Kürşat YENİLMEZ
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Tevfik ACU
(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 37 - 45Türkçe

166 1
Altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki başarı düzeyleri
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki başarı düzeylerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Eskişehir merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfta okuyan 6 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler, matematik başarı düzeylerine göre ve her başarı düzeyinde (yüksek-orta-düşük) bir erkek ve bir kız öğrenci olacak şekilde seçilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında, yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak öğrencilere denklem kurma ve çözme ile ilgili becerilerini yoklayan dört açık uçlu soru yöneltilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli uygulanmıştır. Katılımcıların cebirsel ifadeler hakkında kendi özgün ifadelerine dayalı olarak elde edilen veriler kategorileştirilerek içerik analizi yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin eşitliğin gösterimi ve korunumu sorularında problem yaşamadığı ancak denklem kurma ve kurulan denklemi çözme problemlerinde zorluk çektikleri gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre altıncı sınıf cebir konularının öğretimine ilişkin öneriler getirilmiştir.
DergiDiğerErişime Açık
 • Akgün, L. (2006). Cebir ve Değişken Kavramı Üzerine, Journal of Qafqaz University, 17
 • Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6, 7 ve 8. Sınıflarda)Matematik Öğretimi, 5. Baskı, Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Baykul, Y. (1999). İlköğretimde Matematik Öğretimi, Öğretmen El Kitabı: Modül 6, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.
 • Baykul, Y. (2004). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6-8. Sınıflar İçin), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çıkla, O.A.(2008). İki Kare Farkı (Slavit, D. (1998) ) çalışmasından derleme. http://mategt.web.ibu.edu.tr/makaleler/IstatistikAtesi.htm (ziyaret tarihi: 07.06.2008)
 • Dede, Y., Yalın, H. İ. ve Argün, Z. (2002). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin değişken kavramının öğrenimindeki hataları ve kavram yanılgıları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ. Ankara.
 • Dede, Y. ve Argün, Z. (2003). Cebir, Öğrencilere Niçin Zor Gelmektedir? , Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 180-185
 • Duatepe, A. (2008). Ortaokulda Matematik Eğitimi (Chappell M.F., Strutchens M.E. (Ekim 2001)) çalışmasından derleme. http://mategt.web.ibu.edu.tr/makaleler/CebirselDusunmeyiSomutModelleme.htm (ziyaret tarihi: 07.06.2008)
 • Goldenberg, E.P., Cuoco, A.A. and Mark, J. (1998). A role for geometry in general education. In R. Lehrer & D. Chazan (Eds.) Designing Learning Environments for Developing Understanding of Geometry and Space. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 3-44.
 • Karaçay, T. (1985). Orta Öğretim Kurumlarında Matematik Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği, 13-14 Haziran
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi. (8. Basım). Ankara: Nobel Yayın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2007). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB.
 • Tabach, M. and Friedlander, A. (2003). The Role of Context in learning Beginnig Algebra, Proceedings of the Third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, Bellaria, Italia.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, 543-559.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.