163-177-8-mustafabacaran.pdf. Indirilme Tarihi: 01.11.2008
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). “Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Bu Becerilerin Öğrencilere Kazandırılması Için Düzenlenecek Öğrenme Ortamlarının Özellikleri”.Journal Of Qafqaz Unıversıty. Sayı:9 (Bahar).
 • Henderson, M.V. ve A.J.Scheffler. (2003). “New Literacies, Standards and Teacher Education”. Education. 124(2): 390-396.
 • Kurbanoğlu, S. (2002). “WWW Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 19(1): 11-25.
 • Kurbanoğlu, S. ve B. Akkoyunlu. (2001). “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21: 81-88. Internet Adresi: Http://193.140.216.63/200121SERAP% 20KURBAN0%C4%9ELU.pdf. Indirilme Tarihi: 01.11.2008.
 • Nair, G. (2001). “Bilginin Değişen Anlamı ve Kavram Tartışmaları”. C.Ü. Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2(1): 329-337.
 • Numanoğlu, G. (1999). Bilgi Toplumu–Eğitim-Yeni Kimlikler-II Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler”. A.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. ss:341-350. Internet adresi:www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/ pdfler/1999/341-350.pdf. Indirilme Tarihi: :01.11.2008
 • Özdener, N. ve M. Öztok. (2005). “Türk ve Ingiliz Öğretim Programlarının Bilgisayar ve Internet Okur Yazarlığı Açısından Karşılaştırılması”. Milli Eğitim. Yıl:33, Sayı:167,Internet Adresi: http://yayim.meb.gov.tr. Indirilme Tarihi: 01.11.2008
 • Polat, C. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”. Türk Kütüphaneciliği 19(4): 408-431.; Internet Adresi: http://eprints.rclis.org/archive/00006126/. Indirilme tarihi: 20.03.2008
 • Polat, C. (2005). “Üniversitelerde Kütüphane Merkezli Bilgi Okuryazarlığı Programlarının Geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneği”. Yayımlanmamış Doktora Tezi,Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat, C. (2006). “Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi Için Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi”. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. Sayı: 30: 249-266.
 • Polat, C. ve H. Odabaş. (2008). “Bilgi Toplumunda Yaşam Boyu Öğrenmenin Anahtarı: Bilgi Okuryazarlığı”. Internet Adresi: http://acikarsiv.atauni.edu.tr/fulltext/37.pdf. Indirilme Tarihi: 01.11.2008
 • Saatçioğlu, Ö., Ö.Özmen ve P.S. Özer. (2003). “Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması”. Bilgi Dünyası. 4(1):45-63. Internet Adresi: http://eprints.rdis.org/5916/1/45-63.pdf.Indirilme Tarihi: 01.11.2008
 • Spitzer, K. L., M. B. Eisenberg. Ve C. A. Lowe. “Information Literacy: Essential Skills for the Information Age”, Clearinghouse on Information & Technology. IR-104, 1998.Syracuse, New York: ERIC.
 • Terzi, A.R. (???). “Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okul”. Sosyal Bilimler Dergisi. Internet adresi: yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd5/sbd-5-05.pdf. Indirilme Tarihi: 01.11.2008

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.